Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NALED: Neophodna jača saradnja državnih organa protiv sive ekonomije


Više od polovine privrednika veruje da je država odlučna da se obračuna sa nelegalnim poslovanjem, pokazuje NALED-ovo istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji koje je sprovedeno uz podršku USAID-a.

Međutim, kako ovo poverenje pada poslednjih meseci, iz NALED-a apeluju da se najkasnije do kraja ove godine usvoji Nacionalni program za smanjenje sive zone i budu preduzete konkretne mere protiv nelegalne trgovine i rada na crno.

Predsednik Upravnog odbora NALED-a, Vladan Atanasijević, rekao je da su predložene četiri grupe mera koje bi trebalo da smanje poslovanje u sivoj zoni.

Jedna od mera je povezivanje inspekcijskih oragana sa ostalim učesnicima koji su bitni za efikasniju državu a to su carina, Poreska uprava i policija, objašnjava Atanasijević.

Dodaje da Zakon o inspekcijskom nadzoru("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) daje prve rezultate, jer su na tržištu rada evidentirani ljudi koji su poslovali u sivoj zoni, čime je povećan priliv poreza i doprinosa u budžet.

NALED sugeriše da se kroz elektronsku državu objedine podaci i da budu dostupni i drugim državnim organima, jer je cilj da državni organi efikasno deluju kako bi se ubrazao proces donošenja odluka.

Jedna grupa mera odnosi na fiskalne mere. Predlaže se smanjenje nameta i povećanje obuhvata delatnositi koje potpadaju pod fiskalizaciju.

Atanasijević ističe da je Srbija napredovala na listi uslova poslovanja Svetske banke zahvaljujući pre svega dobroj primeni Zakona o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

"Srbija je napredovala i zbog dobre naplate poreza i doprinosa", zaključuje Atanasijević.

Izvor: Vebsajt RTS, 13.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija