Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU - TEKST


PREGLED ODREDABA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Značenje pojmova

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje:

1) Analiza rizika jeste proces koji se sastoji od tri međusobno povezane komponente: procena rizika, upravljanje rizikom i obaveštavanje o riziku;

2) Krajnji potrošač je lice koje konzumira hranu, a ne koristi hranu u bilo kojoj fazi poslovanja hranom (u daljem tekstu: potrošač);

2A) MEĐUNARODNO PRIHVAĆENI STANDARDI, SMERNICE, VODIČI I PREPORUKE SU ONI KOJI SU RAZRAĐENI UOKVIRU ORGANIZACIJE UJEDINjENIH NACIJA ZA HRANU I POLjOPRIVREDU (FAO), SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (WHO), KOMISIJE CODEX ALIMENTARIUS, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA ŽIVOTINjA (OIE), MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI BILjA (IPPC), EVROPSKE I MEDITARANSKE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU BILjA (EPPO), MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA HEMIJSKIH ANALITIČARA (AOAC), MEĐUNARODNOG KOLABORATIVNOG SAVETA ZA ANALITIKU PESTICIDA (CIPAC), EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA SARADNjU I RAZVOJ (OECD), EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE (EFSA) I DR;

3) Monitoring jeste sprovođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na praćenje ili merenje, kako bi se dobio uvid u pravilnu primenu propisa o hrani i hrani za životinje, kao i propisa iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja;

4) Nova hrana jeste hrana ili sastojci hrane koji se do sada nisu koristili u ishrani ljudi, osim genetski GENETIČKI modifikovane hrane, prehrambenih aditiva, aroma, pomoćnih sredstava u proizvodnji i enzimskih preparata, koji su odobreni za upotrebu u hrani i hrani za životinje;

5) Obaveštavanje o riziku jeste međusobna razmena podataka i mišljenja kroz proces analize rizika koja se odnosi na opasnosti i rizike, faktore rizika i uočavanje rizika, između procenjivača rizika, nadležnih za upravljanje rizikom, potrošača, subjekata u poslovanju hranom ili hranom za životinje, naučnih i visokoškolskih ustanova, kao i drugih zainteresovanih strana, uključujući i objašnjenje rezultata procene rizika i osnovu za donošenje odluka o upravljanju rizikom;

6) Objekat jeste građevinska celina u kojem se obavlja delatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, odnosno hrane za životinje;

7) Opasnost jeste biološki,hemijski ili fizički činilac u hrani ili hrani za životinje ili stanje hrane ili hrane za životinje, koji mogu potencijalno da izazovu štetno dejstvo na zdravlje;

8) Nadzor jeste službena procedura koja se sprovodi radi pažljivog posmatranja jednog ili više subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, odnosno njihovih aktivnosti;

9) Poslovanje hranom jeste svaka delatnost, javna ili privatna, koja se obavlja radi sticanja dobiti ili ne, u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane;

10) Poslovanje hranom za životinje jeste svaka delatnost, javna ili privatna, koja se obavlja radi sticanja dobiti ili ne, u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje;

11) Praćenje bezbednosti hrane i hrane za životinje jeste bilo koji postupak kontrole koji sprovodi nadležni organ radi potvrde usaglašenosti i primene propisa u poslovanju hranom i hranom za životinje, kao i sa propisima iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja (u daljem tekstu: službena kontrola);

12) Primarna proizvodnja jeste proizvodnja, uzgoj i gajenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu i ubiranje plodova, muža, gajenje životinja pre klanja, lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova i biljaka, kao i prateće aktivnosti koje se odnose na skladištenje i rukovanje primarnim proizvodima na mestu proizvodnje, transport živih životinja, primarnih proizvoda, ribe i divljači od mesta proizvodnje do objekta;

13) Promet hrane i hrane za životinje jeste skladištenje, distribucija, prodaja, izlaganje radi prodaje, razmena i ustupanje, bilo da je besplatno ili ne, uvoz, provoz i izvoz, osim u naučnoistraživačke svrhe;

14) Promet na malo jeste rukovanje hranom, odnosno njena prerada, priprema, skladištenje, na mestu prodaje ili isporuke potrošaču, delatnosti pripreme i posluživanja hrane, a naročito u:

(1) prodavnicama, supermarketima, megamarketima,

(2) objektima kolektivne ishrane (kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.),

(3) objektima javne ishrane (javne kuhinje),

(3) ugostiteljskim objektima, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;

(4) UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA, PEČENjARAMA, OBJEKTIMA BRZE HRANE, POSLASTIČARNICAMA, PEKARAMA, KAO I KETERING USLUGE I USLUGE ISPORUKE GOTOVE HRANE;

15) Promet na veliko jeste rukovanje hranom, njena prerada, priprema, skladištenje na mestu prodaje ili isporuke, radi dalje prodaje ili prerade (distributivni centri);

16) Procena rizika jeste naučno zasnovan proces koji se sastoji od četiri faze: utvrđivanje opasnosti, definisanje opasnosti, procena izloženosti i definisanje rizika;

17) Revizija jeste sistemsko i nezavisno ispitivanje radi potvrde da li su aktivnosti i rezultati koji proizlaze iz tih aktivnosti usaglašeni sa planovima i da li je primena tih planova bila efikasna i odgovarajuća za postizanje planiranih rezultata;

18) Rizik jeste faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja, kao posledice postojanja opasnosti;

19) Sledljivost jeste mogućnost praćenja hrane, hrane za životinje, životinja koje služe za proizvodnju hrane, sirovina ili supstanci namenjenih ili za koje se očekuje da će biti ugrađene u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i prometa;

20) Subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja;

21) Subjekt u poslovanju hranom za životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom za životinje kojom upravlja;

21A) SLUŽBENA KONTROLA JESTE BILO KOJI POSTUPAK KONTROLE KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI RADI POTVRDE USAGLAŠENOSTI I PRIMENE PROPISA U POSLOVANjU HRANOM I HRANOM ZA ŽIVOTINjE, KAO I SA PROPISIMA IZ OBLASTI ZDRAVLjA I DOBROBITI ŽIVOTINjA;

22) Službeni uzorak jeste uzorak hrane ili hrane za životinje, ili bilo koje druge supstance uključujući i one iz prirodnog okruženja, koje su važne za proizvodnju, preradu i promet hrane ili hrane za životinje ili za zdravlje životinja, zdravlje bilja i kvalitet hrane ili hrane za životinje, uzet od strane nadležnog inspektora ili ovlašćenog lica;

23) Upravljanje rizikom jeste proces utvrđivanja politike i mera, odvojen od procene rizika, koji se odvija razmatranjem mogućih alternativa za postupanje, uz konsultaciju sa zainteresovanim stranama, kao i sprovođenje mera umanjenja rizika, zasnovan na proceni rizika i relevantnim podacima;

23A) UPUTSTVA ILI VODIČI SU DOKUMENTA KOJA SE DONOSE OD STRANE SUBJEKATA U POSLOVANjU HRANOM, ODNOSNO HRANOM ZA ŽIVOTINjE, NjIHOVIH UDRUŽENjA, ODNOSNO NADLEŽNOG ORGANA U CILjU POSTIZANjA EFIKASNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE, ODNODNO HRANE ZA ŽIVOTINjE;

24) Higijena hrane, odnosno hrane za životinje obuhvata neophodne mere i uslove kontrole rizika i osiguranja bezbednosti hrane, odnosno hrane za životinje, u skladu sa njenom namenom;

25) Hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim:

(1) hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,

(2) živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,

(3) biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,

(4) medicinskih proizvoda,

(5) kozmetičkih proizvoda,

(6) duvana i duvanskih proizvoda,

(7) narkotika ili psihotropnih supstanci,

(7) PSIHOAKTIVNO KONTROLISANIH SUPSTANCI I PREKUSORA,

(8) ostataka (rezidua) i kontaminenata.

Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane.

Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;

 

26) Hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane;

27) Faza proizvodnje, prerade i prometa jeste bilo koji deo proizvodnje, prerade i prometa, uključujući uvoz, primarnu proizvodnju hrane, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju ili snabdevanje potrošača, odnosno uvoz, primarnu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju i snabdevanje hranom za životinje.

