Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABAZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 6.

Takse predviđene Taksenom tarifom plaćaju se u sudskim taksenim markama ili u gotovom novcu.

Taksene marke lepe se na podnesku ili na sudskom spisu i poništavaju se igličastim štambiljem koji buši taksenu marku tako da na njoj piše: "poništeno" ili okruglim štambiljem suda.

 Taksa u iznosu do 1.000 dinara po pravilu se plaća u sudskim taksenim markama, a može se platiti i u gotovom novcu, dok se taksa u iznosu preko 1.000 dinara uvek plaća u gotovom novcu.

 TAKSA U IZNOSU DO 5.000 DINARA PLAĆA SE, PO PRAVILU, U SUDSKIM TAKSENIM MARKAMA.

TAKSA U IZNOSU PREKO 5.000 DINARA PLAĆA SE U GOTOVOM NOVCU.

 SUDSKE TAKSENE MARKE SU U APOENIMA OD 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 I 5000 DINARA.

AKO SE TAKSENA OBAVEZA UTVRDI U IZNOSU ZA KOJI NE POSTOJI ODGOVARAJUĆI APOEN SUDSKE TAKSENE MARKE,IZNOS TAKSE SE ZAOKRUŽUJE, I TO OD 1 DO 9 DINARA NA 0 DINARA.

Takseni obveznik taksu u gotovom novcu plaća tako što iznos takse uplaćuje na propisani račun i potvrdu o uplati prilaže uz podnesak za koji je taksa plaćena. Kada se podnosi potvrda o plaćenoj taksi za sudsku odluku, takseni obveznik je dužan da na njoj označi broj odluke za koju se taksa plaća.

Član 9.

Od plaćanja takse oslobođeni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave, organizacije Crvenog krsta, kao i izdržavana lica u postupcima u vezi zakonskog izdržavanja i lica koja zahtevaju isplatuminimalne zarade.

Taksu za podneske i radnje ne plaćaju lica koja Republici Srbiji, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama poklanjaju svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nepokretnostima ili im bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nepokretnostima.

Strana država je oslobođena plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uzajamnosti mišljenje daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

STRANKA U VANPARNIČNOM POSTUPKU OSLOBOĐENA JE OD PLAĆANjA TAKSE ZA RADNjE ILI POSTUPKE KOJE JE SUD POVERIO JAVNOM BELEŽNIKU.

Član 40.

Ako takseni obveznik ne plati taksu u roku određenom u članu 37. ovog zakona, sud će u daljem roku od 15 dana o neplaćenoj taksi obavestiti organ nadležan za poslove javnih prihoda na području na kome se nalazi prebivalište, odnosno sedište taksenog obveznika, radi naplate takse prinudnim putem, a na spisu će zabeležiti da je navedeni organ obavešten o neplaćenoj taksi. Uz obaveštenje sud je dužan da priloži dokaz o tome da je obvezniku dostavljen nalog, odnosno opomena o plaćanju takse.

Ako se radi o neplaćenoj taksi u smislu člana 39. ovog zakona, sud će obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti organu nadležnom za poslove javnih prihoda na području na kome se nalazi bilo kakva imovina taksenog obveznika.

Po prijemu obaveštenja u smislu st. 1. ili 2. ovog člana nadležni organ će doneti rešenje kojim će taksenom obvezniku naložiti da u roku od osam dana od dana prijema rešenja plati dugovanu taksu kao i iznos od 50% visine te takse na ime kaznene takse. Ako takseni obveznik u datom roku ne plati dugovanu i kaznenu taksu, pristupiće se prinudnoj naplati.

Kaznena taksa iz stava 3. ovog člana ne može biti manja od dvostrukog iznosa najniže takse propisane Taksenom tarifom.

