Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 5.

Akademija:

- organizuje i sprovodi prijemni ispit za početnu obuku;

- organizuje i sprovodi početnu obuku;

- organizuje i sprovodi stalnu obuku sudija i tužilaca;

- organizuje i sprovodi obuku predavača i mentora;

- organizuje i sprovodi stručno usavršavanje sudskog i tužilačkog osoblja;

- uspostavlja i održava saradnju sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima, u vezi sa poslovima koje obavlja;

- izdaje publikacije i obavlja drugu izdavačku delatnost;

- obavlja istraživačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim institucijama;

- sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za rad Akademije, a naročito o sprovođenju obuke i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;

- prikuplja i obrađuje sudsku praksu;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Akademije (u daljem tekstu: Statut).

AKADEMIJA MOŽE SPROVODITI PROGRAME STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZVRŠITELJA, JAVNIH BELEŽNIKA, JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA I JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA, NA OSNOVU UGOVORA IZMEĐU AKADEMIJE I KOMORE IZVRŠITELJA, ODNOSNO JAVNOBLEŽNIČKE KOMORE.

Član 16.

Programski savet je stručni organ Akademije.

Programski savet čini 11 članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja.

PROGRAMSKI SAVET ČINI 15 ČLANOVA KOJE IMENUJE UPRAVNI ODBOR, IZ REDA SUDIJA I TUŽILACA, DRUGIH STRUČNjAKA, SUDSKOG I TUŽILAČKOG OSOBLjA I KORISNIKA POČETNE OBUKE.

Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja A PO JEDAN ČLAN JE IZ REDA SUDSKOG I TUŽILAČKOG OSOBLjA I KORISNIKA POČETNE OBUKE.

Članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Programskog saveta.

Članovi Programskog saveta iz stava 3. ovog člana IZ REDA SUDIJA, TUŽILACA I SUDSKOG I TUŽILAČKOG OSOBLjA, mogu se osloboditi do 50% obima posla zbog rada u Akademiji.

Odluku o oslobođenju iz stava 5. ovog člana donosi Visoki savet sudstva za sudije, Državno veće tužilaca za tužioce, a starešina pravosudnog organa u kome je član zaposlen za člana iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.

Članovi Programskog saveta koji nisu iz reda sudija, tužilaca i sudskog i tužilačkog osoblja imaju pravo na posebnu naknadu za rad koju utvrđuje Upravni odbor.

Član 20.

Mentori na programu početne obuke oslobađaju se 10% radnih obaveza i imaju pravo na naknadu za mentorski rad u visini od 10% od osnovne plate.

Mentori na programu obuke sudijskih, odnosno tužilačkih pomoćnika i pripravnika imaju pravo na naknadu za mentorski rad u visini do 15% svoje osnovne plate u zavisnosti od broja lica kojima je mentor.

Stalni predavači imaju pravo na platu u skladu sa zakonom koji uređuje plate državnih službenika, a stalni predavači iz reda sudija i zamenika javnih tužilaca imaju platu jednaku plati koju bi imali da obavljaju sudijsku, odnosno tužilačku funkciju, ukoliko je to za njih povoljnije.

Povremeni predavači imaju pravo na naknadu za rad i na naknadu troškova u vezi sa pripremom i sprovođenjem obuke u skladu sa aktom Upravnog odbora.

ČLAN 20.

MENTORI NA PROGRAMU POČETNE OBUKE I MENTORI NA PROGRAMU OBUKE SUDIJSKIH, ODNOSNO TUŽILAČKIH POMOĆNIKA I PRIPRAVNIKA IMAJU PRAVO NA NAKNADU ZA MENTORSKI RAD U IZNOSU OD 10% SVOJE OSNOVNE PLATE.

STALNI PREDAVAČI IZ REDA SUDIJA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA IMAJU PLATU JEDNAKU PLATI KOJU BI IMALI DA OBAVLjAJU SUDIJSKU, ODNOSNO TUŽILAČKU FUNKCIJU, UKOLIKO JE TO ZA NjIH POVOLjNIJE.

POVREMENI PREDAVAČI IMAJU PRAVO NA NAKNADU ZA RAD I NA NAKNADU TROŠKOVA U VEZI SA PRIPREMOM I SPROVOĐENjEM OBUKE U SKLADU SA AKTOM UPRAVNOG ODBORA.

Član 37.

Po završetku početne obuke korisnici početne obuke polažu završni ispit na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci za obavljanje posla sudije prekršajnog suda, osnovnog suda i zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.