Član 5.

Hrana se prema poreklu deli na:

1) hranu životinjskog porekla;

2) hranu biljnog porekla;

3) mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;

4) hranu ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so);

5) ostalu hranu (nova hrana, genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje).

5) NOVU HRANU;

6) GENETIČKI MODIFIKOVANU HRANU I GENETIČKI MODIFIKOVANU HRANU ZA ŽIVOTINjE U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU GENETIČKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI.

Član 12.

Poslove organa državne uprave u smislu ovog zakona, u oblasti bezbednosti hrane obavlja:

1) U fazi primarne proizvodnje, i to:

(1) hrane životinjskog porekla - veterinarska inspekcija,

(2) hrane biljnog porekla - fitosanitarna inspekcija;

2) U fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko, i to:

(1) hrane životinjskog porekla - veterinarska inspekcija,

(2) hrane biljnog porekla i bezalkoholnih pića - poljoprivredna inspekcija,

(3) mešovite hrane - veterinarska i poljoprivredna inspekcija,

3) U fazi uvoza i provoza, i to:

(1) hrane životinjskog porekla - granična veterinarska inspekcija,

(2) hrane biljnog porekla - fitosanitarna inspekcija,

(3) mešovite hrane - granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija;

4) U fazi izvoza, i to:

(1) hrane životinjskog porekla - veterinarska inspekcija,

(2) hrane biljnog porekla - fitosanitarna inspekcija,

(3) mešovite hrane - veterinarska i poljoprivredna inspekcija,

(4) vina i alkoholnih pića - poljoprivredna inspekcija;

5) Kontrolu nove hrane, dijetetskih proizvoda, dečje hrane - zamene za majčino mleko, dijetetskih suplemenata i soli za ishranu ljudi i proizvodnju aditiva, aroma, enzimskih preparata neživotinjskog porekla i pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, kao i vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i vode za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (promet na veliko, promet na malo, uvoz na mestima carinjenja i izvoz) - sanitarna inspekcija;U fazi prometa na malo hranu životinjskog porekla u objektima registrovanim odnosno, odobrenim od strane Ministarstva, kao i u prometu na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima (kasapnice, ribarnice i sl.) - veterinarska inspekcija, odnosno vina i alkoholnih pića - poljoprivredna inspekcija;

5) U SVIM FAZAMA PROIZVODNjE, PRERADE I PROMETA (PROMET NA VELIKO, PROMET NA MALO, UVOZ NA MESTIMA CARINjENjA I IZVOZ), SANITARNA INSPEKCIJA, I TO:

(1) NOVE HRANE;

(2) DIJETETSKIH PROIZVODA (FORMULE ZA ODOJČAD,HRANA ZA ODOJČAD I MALU DECU, HRANA ZA OSOBE NA DIJETI ZA MRŠAVLjENjE, HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE NAMENE, HRANA ZA OSOBE INTOLERANTNE NA GLUTEN, ZAMENE ZA SO ZA LjUDSKU ISHRANU I DR)

(3) DODACI ISHRANI - DIJETETSKI SUPLEMENTI;

(4) HRANE SA IZMENjENIM NUTRITIVNIM SASTAVOM;

(5) SOLI ZA ISHRANU LjUDI I PROIZVODNjU PREHRAMBENIH PROIZVODA;

(6) ADITIVA, AROMA, ENZIMI ZA HRANU, POMOĆNIH SREDSTAVA U PROIZVODNjI;

(7) VODE ZA PIĆE KOJA SE POTROŠAČIMA ISPORUČUJE PUTEM JAVNOG VODOVODNOG SISTEMA ILI U ORIGINALNOJ AMBALAŽI (PRIRODNE MINERALNE, IZVORSKE I STONE VODE);

(8) MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM NA MESTIMA NjIHOVE PROIZVODNjE I PROMETA;

5A) U FAZI PROMETA NA MALO SVE HRANE - SANITARNA INSPEKCIJA, OSIM HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA U OBJEKTIMA REGISTROVANIM, ODNOSNO ODOBRENIM OD STRANE MINISTARSTVA, KAO I U PROMETU NA MALO SVEŽEG MESA, MLEKA, JAJA, MEDA, RIBE I DIVLjAČI U SPECIJALIZOVANIM OBJEKTIMA (KASAPNICE, RIBARNICE I SL.) -VETERINARSKA INSPEKCIJA, ODNOSNO VINA I ALKOHOLNIH PIĆA - POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA.

6) Kontrolu genetski modifikovane hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa vrši fitosanitarna inspekcija, a genetski modifikovane hrane za životinje - veterinarska inspekcija.

Ministar bliže propisuje listu mešovite hrane, kao i način vršenja kontrole te hrane, a ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove za proizvodnju i promet nove hrane, kao i način vršenja kontrole te hrane.

Poslove organa državne uprave u smislu ovog zakona, u oblasti bezbednosti hrane za životinje obavlja:

1) U fazi primarne proizvodnje, i to:

(1) hrane za životinje životinjskog porekla - veterinarska inspekcija,

(2) hrane za životinje biljnog porekla - fitosanitarna inspekcija;

2) U fazi proizvodnje, prerade i prometa veterinarska inspekcija;

3) U fazi uvoza, provoza i izvoza, i to:

(1) hrane za životinje životinjskog porekla i mešovite hrane - veterinarska inspekcija,

(2) hrane za životinje biljnog porekla - fitosanitarna inspekcija.

Član 14.

Međunarodne obaveze u oblasti bezbednosti hrane izvršavaju se u skladu sa STANDARDIMA, SMERNICAMA I PREPORUKAMA CODEX ALIMENTARIUS, KAO I preporukama relevantnih međunarodnih organizacija, Sporazumom o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera STO (SPS Agreement), međunarodnim konvencijama i drugim odgovarajućimmeđunarodnim sporazumima i razmenjuju se informacije sa drugim nacionalnim organizacijama odgovornim za bezbednost hrane.

Vlada bliže propisuje način pružanja informacija i postupak obaveštavanja u skladu sa obavezama preuzetim Sporazumom o sanitarnim i fitosanitarnim merama STO.

VLADA PROPISUJE NAČIN USPOSTAVLjANjA I ORGANIZACIJE SISTEMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, PRUŽANjU INFORMACIJA I OBAVEŠTAVANjA O STANDARDIMA, SMERNICAMA I PREPORUKAMA, U SKLADU SA CODEX ALIMENTARIUS.

Član 18.

Za poslove laboratorijskog ispitivanja i njima povezane stručne poslove u lancu hrane osniva se Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije iz stava 1. ovog člana ima svojstvo pravnog lica.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije mora da bude akreditovana u skladu sa sledećim standardima: EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju", EN 45002 - "Opšti kriterijumi za izvodljivost laboratorija za testiranje", EN 45003 - "Akreditacioni sistem laboratorija za testiranje i akreditaciju - opšti zahtevi za operativnost i priznavanje, kao i u skladu sa strukovnim akreditacijama gde je to relevantno.

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE MORA DA BUDE AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS ISO/IEC 17025 -"OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I LABORATORIJA ZA ETALONIRANjE.

Član 19.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije (u daljem tekstu: Nacionalna referentna laboratorija) obavlja poslove u oblasti bezbednosti hrane, zdravlja životinja, zdravlja bilja, sadnog materijala poljoprivrednog i ukrasnog bilja, rezidua, mleka i banke biljnih gena.