AKO FIZIČKO LICE, KAO TAKSENI OBVEZNIK, NE PLATI TAKSU U ROKU ODREĐENOM U ČLANU 37. OVOG ZAKONA, SUD U NAREDNIH PET DANA DONOSI REŠENjE O IZVRŠENjU U KOME OBAVEZUJE TAKSENOG OBVEZNIKA DA U ROKU OD PET DANA OD DANA PRIJEMA REŠENjA PLATI DUGOVANU TAKSU I KAZNENU TAKSU OD 50% OD VISINE TAKSE I U KOME NE ODREĐUJE SREDSTVO I PREDMET IZVRŠENjA, I REŠENjE O IZVRŠENjU DOSTAVLjA IZVRŠITELjU, A U SPISU ZABELEŽAVA DA JE REŠENjE DOSTAVLjENO IZVRŠITELjU. UZ REŠENjE O IZVRŠENjU SUD PRILAŽE I DOKAZ O TOME DA JE TAKSENOM OBVEZNIKUDOSTAVLjEN NALOG, ODNOSNO OPOMENA O PLAĆANjU TAKSE. IZVRŠITELj DOSTAVLjA REŠENjE O IZVRŠENjU TAKSENOM OBVEZNIKU.

REDOVNI PRAVNI LEK PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU, KOJI MOŽE DA SE IZJAVI U ROKU OD OSAM DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA, NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

POSTUPAK IZVRŠENjA SPROVODI SE PREMA ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE IZVRŠENjE I OBEZBEĐENjE.

IZVRŠITELjA KOJI SPROVODI IZVRŠENjE ODREĐUJE PREDSEDNIK SUDA, TAKO ŠTO REŠENjE O IZVRŠENjU DOSTAVLjA IZVRŠITELjU ČIJE SE SEDIŠTE NALAZI NA PODRUČJU SUDA KOJI JE DONEO REŠENjE O IZVRŠENjU, A AKO VIŠE IZVRŠITELjA IMA SEDIŠTE NA PODRUČJU TOG SUDA, REŠENjA O IZVRŠENjU DOSTAVLjAJU SE RAVNOMERNO, PREMA REDOSLEDU PO KOME SU IZVRŠITELjI UPISANI U IMENIK IZVRŠITELjA I ZAMENIKA IZVRŠITELjA.

KAZNENA TAKSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE BITI MANjA OD DVOSTRUKOG IZNOSA NAJNIŽE TAKSEPROPISANE TAKSENOM TARIFOM.

OD SREDSTAVA OSTVARENIH NAPLATOM TAKSE IZVRŠITELj ZADRŽAVA ZA SEBE 10% NAPLAĆENE VREDNOSTI TAKSE I KAZNENE TAKSE, A OSTATAK UPLAĆUJE NA RAČUN PROPISAN ZA NAPLATU SUDSKIH TAKSI.

SUD NE PLAĆA PREDUJAM IZVRŠITELjU.

Član 44.

Zahtev za povraćaj takse podnosi se sudu koji je rešavao u prvom stepenu i to u roku od 30 dana od dana kada je taksa pogrešno plaćena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od šest meseci od dana kada je taksa plaćena.

AKO USVOJI ZAHTEV, SUD DONOSI REŠENjE O POVRAĆAJU TAKSE I DOSTAVLjA GA UPRAVI ZA TREZOR, RADI IZVRŠENjA.

Član 45.

 Zahtev za povraćaj takse, zajedno sa svojim mišljenjem i potrebnim spisima sud će dostaviti organu nadležnom za poslove javnih prihoda.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana donosi rešenje o povraćaju takse plaćene u gotovom novcu, kao i rešenje o povraćaju takse plaćene u taksenim markama.

Član 46.

Ako u postupku u upravnim sporovima upravni akt po tužbi bude poništen ili ako u istom postupku odluka prvostepenog suda po žalbi bude preinačena ili ukinuta, ili ako se dozvoli obnova postupka, taksa za tužbu, odnosno žalbu će se vratiti stranci na njen zahtev, a u slučaju preinačenja, na zahtev stranke će se vratiti i ostale takse plaćene u tom sporu.

