Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA KOJE DOPUNJUJU ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU


PREGLED ODREDABA KOJE DOPUNJUJU ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU

"UTVRĐIVANjE STRUČNOSTI I OSPOSOBLjENOSTI KANDIDATA ZA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA KOJI SE PRVI PUT BIRA

ČLAN 77A

 U POSTUPKU IZBORA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PROVERAVA SE STRUČNOST I OSPOSOBLjENOST KANDIDATA.

STRUČNOST I OSPOSOBLjENOST KANDIDATA PROVERAVA SE NA ISPITU KOJI ORGANIZUJE DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA.

USPEH NA ISPITU IZRAŽAVA SE OCENAMA OD 1 DO 5.

KANDIDAT ZA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA KOJI JE ZAVRŠIO POČETNU OBUKU NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI NIJE DUŽAN DA POLAŽE ISPIT KOJI ORGANIZUJE DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA, VEĆ SE NjEMU KAO MERILO STRUČNOSTI I OSPOSOBLjENOSTI UZIMA OCENA SA ZAVRŠNOG ISPITA NA POČETNOJ OBUCI NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI.

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA PROPISUJE PROGRAM I NAČIN POLAGANjA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLjENOST KANDIDATA."

Član 122.

Za tužilačkog pripravnika prima se lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima.

Tužilački pripravnik prima se u osnovno i više javno tužilaštvo.

BROJ TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA ODREĐUJE SE POSEBNO ZA SVAKO JAVNO TUŽILAŠTVO ­AKTOM MINISTRA NADLEŽNOG ZA PRAVOSUĐE.

Pri prijemu tužilačkih pripravnika naročito se vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi u sudu.

Postupak prijema tužilačkih pripravnika bliže se uređuje aktom ministra nadležnog za pravosuđe.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.11.2015.