U okviru Nacionalne referentne laboratorije obavljaju se sledeći poslovi:

1) saradnja sa nacionalnim laboratorijama drugih zemalja;

2) staranje o uspostavljanju jedinstvenih kriterijuma i metoda I sprovođenje standarda za rad ovlašćenih laboratorija;

3) organizovanje po potrebi uporednih testova između zvaničnih nacionalnih laboratorija i vršenje odgovarajućeg praćenja takvog uporednog testiranja;

4) razmena informacija dobijenih od nacionalnih laboratorija drugih zemalja Ministarstvu i ovlašćenim laboratorijama;

5) obezbeđivanje stručne i tehničke pomoći Ministarstvu za primenu koordinisanih planova kontrole;

6) implementacija, odnosno razvijanje metode testiranja u skladu međunarodnim standardima uz obaveznu validaciju;

7) uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta ne samo za sopstvenu upotrebu nego i za ovlašćene laboratorije;

8) vršenje usluga potvrde analize i superanalize ako je to relevantno za potrebe ovlašćenih laboratorija;

9) obezbeđivanje i primenjivanje preko ovlašćenih laboratorija statistički kreirane kontrole i praćenja rezultata;

10) organizovanje uporednih testova za ovlašćene laboratorije u cilju jedinstvene primene metoda koje primenjuju;

11) pružanje usluga iz oblasti statistike i informacionih sistema ovlašćenim laboratorijama;

12) obučavanje osoblja u ovlašćenim laboratorijama;

13) priprema nacionalnih vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima radi sprovođenja pouzdane dijagnoze;

14) priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala;

15) učešće u međunarodnim uporednim testovima;

16) i drugi poslovi.

Pored poslova iz stava 2. ovog člana u oblasti zdravlja bilja obavljaju se i sledeći poslovi:

1) razmena informacija oko zvaničnih dijagnostičkih aktivnosti i saradnja sa nacionalnim laboratorijama drugih zemalja;

2) vršenje konfirmativnih testova ili testova potvrde;

3) pripremanje nacionalnih vodiča za fitosanitarne preglede;

4) pripremanje vodiča za primenu dijagnostičkih protokola;

5) saradnja u razvoju, validaciji i standardizaciji međunarodnih dijagnostičkih protokola;

6) nadzor nad radom ovlašćenih laboratorija i drugih komercijalnih laboratorija i obezbeđivanje vodiča za njihov rad;

7) obezbeđivanje obuke zaposlenima u ovlašćenim laboratorijama, kao i komercijalnim laboratorijama na njihov zahtev;

8) organizovanje i nadzor nad sprovođenjem sertifikacije semena poljoprivrednog bilja kroz postupak zdravstvene kontrole;

 9) organizovanje i nadzor nad sprovođenjem sertifikacije sadnog materijala poljoprivrednog bilja kroz postupak zdravstvene kontrole;

10) organizovanje obuka za vršenje zdravstvenih pregleda i uzorkovanja semena i sadnog materijala;

11) izrade programa analize rizika o pojavi i širenju štetnih organizama;

12) obrade prikupljenih bioloških, meteoroloških i drugih podataka radi pripreme osnova za prognozu pojave i širenja štetnih organizama;

13) čuvanje uzoraka koji su analizirani u svim ovlašćenim laboratorijama u postupku rutinskih dijagnostičkih testova;

14) obavljanje i drugih poslova u skladu s propisima iz oblasti zdravlja bilja.

Pored poslova iz stava 2. ovog člana u oblasti sadnog materijala poljoprivrednog i ukrasnog bilja obavljaju se i sledeći poslovi:

1) čuvanje standardnih uzoraka i čuvanje svih uzoraka obrađenih u postupku zvaničnog ispitivanja kvaliteta;

2) čuvanje referentnih kolekcija;

3) organizovanje sertifikacije kroz postupak stručne kontrole nad proizvodnjom;

4) obuka lica za stručnu kontrolu proizvodnje i uzorkovanja;

5) organizovanje zvaničnog ispitivanja kvaliteta;

6) organizovanje i/ili izdavanje etiketa;

7) sprovođenje ili organizovanje postkontrolnog ispitivanja;

8) organizovanje i/ili izdavanje ISTA i OECD sertifikata;

9) postkontrolno ispitivanje;

10) sprovođenje i organizovanje poslova vezanih za postupak zaštite prava oplemenjivača;

1) organizovanje i nadzor nad sprovođenjem sertifikacije sadnog materijala kroz postupak pomološke i fitosanitarne kontrole nad proizvodnjom sadnog materijala.

Osim poslova navedenih u st. 2, 3. i 4. nacionalna referentna laboratorija vrši i poslove banke biljnih gena i to:

čuvanje kolekcije sadnog materijala;

1) registracija uzoraka, njihovo čišćenje, sušenje, pakovanje,

2) skladištenje i održavanje;

3) umnožavanje i regeneracija uzoraka;

4) skladištenje duplikata uzoraka;

5) organizovanje održavanja ili održavanje kolekcije sadnog materijala;

6) razmena uzoraka sa drugim bankama gena u svetu.

Član 19.

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE (U DALjEM TEKSTU: NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA) OBAVLjA POSLOVE U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE, KONTROLE KVALITETA I BEZBEDNOSTI MLEKA I ISPITIVANjE ZABRANjENIH, NEDOZVOLjENIH, ŠTETNIH I NEPOŽELjNIH SUPSTANCI U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINjE I BANKE BILjNIH GENA.

U OKVIRU NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE OBAVLjAJU SE SLEDEĆI POSLOVI:

1) LABORATORIJSKA ISPITIVANjA;

2) POTVRDNA LABORATORIJSKA ISPITIVANjA PRIMENOM REFERENTNIH METODA;

3) PROVERA REZULTATA ISPITIVANjA, PRIMENjENIH TESTOVA I METODA;

4) ČUVANjE REFERENTNIH UZORAKA I STANDARDNIH REAGENASA;

5) PRIPREMA, ODRŽAVANjE I DISTRIBUCIJA REFERENTNOG MATERIJALA;

6) UVOĐENjE, RAZVIJANjE I VALIDACIJA NOVIH METODA PROTOKOLA TESTIRANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIHVAĆENIM STRANDARDIMA, SMERNICAMA I PREPORUKAMA;

7) KOORDINIRANjE AKTIVNOSTI LABORATORIJA RADI PRIMENE NOVIH ANALITIČKIH I DIJAGNOSTIČKIH METODA;

8) DOSTAVLjANjE PODATAKA LABORATORIJAMA O ANALITIČKIM I DIJAGNOSTIČKIM METODAMA, UKLjUČUJUĆI I REFERENTNE METODE;

9) ORGANIZOVANjE MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH ISPITIVANjA PERFORMANSI LABORATORIJA NA NACIONALNOM NIVOU, OBRADA DOBIJENIH REZULTATA MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH TESTIRANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIZNATIM PROTOKOLIMA, SASTAVLjANjE IZVEŠTAJA I DAVANjE PREPORUKA;

10) UČEŠĆE U MEĐUNARODNO ORGANIZOVANIM MEĐULABORATORIJSKIM UPOREDNNIM TESTOVIMA KOMPETENTNOSTI;

11) SARADNjA SA REFERENTNIM LABORATORIJAMA DRUGIH ZEMALjA I REFERENTNIM LABORATORIJAMA EVROPSKE UNIJE;

12) DOSTAVLjANjE MINISTARSTVU, ODNOSNO MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZDRAVLjA I LABORATORIJAMA INFORMACIJA DOBIJENIH OD REFERENTNIH LABORATORIJA DRUGIH ZEMALjA I REFERENTNIH LABORATORIJA EVROPSKE UNIJE;

13) STARANjE I ORGANIZACIJA USPOSTAVLjANjA JEDINSTVENIH KRITERIJUMA I METODA U SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

14) OBEZBEĐIVANjE NAUČNE I TEHNIČKE POMOĆI MINISTARSTVU, ODNOSNO MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZDRAVLjA U PRIPREMI PLANOVA SLUŽBENIH KONTROLA;

15) OBUČAVANjE OSOBLjA U SLUŽBENIM LABORATORIJAMA;

16) UČEŠĆE U PRIPREMI NACIONALNIH VODIČA ZA UZORKOVANjE I RUKOVANjE UZORCIMA;

17) ISPITIVANjE KVALITETA MLEKA I ISPITIVANjE MLEKA ZA POTREBE PRAĆENjA I UNAPREĐENjA PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI MUZNIH GRLA;

18) DRUGI POSLOVI.