Zahtev za povraćaj takse podnosi se u roku od 90 dana od dana dostavljanja odluke iz stava 1. ovog člana.

U slučaju povraćaja takse iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odredbe čl. 43. do 45. I 44. ovog zakona.

Član 48.

Maloprodaju taksenih maraka vrše privredna društva i druga pravna lica kao i fizička lica koja samostalno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: ovlašćeni prodavci), koji su od ministarstva nadležnog za poslove finansijanakon podnošenja zahteva, dobili ovlašćenje za prodaju.

 MALOPRODAJU SUDSKIH TAKSENIH MARAKA VRŠE PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA PRAVNA LICA (U DALjEM TEKSTU: OVLAŠĆENI PRODAVCI).

OVLAŠĆENjE ZA PRODAJU SUDSKIH TAKSENIH MARAKA DAJE VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA.

IZGLED SUDSKIH TAKSENIH MARAKA, POSTUPAK IZRADE, DISTRIBUCIJA I RASPOLAGANjE SUDSKIM TAKSENIM MARKAMA BLIŽE SE UREĐUJU PROPISOM MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA.

Član 49.

Ovlašćenje iz člana 48. ČLANA 48. STAV 2. ovog zakona sadrži obaveze ovlašćenih prodavaca u maloprodaji taksenih maraka, posebno u odnosu na mesto, vreme i način prodaje.

Ovlašćeni prodavac je dužan da maloprodaju taksenih maraka vrši u skladu sa izdatim ovlašćenjem.

Ako ovlašćeni prodavac vrši prodaju suprotnu stavu 2. ovog člana ministar finansija VLADA, NA PREDLOG MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA, donosi rešenje o prestanku važenja ovlašćenja za maloprodaju.

Tarifni broj 1.

(1) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

- do 10.000 dinara vrednosti - 1.900 dinara;

- preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti - 1.900 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora;

- preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti - 9.800 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

- preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti - 29.300 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

 - preko 1.000.000 dinara vrednosti - 48.800 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 97.500 dinara.

(2) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred privrednim sudom plaća se prema vrednosti spora:

- do 10.000 dinara vrednosti - 3.900 dinara;

- od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti - 3.900 dinara uvećano za 6% od vrednosti predmeta spora;

- od 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti - 15.600 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

- od 1.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti - 54.600 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

- preko 10.000.000 dinara vrednosti - 249.600 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti predmeta spora a najviše 390.000 dinara.

(3) Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za obezbeđenje dokaza, za odgovor na tužbu i za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(3) ZA PREDLOG DA SE ODREDI IZVRŠENjE NA OSNOVU IZVRŠNE ILI VERODOSTOJNE ISPRAVE, ZA PREDLOG ZA OBEZBEĐENjE, ZA PRIGOVOR I ŽALBU PODNETE U POSTUPKU POBIJANjA REŠENjA O IZVRŠENjU NA OSNOVU IZVRŠNE ILI VERODOSTOJNE ISPRAVE ILI REŠENjA O OBEZBEĐENjU, ZA PREDLOG ZA OBEZBEĐENjE DOKAZA, ZA ODGOVOR NA TUŽBU I ZA ODGOVOR NA ŽALBU ILI REVIZIJU, PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ STAVA (1) OVOG TARIFNOG BROJA, A U POSTUPKU PRED PRIVREDNIM SUDOM PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ STAVA (2) OVOG TARIFNOG BROJA.AKO JE ZA SPROVOĐENjE IZVRŠENjA NADLEŽAN IZVRŠITELj, ZA PREDLOG DA SE ODREDI IZVRŠENjE NA OSNOVU IZVRŠNE ILI VERODOSTOJNE ISPRAVE ILI OBEZBEĐENjE I ZA PRIGOVOR I ŽALBU, PLAĆA SE TREĆINA TAKSE IZ STAVA (1) OVOG TARIFNOG BROJA, A U POSTUPKU PRED PRIVREDNIM SUDOM PLAĆA SE TREĆINA TAKSE IZ STAVA (2) OVOG TARIFNOG BROJA.