ZAVRŠNI ISPIT SE POLAŽE PRED KOMISIJOM OD PET ČLANOVA, OD KOJIH SU TRI ČLANA SUDIJE, A DVA TUŽIOCI.

Ocenjivanje završnog ispita izražava se ocenama od 1 do 5.

Korisnik početne obuke koji na završnom ispitu dobije ocenu 1 smatra se da nije završio početnu obuku.

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Član 40.

Korisnik početne obuke zasniva radni odnos na određeno vreme u Akademiji u trajanju od 30 meseci, počev od 1. oktobra u godini u kojoj je primljen kao korisnik početne obuke.

Sud, odnosno javno tužilaštvo, u kojem će korisnik početne obuke obavljati početnu obuku, određuje Programski savet prema mestu u kome korisnik početne obuke radi ili ima prebivalište, odnosno boravište.

Korisnik početne obuke ima platu u visini 70% od osnovne plate sudije osnovnog suda, za vreme trajanja radnog odnosa na određeno vreme u Akademiji.

POHAĐANJE POČETNE OBUKE SMATRA SE RADNIM ISKUSTVOM U PRAVNOJ STRUCI.

Direktor Akademije može doneti odluku o odlaganju pohađanja početne obuke najduže na 12 meseci na osnovu molbe korisnika početne obuke.

Korisnik početne obuke ima pravo žalbe Upravnom odboru, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke iz stava 4. ovog člana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Izuzetno, direktor Akademije donosi rešenje o odlaganju pohađanja početne obuke korisniku koji se nalazi na trudničkom bolovanju ili porodiljskom odsustvu. Rešenje o odlaganju se donosi za period određen zakonom koji uređuje ovo pravo.

Po završenoj početnoj obuci korisnik je dužan da konkuriše na mesta sudije prekršajnog suda ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca.

Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca može licu koje je završilo početnu obuku odobriti zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u sudu, odnosno tužilaštvu najduže tri godine, ukoliko se javljao na konkurs za izbor sudije ili zamenika javnog tužioca, a nije izabran.

Korisnik je obavezan da redovno pohađa početnu obuku i poštuje pravila utvrđena opštim aktima Akademije

Član 43.

Stalna obuka može biti dobrovoljna i obavezna.

Stalna obuka je dobrovoljna, osim kada je predviđena kao obavezna, zakonom ili odlukom Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u slučaju promene specijalizacije, bitnih promena propisa, uvođenja novih tehnika rada, radi otklanjanja nedostataka u radu sudije i zamenika javnog tužioca uočenih prilikom njihovog rada, kao i za sudije i zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na sudijsku, odnosno tužilačku funkciju, a nisu pohađali program početne obuke.

STALNA OBUKA JE OBAVEZNA KADA JE TO PREDVIĐENO ZAKONOM ILI ODLUKOM VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA U SLUČAJU PROMENE SPECIJALIZACIJE, BITNIH PROMENA PROPISA, UVOĐENJA NOVIH TEHNIKA RADA I RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA U RADU SUDIJE I ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA UOČENIH PRILIKOM VREDNOVANJA NJIHOVOG RADA.

Program stalne obuke usvaja Upravni odbor, na predlog Programskog saveta, uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca.

Član 45.

Sudije i zamenici javnih tužilaca koji su prvi put izabrani na tu funkciju U PREKRŠAJNOM ILI OSNOVNOM SUDU, ODNOSNO OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU, a nisu završili početnu obuku, obavezni su da pohađaju poseban program stalne obuke.

Sadržina i trajanje posebnog programa stalne obuke utvrđuju se aktom Programskog saveta zavisno od profesionalnog iskustva korisnika iz stava 1. ovog člana.

Korisniku posebnog programa stalne obuke iz stava 1. ovog člana smanjiće se obim posla i radno vreme do 30% za vreme trajanja ovog programa, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca.

Korisnici posebnog programa stalne obuke su i sudije i zamenici javnih tužilaca, koji su određeni odlukom Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca, kada je to potrebno radi otklanjanja nedostataka u radu sudije i zamenika javnog tužioca, uočenih prilikom vrednovanja njihovog rada. U ovom slučaju stalna obuka je obavezna.

Odlukom Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca za pojedine kategorije sudija i tužilaca, može biti propisana obavezna stalna obuka i to u slučaju izbora za sud, odnosno javno tužilaštvo višeg stepena, promene specijalizacije, bitnih promena propisa i uvođenja novih tehnika rada.

Akademija je u obavezi da izradi poseban program stalne obuke, u skladu sa odlukama Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.11.2015.