PORED POSLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA OBAVLjA I POSLOVE BANKE BILjNIH GENA, I TO:

1) ČUVANjE KOLEKCIJE SEMENA I SADNOG MATERIJALA;

2) REGISTRACIJU UZORAKA, NjIHOVO ČIŠĆENjE, SUŠENjE, PAKOVANjE, SKLADIŠTENjE I ODRŽAVANjE;

3) UMNOŽAVANjE I REGENERACIJU UZORAKA;

4) SKLADIŠTENjE DUPLLIKATA UZORAKA;

5) ORGANIZOVANjE ODRŽAVANjA, ODNOSNO ODRŽAVANjE KOLEKCIJE SADNOG MATERIJALA;

6) RAZMENU UZORAKA SA DRUGIM BANKAMA GENA U SVETU;

PORED POSLOVA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA OBAVLjA I :

1) POSLOVE INVESTICIONOG ODRŽAVANjA OBJEKATA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE SVOJIH LABORATORIJA;

2) INICIRANjE,PLANIRANjE,PRIPREMU, PROGRAMIRANjE, SPROVOĐENjE I PRAĆENjE REALIZACIJE PROJEKATA OPREMANjA NACIONALNIH REFERENTNIH LABORATORIJA;

3) INICIRA I KOORDINIRA STRUČNU SARADNjU IZMEĐU REFERENTNIH LABORATORIJA.

1A REFERENTNA LABORATORIJA

ČLAN 19A

POSLOVI IZ ČLANA 19. STAV 2. OVOG ZAKONA MOGU DA SE USTUPE LABORATORIJAMA IZABRANIM PUTEM KONKURSA, KOJE POSTAJU REFERENTNE LABORATORIJE.

LABORATORIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORAJU DA BUDU AKREDITOVANE U SKLADU SA STANDARDOM SRPS ISO7IEC 17025 -"OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I LABORATORIJA ZA ETALONIRANjE.

ZA POSLOVE IZ ČLANA 19. STAV 2. OVOG ZAKONA IZ OBLASTI VETERINARSTVA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA RASPISUJE SE U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE VETERINARSTVO, ODNOSNO PROPISOM KOJIM SE UREĐUJU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA.

KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA RASPISUJE MINISTARSTVO, ODNOSNO MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA I BJAVLjUJE SE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAROČITO SADRŽI:

1) POSLOVE ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE;

2) PERIOD NA KOJI SE OBAVLjAJU POSLOVI;

3) DOKAZ KOJI SE ODNOSI NA OBIM AKREDITACIJE, KAO TEHNIČKU OPREMLjENOST I KADROVSKU OSPOSOBLjENOST;

4) KRITERIJUME ZA IZBOR;

5) ROK ZA DONOŠENjE I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU;

6) NAČIN OBAVEŠTAVANjA O REZULTATIMA KONKURSA.

KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SPROVODI KOMISIJA KOJU OBRAZUJE MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA.

ODLUKU O IZBORU REFERENTNE LABORATORIJE DONOSI MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA.

SA LABORATORIJOM IZABRANOM NA KONKURSU MINISTAR ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA ZAKLjUČUJU UGOVOR.

UGOVOR IZ STAV 8. OVOG ČLANA NAROČITO SADRŽI:

1) POSLOVE LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA KOJI SU PREDMET UGOVORA;

2) ODGOVORNO LICE KOJE ĆE OBAVLjATI ODREĐENE POSLOVE KOJI SU PREDMET UGOVORA;

3) METODE, NAČIN I POSTUPAK OBAVLjANjA POSLOVA LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA;

4) MEĐUSOBNA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI;

5) VREME ZA KOJE SE ZAKLjUČUJE UGOVOR;

6) NAČIN FINANSIRANjA POSLOVA;

7) USLOVE ZA RASKID UGOVORA;

SPISAK REFERENTNIH LABORATORIJA OBJAVLjUJE SE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

AKO U REPUBLICI SRBIJI NE POSTOJI REFERENTNA LABORATORIJA KOJA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA MOŽE ZA POJEDINE VRSTE ISPITIVANjA DA ODREDI REFERENTNU LABORATORIJU SA TERITORIJE DRUGE DRŽAVE ZA TRAŽENA ISPITIVANjA.

JEDNA REFERENTNA LABORATORIJA MOŽE BITI REFERENTNA ZA VIŠE ISPITIVANjA.

NA SPROVOĐENjE KONKURSA IZ STAVA 1. OVOG ZAKONA NE PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE.

SREDSTVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ OVOG ČLANA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

Član 20.

Laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i sprovođenje programa monitoringa, kao poslovi od javnog interesa mogu da se ustupe laboratorijama putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs se ne raspisuje za poslove koje obavlja Nacionalna referentna laboratorija.

LABORATORIJSKA ISPITIVANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE U POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE MOGU DA SE USTUPE LABORATORIJAMA (U DALjEM TEKSTU: SLUŽBENE LABORATORIJE) PUTEM KONKURSA KOJI RASPISUJE MINISTARSTVO, ODNOSNO MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA I OBJAVLjUJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE."

LABORATORIJSKA ISPITIVANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE U POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE NE MOGU DA SE USTUPE INTERNIM LABORATORIJAMA SUBJEKATA U POSLOVANjU HRANOM I HRANOM ZA ŽIVOTINjE.

INTERNE LABORATORIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MORAJU VRŠITI VALIDACIJU METODA ISPITIVANjA I UČESTVOVATI U EKSTERNIM PROVERAMA KVALITETA.

Ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje bliže uslove koje moraju da ispune laboratorije za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane, u skladu sa nadležnostima iz člana 12. ovog zakona.

Za poslove laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i sprovođenje programa monitoringa iz stava 1. ovog člana konkurs se raspisuje na period od najmanje pet godina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) vrste laboratorijskih analiza, odnosno programa monitoringa oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuju poslovi laboratorijskih analiza, odnosno sprovođenje programa monitoringa;

3) dokaz o ispunjenosti međunarodnih standarda u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti u smislu akreditacije u skladu sa sledećim standardima: EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i kalibraciju", EN 45002 - "Opšti kriterijumi za izvodljivost laboratorija za testiranje", EN 45003 - "Akreditacioni sistem laboratorija za testiranje i akreditaciju - opšti zahtevi za operativnost i priznavanje";

3) DOKAZ O ISPINjENOSTI STANDARDA ISO/IEC 17025 - "OPŠTI USLOVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA TESTIRANjE I LABORATORIJA ZA ETALONIRANjE;

4) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu iskustva, rezultata i blagovremenosti u dosadašnjem obavljanju poslova laboratorijskih ispitivanja;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi Komisija koju obrazuje ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja.

Odluku o izboru laboratorije za obavljanje poslova laboratorijskih ispitivanja, odnosno sprovođenja programa monitoringa donosi ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 21.

Na osnovu odluke o izboru ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sa laboratorijom kojoj je dodeljeno obavljanje poslova zaključuje ugovor kojim se utvrđuju:

1) poslovi laboratorijskih ispitivanja i sprovođenje programa monitoringa koji su predmet ugovora;

2) odgovorno lice koje će obavljati određene poslove koji su predmet ugovora;

3) metode, način i postupak obavljanja poslova laboratorijskih ispitivanja, odnosno sprovođenje programa monitoringa;

4) međusobna prava, obaveze i odgovornosti;

5) vreme za koje se zaključuje ugovor;

6) način finansiranja poslova za koje se zaključuje ugovor.

Član 26.

Bezbednost hrane se utvrđuje na osnovu:

1) uslova u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, kao

2) pripreme i načina konzumiranja hrane od strane potrošača, u skladu sa njenom namenom;

2) informacija koje su dostupne potrošaču, uključujući I podatke na deklaraciji, a koje se odnose na sprečavanje specifičnih štetnih delovanja pojedinih vrsta ili kategorija hrane na zdravlje ljudi.

2) INFORMACIJA KOJE SU DOSTUPNE POTROŠAČU, UKLjUČUJUĆI I MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATE) I OSTALE DOKUMENTE KOJI PRATE HRANU U PROMETU, KAO I PODATKE NA DEKLARACIJI, A KOJE SE ODNOSE NA SPREČAVANjE SPECIFIČNIH ŠTETNIH DELOVA POJEDINIH VRSTA ILI KATEGORIJA HRANE NA ZDRAVLjE LjUDI.

Štetnost hrane po zdravlje ljudi se utvrđuje na osnovu:

1) mogućih neposrednih ili posrednih, kratkoročnih ili dugoročnih štetnih uticaja te hrane po zdravlje potrošača, kao i mogućih uticaja na zdravlje budućih generacija;

2) mogućih kumulativnih toksičnih delovanja;

3) posebne zdravstvene osetljivosti specifične kategorije potrošača kada je hrana namenjena toj kategoriji potrošača.

Hrana nije pogodna za ishranu ljudi, ako je ta hrana neprihvatljiva za upotrebu kojoj je namenjena, zbog kontaminacije spoljnim ili nekim drugim faktorom, kao i zbog truljenja, kvarenja ili raspadanja I ISTEKLOG ROKA TRAJANjA.

Ministarstvo bliže uređuje opšte i posebne uslove higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa; uslove u pogledu veterinarskog javnog zdravstva; supstance sa farmakološkim dejstvom ili njihove metabolite, način njihove upotrebe kao i maksimalno dozvoljene količine njihovih ostataka; monitoring živih životinja, njihovih proizvoda radi utvrđivanja prisustva ostataka i uticaja na zdravlje životinja i ljudi, kao i uslove i način postupanja sa sporednim proizvodima koji nastaju u toku postupka sa hranom.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže uređuje: zdravstvenu ispravnost vode za piće, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode; zdravstvenu ispravnost dijetetskih proizvoda (dodaci ishrani, hrana za posebne prehrambene potrebe, hrana za odojčad i malu decu, hrana za posebne medicinske potrebe i dr.); zdravstvenu ispravnost predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom; prehrambene aditive, arome, enzime i pomoćne materijale u procesu proizvodnje hrane; monitoring hraneradi utvrđivanja prisustva kontaminenata i uticaja na zdravlje; prehrambene i zdravstvene izjave koje se navode na deklaraciji hrane.

MINISTAR, UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA, BLIŽE PROPISUJE OPŠTE USLOVE HIGIJENE HRANE, POSEBNE USLOVE HIGIJENE HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA I MIKROBIOLOŠKE KRITERIJUME HRANE.

MINISTAR, UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA, BLIŽE PROPISUJE MAKSIMALNE KONCENTRACIJE ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI, KAO I METODE UZORKOVANjA I ISPITIVANjA HRANE RADI UTVRĐIVANjA PRISUSTVA I NIVOA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI.

MINISTAR ZDRAVLjA, UZ SAGLASNOST MINISTRA, BLIŽE PROPISUJE:

1) ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE ZA JAVNO VODOSNABDEVANjE, UKLjUČUJUĆI MAKSIMALNO DOZVOLjENI BROJ MIKROORGANIZAMA, MAKSIMALNO DOZVOLjENE KONCENTRACIJE PRISUTNIH HEMIJSKIH ELEMENATA, MAKSIMALNO DOZVOLjENE VREDNOSTI RADIOLOŠKIH POKAZATELjA, NAČIN VRŠENjA DEZINFEKCIJE, NAČIN VRŠENjA KONTROLE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, METODE ZA ODREĐIVANjE POKAZATELjA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, NAČIN IZVEŠTAVANjA I VOĐENjA EVIDENCIJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI, KAO I DRUGE USLOVE KOJE MORA DA ISPUNI VODA ZA PIĆE;

2) ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST I KVALITET PRIRODNE MINERALNE, IZVORSKE I STONE VODE U ORIGINALNOJ AMBALAŽI, UKLjUČUJUĆI MAKSIMALNO DOZVOLjENI BROJ MIKROORGANIZAMA, MAKSIMALNO DOZVOLjENE KONCENTRACIJE PRISUTNIH HEMIJSKIH ELEMENATA I ELEMENATA U TRAGOVIMA, MAKSIMALNO DOZVOLjENE VREDNOSTI RADIOLOŠKIH POKAZATELjA, NAČIN EKSPLOATACIJE I USLOVE ZA STAVLjANjE U PROMET, ZAHTEVE I KRITERIJUME ZA OZNAČAVANjE PRIRODNIH MINERALNIH, IZVORSKIH I STONIH VODA, NAČIN OBELEŽAVANjA U ODNOSU NA PRISUTNE MINERALNE MATERIJE I HEMIJSKE ELEMENTE U TRAGOVIMA, USLOVE U POGLEDU KORIŠĆENjA VAZDUHA OBOGAĆENOG OZONOM PRI TRETMANU PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA, USLOVE U POGLEDU KORIŠĆENjA ALUMINIJUMA U POSTUPKU UKLANjANjA FLUORIDA IZ PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA, NAČIN VRŠENjA KONTROLE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KVALITETA, METODE ZA ODREĐIVANjE POKAZATELjA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KVALITETA, NAČIN IZVEŠTAVANjA I VOĐENjA EVIDENCIJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I KVALITETU, KAO I DRUGE USLOVE KOJE MORA DA ISPUNI PRIRODNA MINERALNA, IZVORSKA I STONA VODA U ORIGINALNOJ AMBALAŽI;

3) POSTUPAK I NAČIN PRIZNAVANjA PRIRODNIH MINERALNIH VODA, UKLjUČUJUĆI NAČIN I USLOVE ZA FORMIRANjE KOMISIJE ZA PRIZNAVANjE PRIRODNIH MINERALNIH VODA, NjENE NADLEŽNOSTI, NAČIN RADA I FINANSIRANjA, POSTUPAK, NAČIN PRIZNAVANjA I VOĐENjA EVIDENCIJE PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA;

4) ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST DIJETETSKIH PROIZVODA;

5) ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST DODATAKA ISHRANI - DIJETETSKIH SUPLEMENATA;

6) ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST I KVALITET SOLI ZA ISHRANU LjUDI I PROIZVODNjU HRANE;

7) MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM;

8) PREHRAMBENE ADITIVE, AROME, ENZIMSKE PREPARATE I POMOĆNA SREDSTVA U PROIZVODNjI HRANE;

9) NUTRITIVNE I ZDRAVSTVENE IZJAVE KOJE SE NAVODE NA DEKLARACIJI HRANE;

10) HRANU SA IZMENjENIM NUTRITIVNIM SASTAVOM;

11) DODATAKA ISHRANI;

12) NOVU HRANU I SASTOJKE NOVE HRANE (USLOVE ZA PROIZVODNjU, STAVLjANjE NA TRŽIŠTE, NAČIN VRŠENjA KONTROLE I USLOVE KOJI SE ODNOSE NA SLEDLjIVOST I OZNAČAVANjE NOVE HRANE I SASTOJAKA NOVE HRANE).

MINISTAR ZDRAVLjA, UZ SAGLASNOST MINISTRA, BLIŽE PROPISUJE METODE ISPITIVANjA, DOZVOLjENE NIVOE RADIOAKTIVNOSTI, NAČINE VOĐENjA EVIDENCIJE I NAČIN IZVEŠTAVANjA, USLOVE I NAČIN FORMIRANjA STRUČNIH TELA U VEZI SA REŠAVANjEM KONKRETNIH PITANjA KOJA MOGU NASTATI PRILIKOM PRIMENE PROPISA O HRANI IZ STAVA 6. TAČ. 4) DO 8) OVOG ČLANA.

MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK IZDAVANjA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, IZGLED OBRASCA MEĐUNARODNE POTVRDE, KAO I EVIDENCIJU O IZDATIM POTVRDAMA.

MEĐUNARODNU POTVRDU (SERTIFIKAT) O BEZBEDNOSTI HRANE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA KOJA SE IZVOZI IZDAJE INSPEKTOR U SKLADU SA PODELOM NADLEŽNOSTI IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA.

Član 45.

Subjekti u poslovanju hranom dužni su da obezbede da su u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane koje su pod njihovom kontrolom, ispunjeni propisani uslovi u vezi sa higijenom hrane, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Lica koja na radnim mestima u proizvodnji ili prometu hrane RUKUJU I dolaze u dodir sa hranom moraju imati osnovna znanja o higijeni hrane i o ličnoj higijeni i moraju nositi radnu odeću i obuću.