(4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(5) Za reviziju protiv presude ili rešenja i za predlog za ponavljanje postupka plaća se dvostruka taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se revizijom, odnosno predlogom za ponavljanje postupka pobija odluka privrednog suda - plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(6) Za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom u iznosu od 19.500 dinara.

(7) Za žalbu protiv rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(8) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu.

2. Za tužbu u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

3. Ako je podnesak primljen na zapisnik kod suda, uključujući i podneske koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak; neće se naplaćivati posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 33, ako je zapisnik trebalo sačiniti u više primeraka.

4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja plaća se pored takse za tužbu i taksa za predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.

5. Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje plaća se jedna taksa i kada se predlaže više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja, bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

6. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtev za upis u zemljišne ili druge javne knjige o nepokretnostima postupiće se po napomeni 3 uz tarifni broj 14.

7. Za žalbu protiv rešenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rešenje koje podleže plaćanju takse po tarifnom broju 2.

8. (Brisana)

9. Otkaz poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse i za taj otkaz plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

10. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosi na novčano potraživanje.

11. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za predloge uz podneske, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 2.

(1) Za prvostepenu presudu i za rešenje u sporovima zbog smetanja poseda plaća se prema vrednosti predmeta spora taksa iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Za presudu zbog propuštanja i za presudu na osnovu priznanja, odnosno odricanja, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(3) Za rešenje o odbacivanju tužbe i rešenje o odbacivanju predloga za izvršenje ili obezbeđenje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 9.800 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(4) Za rešenje o izdavanju platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(5) Za rešenje po predlogu za određivanje izvršenja ili obezbeđenja plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se to rešenje donosi na osnovu inostranih izvršnih isprava plaća se puna taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(5) ZA REŠENjE DONETO PO PREDLOGU ZA OBEZBEĐENjE I ZA REŠENjE DONETO PO PRIGOVORU PROTIV REŠENjA KOJE JE DONETO PO PREDLOGU ZA IZVRŠENjE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ STAVA (1) OVOG TARIFNOG BROJA, A ZA REŠENjE O IZVRŠENjU KOJE JE DONETO NA OSNOVU INOSTRANIH IZVRŠNIH ISPRAVA PLAĆA SE PUNA TAKSA IZ STAVA (1) OVOG TARIFNOG BROJA.AKO JE ZA SPROVOĐENjE IZVRŠENjA NADLEŽAN IZVRŠITELj, ZA REŠENjE DONETO PO PREDLOGU ZA OBEZBEĐENjE I ZA REŠENjE DONETO PO PRIGOVORU PROTIV REŠENjA KOJE JE DONETO PO PREDLOGU ZA IZVRŠENjE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE PLAĆA SE TREĆINA TAKSE IZ STAVA (1) OVOG TARIFNOG BROJA, A ZA REŠENjE O IZVRŠENjU KOJE JE DONETO NA OSNOVU INOSTRANIH IZVRŠNIH ISPRAVA PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ STAVA (1) OVOG TARIFNOG BROJA.

 (6) za rešenje kojim se usvaja, odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

 (7) Za rešenje o predlogu za priznanje i izvršenje odluke inostranog suda ili arbitraže plaća se taksa od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom plaća se 19.500 dinara.

 (8) Za rešenje o troškovima postupka, kad se o njima odvojeno odlučuje, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

 (9) (Brisan)

 (10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) - (8) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku, izuzev ako se odlukom drugostepenog suda žalba odbacuje ili ako se prvostepena odluka ukida, u kom slučaju se ne plaća taksa.

 (11) Za odluku suda po vanrednim pravnim sredstvima plaća se trostruka taksa iz ovog tarifnog broja, izuzev ako je tom odlukom odbačeno vanredno pravno sredstvo ili ako je odluka suda nižeg stepena ukinuta, u kom slučaju se taksa ne plaća.

 (12) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

 Napomena:

 1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

 2. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.

 3. Ako viši sud ukine odluku i predmet uputi na novo raspravljanje, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku ili za poravnanje. Isto tako, uračunaće se taksa plaćena za prvostepenu odluku koja je ukinuta povodom usvajanja predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili predloga za ponavljanje postupka u taksu za novu odluku koja bude doneta posle povraćaja u pređašnje stanje, odnosno ponavljanja postupka. U slučaju uračunavanja, ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku ili za poravnanje neće se vraćati razlika između ovih taksa.

 4. Za dopunsku presudu ili rešenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donete odluke.

 5. Ako je u toku parnice doneta međupresuda, plaća se taksa na puni iznos vrednosti predmeta spora. U takvom slučaju neće se plaćati taksa za konačnu odluku koja bude doneta posle međupresude.

 6. Ako je u toku parnice doneta delimična presuda, plaća se taksa prema vrednosti zahteva o kome je odlučeno. Za konačnu odluku plaća se taksa prema vrednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen delimičnom presudom.

 7. Taksa za platni nalog, odnosno taksa za rešenje o izvršenju uračunava se u taksu za odluku suda koja bude doneta povodom prigovora protiv platnog naloga, odnosno rešenja o izvršenju i u taksu za poravnanje, srazmerno vrednosti prigovorenog dela.

 TAKSA ZA PLATNI NALOG URAČUNAVA SE U TAKSU ZA ODLUKU SUDA KOJA BUDE DONETA POVODOM PRIGOVORA PROTIV PLATNOG NALOGA I U TAKSU ZA PORAVNANjE, SRAZMERNO VREDNOSTI PRIGOVORENOG DELA.

 Ako je taksa za odluku doneta povodom prigovora protiv platnog naloga veća od takse plaćene za odluku po predlogu za izdavanje platnog naloga, odnosno naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, naplatiće se razlika, a ako je manja, razlika se neće vraćati.

 8. Taksa za odluku po predlogu za izvršenje, odnosno obezbeđenje, kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga, plaća se prilikom podnošenja predloga, odnosno tužbe.

 9. Za rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, plaća se jedna taksa, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja i bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

10. Za prvostepenu presudu koja je doneta u vezi sa protivtužbom plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano.

11. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica.

12. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosio na novčano potraživanje.

Tarifni broj 33.

 (1) Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava, koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 20 dinara po stranici teksta izvornika.

 (1) ZA PREPISIVANjE SUDSKIH AKATA, AKATA IZ ZBIRKE ISPRAVA, KAO I JAVNOTUŽILAČKIH AKATA, KOJE JE SUD, ODNOSNO JAVNO TUŽILAŠTVO IZVRŠILO NA ZAHTEV STRANKE, PLAĆA SE 20 DINARA PO STRANICI TEKSTA IZVORNIKA.

 (2) Pod prepisom u smislu stava (1) ovog tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

 Napomena:

 1. Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se taksa iz tar. broja 30. stav (1).

 2. Taksa za prepis lepi se na samoj molbi kojom je traženo prepisivanje, a u slučaju usmene molbe, na spisu. Taksa za zahtev za prepis lepi se takođe na samom zahtevu (molbi), odnosno na spisu, ako je molba usmena.

 3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku plaća se taksa u trostrukom iznosu od propisane u ovom tarifnom broju.

 4. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 40.

 (1) Za odluku kojom se odbacuje ili odbija zahtev za izuzeće sudije, sudije porotnika, predsednika suda, javnog tužioca, ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA i drugih službenih lica, plaća se taksa u iznosu od 590 dinara.

 (2) U rešenju iz stava (1) ovog tarifnog broja, sud, ODNOSNO JAVNO TUŽILAŠTVO će opomenuti stranku da je dužna da plati taksu u roku od pet dana od dana prijema odluke.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.11.2015.