Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Preko Portala Poreske uprave biće omogućeno obveznicima da pre započinjanja obavljanja delatnosti dobiju tačnu informaciju o iznosu obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje


Radna grupa koju je formirala Vlada Republike Srbije pripremila je tekst Predloga uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Cilj pripreme ove Uredbe je da se otklone nedostaci paušalnog oporezivanja preduzetnika prema važećem zakonskom rešenju, a posebno:

• Neizvesnost u pogledu odobravanja korišćenja prava na paušalno oporezivanje;

• Nedovoljna predvidivost obaveza poreskih obveznika koji se paušalno oporezuju i to posebno prilikom započinjanja obavljanja delatnosti;

• Kašnjenje u izradi i dostavljanju rešenja obveznicima.

U cilju otklanjanja navedenih nedostataka, Radna grupa je sačinila predlog za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja, koji se zasniva na sledećim principima:

• Svi preduzetnici su razvrstani u grupe u zavisnosti od šifre delatnosti koju obavljaju;

• Za svaku šifru delatnosti je utvrđen poseban koeficijent delatnosti koji odražava njenu procenjenu profitabilnost, a izračunava se na nivou Republike Srbije kao prosečna osnovica za sve obveznike u okviru jedne delatnosti koja se stavlja u odnos sa prosečnom osnovicom za sve delatnosti;

• Polazna osnova za obračun visine fiskalnih obaveza obveznika predstavlja ponderisana prosečna zarada u Republici Srbiji, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, odnosno u više gradskih opština u slučaju Grada Beograda, koja se izračunava tako što se prosečna mesečna zarada množi sa brojem zaposlenih, a zatim deli sa ukupnim brojem stanovnika u Republici, tom gradu, opštini, odnosno više gradskih opština;

• Osim koeficijenta delatnosti i polazne osnovice za obračun visine fiskalnih obaveza koriste se i dodatni korektivni faktori, kao što su: zona u kojoj se delatnost obavlja, starost obveznika, trajanje obavljanja delatnosti i lična stanja obveznika, koja se mogu odnositi na dužu bolest i utvrđenu smanjenu radnu sposobnost;

• U početnom periodu primene Uredbe obezbeđena je stabilnost iznosa obaveza poreskih obveznika koje u prve tri godine primene mogu da se uvećaju najviše do 10% na godišnjem nivou, ali su i propisivanjem uvećanih koeficijenata u prve tri godine sprečene zloupotrebe putem prijave prestanka i ponovnog otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Napominje se da se ovi uvećani koeficijenti neće primenjivati na preduzetnike koji prvi put započinju obavljanje delatnosti.

Navedeno predstavlja osnovu za izradu aplikativnog softvera koji će omogućiti automatizaciju postupka utvrđivanja obaveza preduzetnika u pogledu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Koristi od digitalizacije postupka biće višestruke:

• Preko Portala Poreske uprave biće omogućeno obveznicima da pre započinjanja obavljanja delatnosti dobiju tačnu informaciju o iznosu obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

• Postupak pripreme i dostavljanja rešenja poreskim obveznicima biće značajno pojednostavljen i ubrzan što će umanjiti administrativne troškove i olakšati ostvarivanje prava poreskih obveznika.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 10.10.2019.
Naslov: Redakcija