Ministar bliže propisuje uslove higijene hrane za sve subjekte u poslovanju hranom iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove higijene hrane za subjekte koji se bave proizvodnjom, preradom i prometom dijetetskih proizvoda, dečije hrane - zamene za majčino mleko, dijetetskih suplemenata i soli za ishranu ljudi i proizvodnju aditiva, aroma, enzimskih preparata neživotinjskog porekla i pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, nove hrane, kao i vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), vode za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće, kao i način i program za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni i radnoj odeći i obući, u skladu sa članom 12. ovog zakona.

Ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja u okviru svoje nadležnosti, bliže propisuje uslove za sprovođenje službene kontrole, način obavljanja službene kontrole, način pregleda, kao i rokove za njihovo sprovođenje.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA BLIŽE PROPISUJE PROGRAM ZA STICANjE OSNOVNIH ZNANjA O HIGIJENI HRANE I LIČNOJ HIGIJENI I RADNOJ ODEĆI I OBUĆI, NAČIN NjEGOVOG SPROVOĐENjA, VISINU TROŠKOVA I NAKNADU ZA RAD KOMISIJE I UREĐUJE OSTALA PITANjA U VEZI SA OBUKOM ZA STICANjE OSNOVNIH ZNANjA ZA LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

TROŠKOVE OBUČAVANjA LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NASTALIH U VEZI SA STICANjEM ZNANjA O HIGIJENI HRANE I LIČNOJ HIGIJENI I RADNOJ ODEĆI I OBUĆI SNOSI POSLODAVAC.

SREDSTVA OSTVARENA UPLATOM NAKNADE ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANjE ZNANjA O HIGIJENI HRANE I LIČNOJ HIGIJENI I RADNOJ ODEĆI I OBUĆI PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE ZA FINANSIRANjE TROŠKOVA VEZANIH ZA ORGANIZACIJU I POLAGANjE ISPITA.

MINISTAR UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLjA BLIŽE PROPISUJE NAČIN I METODE SPROVOĐENjA SLUŽBENE KONTROLE, SISTEM ODOBRAVANjA I SERTIFIKACIJE, NAČIN SARADNjE SA CARINSKIM ORGANOM I NADLEŽNIM ORGANIMA ZEMALjA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I TREĆIH ZEMALjA, NAČIN PREGLEDA, NAČIN UZIMANjA UZORAKA, KRITERIJUME ZA ODREĐIVANjE ROKOVA ZA SPROVOĐENjE SLUŽBENE KONTROLE, KAO I IZVEŠTAVANjE O SPROVEDENIM SLUŽBENIM KONTROLAMA.

Član 46.

Izuzetno od odredbe člana 45. stav 1. ovog zakona, propisani uslovi u vezi sa higijenom hrane ne odnose se na direktno snabdevanje potrošača primarnim proizvodima u malim količinama.

Ministar bliže propisuje male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, kao i područje za obavljanje te delatnosti.

ČLAN 46.

IZUZETNO OD ODREDABA ČLANA 45. OVOG ZAKONA, PROPISANI USLOVI U VEZI SA HIGIJENOM HRANE NE ODNOSE SE NA MALOG PROIZVOĐAČA KAO SUBJEKTA U POSLOVANjU HRANOM.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE MALOG PROIZVOĐAČA KAO SUBJEKTA U POSLOVANjU HRANOM, VRSTE HRANE I MALE KOLIČINE KOJE MOŽE DA PROIZVODI, MESTO, ODNOSNO PODRUČJE U KOME MOŽE DA STAVLjA U PROMET TU HRANU, USLOVE HIGIJENE HRANE, KAO I OBRAZAC POTVRDE U ZAVISNOSTI OD VRSTE HRANE KOJA SE STAVLjA U PROMET I SADRŽINU EVIDENCIJE KOJU VODI MALI PROIZVOĐAČ.

 

Član 49.

Izuzetno od odredbe člana 47. ovog zakona, ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja može propisati odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom, radi olakšanja njihovog poslovanja, imajući u vidu bitne faktore rizika, ako takva odstupanja ne utiču na ostvarivanje ciljeva ovog zakona.

Odstupanje iz stava 1. ovog člana može se propisati u slučaju primene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje i prometa hrane, kao i kod subjekata u poslovanju hranom koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja.

Odstupanje od odredbe stava 1. ovog člana može da se odnosi na izgradnju, uređenje i opremanje objekata u poslovanju hranom.

ČLAN 49.

IZUZETNO OD ODREDBE ČLANA 47. OVOG ZAKONA MOGU SE PROPISATI ODSTUPANjA KOJA SE ODNOSE NA SUBJEKTE U POSLOVANjU HRANOM U SLUČAJU TRADICIONALNIH PROIZVODA I PRIMENE TRADICIONALNIH METODA U ODREĐENIM FAZAMA PROIZVODNjE I PROMETA HRANE (STARI ZANATI I SL), KAO I KOD SUBJEKATA U POSLOVANjU HRANOM KOJI SE NALAZE U PODRUČJIMA U KOJIMA POSTOJE POSEBNA GEOGRAFSKA OGRANIČENjA, KOJA MOGU DA SE ODNOSE NA IZGRADNjU, UREĐENjE I OPREMANjE OBJEKATA U POSLOVANjU HRANOM, AKO TAKVA ODSTUPANjA NE UTIČU NA OSTVARIVANjE CILjEVA OVOG ZAKONA.

MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA BLIŽE PROPISUJE ODSTUPANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 50.

Subjekti u poslovanju hranom za životinje dužni su da obezbede da su u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje koje su pod njihovom kontrolom, ispunjeni propisani uslovi u vezi sa higijenom hrane za životinje, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

PROIZVODI I ADITIVI NAMENjENI ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE NE SMEJU DA SADRŽE NEPOŽELjNE SUPSTANCE KOJE MOGU UGROZITI ZDRAVLjE ŽIVOTINjA ILI, ZBOG NjIHOVOG PRISUSTVA U HRANI ŽIVOTINjSKOG POREKLA, ZDRAVLjE LjUDI ILI ŽIVOTNU SREDINU.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, PROIZVODI I ADITIVI NAMENjENI ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE MOGU DA SADRŽE NEPOŽELjNE SUPSTANCE POD PROPISANIM USLOVIMA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE POD KOJIMA PROIZVODI I ADITIVI NAMENjENI ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE MOGU DA SADRŽE NEPOŽELjNE SUPSTANCE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE ZA PROIZVODNjU, ODOBRAVANjE, UPOTREBU, DEKLARISANjE, OZNAČAVANjE, PAKOVANjE I PROMET ADITIVA NAMENjENIH ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE ZA DEKLARISANjE, OZNAČAVANjE, PREDSTAVLjANjE, PAKOVANjE, PROMET, UPOTREBU I OGLAŠAVANjE HRANE ZA ŽIVOTINjE.

Član 55.

Subjekti u poslovanju hranom dužni su da obezbede u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa koji su pod njihovom kontrolom, ispunjenost propisanih uslova za kvalitet, a za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet ispunjenost uslova bezbednosti hrane.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu kvaliteta hrane, i to za:

1)klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda;

2) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao sastav hrane;

3) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane;

4) metode uzimanja uzoraka i ispitivanje kvaliteta hrane;

5) izdavanje ovlašćenja ocenjivačima senzorskih svojstava hrane za određene proizvode;

6) elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi hrane;

7) pakovanje i deklarisanje;

8) dodatne zahteve za označavanje hrane.

Ministar bliže propisuje uslove, način proizvodnje i stavljanja hrane u promet za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet.

MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA U SKLADU SA PODELOM NADLEŽNOSTI IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA BLIŽE PROPISUJE USLOVE U POGLEDU KVALITETA HRANE, I TO ZA:

1) KLASIFIKACIJU, KATEGORIZACIJU I NAZIV PROIZVODA;

2) FIZIČKA, HEMIJSKA, FIZIČKO-HEMIJSKA I SENZORSKA SVOJSTVA, KAO I SASTAV HRANE;

3) FIZIČKA, HEMIJSKA, FIZIČKO-HEMIJSKA I SENZORSKA SVOJSTVA SIROVINA, KAO I VRSTU I KOLIČINU SIROVINA, DODATAKA I DRUGIH SUPSTANCI KOJE SE UPOTREBLjAVAJU U PROIZVODNjI I PRERADI HRANE;

4) METODE UZIMANjA UZORAKA I ISPITIVANjE KVALITETA HRANE;

5) IZDAVANjE OVLAŠĆENjA OCENjIVAČIMA SENZORSKIH SVOJSTAVA HRANE ZA ODREĐENE PROIZVODE;

6) ELEMENTE BITNIH TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA KOJI SE PRIMENjUJU U PROIZVODNjI I PRERADI HRANE;

7) PAKOVANjE I DEKLARISANjE;

8) DODATNE ZAHTEVE ZA OZNAČAVANjE HRANE.

MINISTAR ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA U SKLADU SA PODELOM NADLEŽNOSTI IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA BLIŽE PROPISUJE USLOVE I NAČIN PROIZVODNjE I STAVLjANjE U PROMET HRANU ZA KOJU NISU PROPISANI USLOVI ZA KVALITET.

XI. OSTALA HRANA

Pojam ostale hrane

Član 58.

Ostala hrana jeste nova hrana, genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje.

XI. NOVA HRANA

1. Nova hrana

POJAM NOVE HRANE

Član 59.

Nova hrana jeste hrana ili sastojci hrane koji se do sada nisu koristili u ishrani, a obuhvataju sledeće kategorije hrane:

1) hrana i sastojci hrane sa novom ili namerno izmenjenom primarnom molekulskom strukturom;

2) hrana i sastojci hrane koji se sastoje ili su izolovani iz mikroorganizama, gljiva ili algi;

3) hrana i sastojci hrane koji se sastoje ili su izolovani iz biljaka i sastojci hrane izolovani iz životinja, osim hrane i sastojaka hrane dobijenih tradicionalnim načinima razmnožavanja ili uzgoja za koje je poznato da se mogu bezbedno konzumirati;

4) hrana i sastojci hrane dobijeni tehnološkim proizvodnim postupkom koji se do sada nije koristio, a izaziva znatne promene u sastavu ili strukturi hrane ili sastojaka hrane, što utiče na njihovu prehrambenu vrednost, metabolizam ili nivo neprihvatljivih supstanci za ishranu ljudi.

Nova hrana iz stava 1. ovog člana ne sme da:

1) predstavlja opasnost za zdravlje potrošača;

2) stvara zabludu kod potrošača;

3) se razlikuje od hrane ili sastojaka hrane koju bi po svojoj nameni trebalo da zameni, u meri koja dovodi u pitanje njenu prehrambenu vrednost.

Nova hrana ne uključuje prehrambene aditive, arome, enzimske preparate i hranu dobijenu genetskom modifikacijom, koji su odobreni za upotrebu u hrani i hrani za životinje, u skladu sa posebnim propisima.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove stavljanja u promet nove hrane.

2. Genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje

Član 60.

Genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje jeste:

1) genetski modifikovani organizmi koji se koriste kao hrana i hrana za životinje;

2) hrana i hrana za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modifikovanih organizama;

3) hrana i hrana za životinje proizvedena ili koja sadrži sastojke proizvedene od genetski modifikovanih organizama.

Hrana i hrana za životinje iz stava 1. ovog člana ne sme da:

1) ima štetan uticaj na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili životnu sredinu;

2) stvara zabludu kod potrošača;

3) se razlikuje od hrane i hrane za životinje, odnosno sastojaka hrane i hrane za životinje koju bi po svojoj nameni trebalo da zameni, u meri koja dovodi u pitanje njenu prehrambenu vrednost.

Ministar bliže propisuje uslove stavljanja u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje.

3. Stavljanje u promet nove hrane, genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje

Član 61.

Za prvo stavljanje u promet nove hrane, genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje na teritoriji Republike Srbije, ili se takva hrana nađe u prometu subjekt u poslovanju hranom, odnosno hranom za životinje mora imati dozvolu, u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana za novu hranu rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove zdravlja, a na osnovu prethodno pribavljenog naučnog mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa propisom koji se odnosi na uslove za stavljanje u promet nove hrane.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana za genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje rešenjem izdaje ministar, a na osnovu prethodno pribavljenog naučnog mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa propisom koji se odnosi na uslove za stavljanje u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

STAVLjANjE U PROMET NOVE HRANE

ČLAN 61.

ZA PRVO STAVLjANjE U PROMET NOVE HRANE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ILI SE TAKVA HRANA NAĐE U PROMETU, SUBJEKT U POSLOVANjU HRANOM MORA IMATI DOZVOLU, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I POSEBNIH PROPISA.

DOZVOLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA NOVU HRANU REŠENjEM IZDAJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA, A NA OSNOVU PRETHODNO PRIBAVLjENOG MIŠLjENjA STRUČNOG SAVETA, U SKLADU SA PROPISOM KOJI SE ODNOSI NA USLOVE ZA STAVLjANjE U PROMET NOVE HRANE.

REŠENjE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

4. Evidencija izdatih dozvola

Član 62.

Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja vodi evidenciju izdatih dozvola za stavljanje u promet nove hrane, odnosno genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje, u skladu sa svojom nadležnošću.

EVIDENCIJA IZDATIH DOZVOLA

ČLAN 62.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA VODI EVIDENCIJU IZDATIH DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET NOVE HRANE.

5. Sledljivost i označavanje nove hrane, genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje

Član 63

Pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje, uključujući i količine u rasutom stanju, subjekt u poslovanju takvom hranom ili hranom za životinje dužan je da subjektu koji prima tu hranu ili hranu za životinje, u pisanom obliku dostavi sledeće podatke:

1) da je u pitanju genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje;

2) o jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci, u skladu sa međunarodnim standardom.

Genetski modifikovana hrana, genetski modifikovana hrana za životinje i nova hrana koja se stavlja u promet mora na deklaraciji, pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30. ovog zakona, da sadrži i dodatne podatke o tim svojstvima.

Ministar bliže propisuje uslove koji se odnose na sledljivost, odnosno posebno označavanje genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove koji se odnose na sledljivost, odnosno na označavanje nove hrane.

OZNAČAVANjE NOVE HRANE

ČLAN 63.

NOVA HRANA KOJA SE STAVLjA U PROMET MORA NA DEKLARACIJI, PORED OPŠTIH ZAHTEVA ZA DEKLARISANjE I OZNAČAVANjE IZ ČLANA 30. OVOG ZAKONA, DA SADRŽI I DODATNE PODATKE O SVOJSTVIMA NOVE HRANE.

Oznaka hrane

Član 64.

Hrana može da nosi oznaku: tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla, kao i naziv "proizvod starog zanata", KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA, ako ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisima.

Dodatni podaci u deklarisanju i označavanju hrane

Član 65.

Hrana koja nosi oznaku: tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata", KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA, pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30. ovog zakona, mora da sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona.

Odredbe člana 64. i stava 1. ovog člana ne odnose se na jaka alkoholna pića, aromatizirana pića i vina.

Ministar propisuje oblik i sadržinu oznake: tradicionalnog naziva, imena porekla i geografskog porekla.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANjA POSEBNIH SVOJSTAVA HRANE KAO PROIZVODA S VIŠOM VREDNOŠĆU I ODREĐENOM OZNAKOM KVALITETA, KAO I IZGLED OZNAKE KVALITETA KOJA SE KORISTI ZA OZNAČAVANjE HRANE S VIŠOM VREDNOŠĆU.

Planovi službene kontrole i monitoring bezbednosti hrane i hrane za životinje

Član 69.

Radi zaštite bezbednosti hrane i hrane za životinje ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja donosi planski dokument VLADA DONOSI PROGRAM ZA PERIOD OD PET GODINA, koji sadrži strukturu i organizaciju sistema kontrole hrane i hrane za životinje, ciljeve, prioritete kontrola, način, rokove i sredstva vršenja službenih kontrola, koordinaciju između nadležnih organa odgovornih za vršenje službenih kontrola u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Mere sistemske kontrole mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata u hrani i hrani za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (u daljem tekstu: monitoring bezbednosti hrane), uslove i način sprovođenja monitoringa, metode kontrole, uslove i način uzimanja i čuvanja uzoraka, vođenje evidencije o uzorcima i metode laboratorijskih analiza za određene mikrobiološke, hemijske i biološke kontaminente bliže propisuje ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja, u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona.

Ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja donosi program monitoringa bezbednosti hrane, odnosno hrane za životinje, kao i način i postupak službene kontrole, u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona.

Program monitoringa iz stava 3. STAVA 2. ovog člana sadrži naročito: potrebna sredstva za finansiranje programa; mere koje će se preduzeti u slučaju prisustva mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata; strukturu organa i organizacija za sprovođenje programa i druge parametre od značaja za sprovođenje programa.

Program monitoringa iz stava 3. STAVA 2. ovog člana donosi se do kraja tekuće za narednu godinu.

Sredstva za sprovođenje programa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Uzorkovanje i analiza

Član 70.

Uzimanje uzoraka i metode analize koje se koriste kod posebne kontrole moraju da budu u skladu sa odredbama posebnog propisa koji donosi ministar, odnosno ministar nadležan za poslove zdravlja.

Subjekti u poslovanju hranom ili hranom za životinje čiji su proizvodi predmet uzimanja uzoraka i analize moraju da imaju pravo na dodatno stručno mišljenje (superanaliza) koje ne odlaže preduzimanje hitnih mera u slučaju iznenadne opasnosti.

Prilikom uzimanja uzoraka hrane ili hrane za životinje subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje je dužan da nadležnom inspektoru stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja.

Sa uzorcima se mora postupati i moraju se označiti na propisan način tako da je osigurana njihova celovitost i podobnost za predviđene analize.

Troškove analize i superanalize svih uzoraka snosi stranka od koje je uzorak uzet, ako se u konačnom postupku utvrdi da ne odgovara propisanim svojstvima. Ako uzorak odgovora propisanim svojstvima troškovi laboratorijskih analiza i superanaliza padaju na teret sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije.

UZORKOVANjE I ISPITIVANjE

ČLAN 70.

PRILIKOM UZIMANjA UZORAKA HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINjE SUBJEKT U POSLOVANjU HRANOM ILI HRANOM ZA ŽIVOTINjE JE DUŽAN DA NADLEŽNOM INSPEKTORU STAVI BESPLATNO NA RASPOLAGANjE POTREBNE KOLIČINE UZORAKA RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANjA.

SUBJEKTI U POSLOVANjU HRANOM ILI HRANOM ZA ŽIVOTINjE ČIJI SU PROIZVODI PREDMET UZIMANjA UZORAKA I ISPITIVANjA MORAJU DA IMAJU PRAVO NA DODATNO STRUČNO MIŠLjENjE (SUPERANALIZA) KOJE NE ODLAŽE PREDUZIMANjE HITNIH MERA U SLUČAJU IZNENADNE OPASNOSTI.

SA UZORCIMA SE MORA POSTUPATI I MORAJU SE OZNAČITI NA PROPISAN NAČIN TAKO DA JE OSIGURANA NjIHOVA CELOVITOST I PODOBNOST ZA PREDVIĐENA ISPITIVANjA.

MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA U SKLADU SA PODELOM NADLEŽNOSTI IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA, BLIŽE PROPISUJE METODE UZORKOVANjA I ISPITIVANjA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE U POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE.

Naknade

Član 71.

Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje plaćaju naknadu za laboratorijske analize uzoraka uzetih tokom službenih kontrola, kao i za izvršene službene kontrole u slučaju kada je rezultat analize nepovoljan, osim kada je to ovim zakonom drukčije propisano.

Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. ovog člana prihod su Republike Srbije i vode se na posebnom računu u budžetu Republike.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

TAKSE

ČLAN 71.

SUBJEKTI U POSLOVANjU HRANOM I HRANOM ZA ŽIVOTINjE PLAĆAJU TAKSU ZA IZVRŠENE SLUŽBENE KONTROLE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I POSEBNIM PROPISIMA.

KADA SE SLUŽBENA KONTROLA SPROVODI PO ZAHTEVU TREĆEG LICA, ODNOSNO ZAINTERESOVANE STRANE, UKLjUČUJUĆI I PRIMARNU PROIZVODNjU, A OVA KONTROLA NIJE DEO PLANA SLUŽBENIH KONTROLA, TAKSU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PLAĆA STRANKA U POSTUPKU AKO SE UTVRDI NEUSAGLAŠENOST SA ZAKONOM, A U SUPROTNOM SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE SLUŽBENE KONTROLE OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

SREDSTVA OSTVARENA OD TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPLAĆUJU SE NA ODGOVARAJUĆI RAČUN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE ZA POKRIVANjE TROŠKOVA SLUŽBENIH KONTROLA, UKLjUČUJUĆI I GODIŠNjE ILI VIŠEGODIŠNjE INTEGRISANE PLANOVE KONTROLA.

MINISTAR, ODNOSNO MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLjA BLIŽE PROPISUJE VISINU TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Prava i dužnosti veterinarskog, fitosanitarnog, poljoprivrednog i sanitarnog inspektora

Član 73.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor, pored ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor veterinarskog inspektora, odnosno u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona ima pravo i dužnost da:

1) kontroliše da li svi subjekti i organi na koje se zakon odnosi preduzimaju mere u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su subjekti u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje upisani u Centralni registar objekata iz člana 15. stav 1. ovog zakona;

3) proverava da li je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice otpočelo da obavlja delatnost pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom iz člana 15. stav 8. ovog zakona;

4) proverava da li su laboratorije i nacionalne laboratorije akreditovane i ovlašćene u skladu sa čl. 18. i 20. ČL. 18, 19A I 20. ovog zakona;

5) kontroliše bezbednost hrane u prometu iz člana 25. stav 1. ovog zakona;

6) kontroliše uslove u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, kao i pripreme hrane u skladu sa njenom namenom (član 26. stav 1. tačka 1);

7) kontroliše dostupnost informacija potrošaču, kao i podatke na deklaraciji koji se odnose na sprečavanje specifičnih štetnih delovanja pojedinih vrsta ili kategorija hrane na zdravlje ljudi (član 26. stav 1. tačka 2);

8) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju osnovane sumnje, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa do otklanjanja sumnje na njenu bezbednost (član 27. stav 1);

9) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju kada se utvrdi da hrana nije bezbedna, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa u skladu sa zakonom (član 27. stav 2);

10) kontroliše bezbednost hrane za životinje u prometu iz člana stav 1. ovog zakona;

11) kontroliše bezbednost hrane za životinje kojom se hrane životinje, koje služe za proizvodnju hrane (član 28. stav 2);

12) kontroliše uslove za bezbednost hrane za životinje, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom o hrani za životinje (član 28. stav 4);

13) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju osnovane sumnje, ograničenja ili zabrane i povlačenja hrane za životinje iz prometa do otklanjanja sumnje na njenu bezbednost (član 29. stav 1);

14) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju kada se utvrdi da hrana za životinje nije bezbedna, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 29. stav 2);

15) kontroliše preduzimanje mera u skladu sa članom 29. stav 3. ovog zakona;

16) kontroliše da li je hrana i hrana za životinje koja se stavlja promet označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 30. stav 1);

17) kontroliše da li je označavanje, deklarisanje, oglašavanje I izlaganje hrane ili hrane za životinje izvršeno, u skladu sa ovim zakonom i na način koji ne dovodi potrošača u zabludu (član 30. stav 2);

18) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio uslove u svim fazama proizvodnje i prometa hrane i hrane za životinje, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 31);

19) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije obezbedio sledljivost (član 32. stav 1);

20) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje uspostavio kontrolne sisteme za identifikaciju svakog subjekta od kog nabavlja i koga snabdeva hranom, hranom za životinje, životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili bilo koju supstancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u tu hranu ili hranu za životinje (član 32. stav 2);

21) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje ima uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

22) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom pokrenuo postupak za povlačenje hrane iz prometa za koju se osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje ili prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane, odnosno da li je o tome obavestio ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 1);

23) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom koja je došla do potrošača na efikasan i precizan način informisao potrošača o razlogu povlačenja hrane i da li je ako je to neophodno zahtevao od potrošača povraćaj hrane koja mu je isporučena (član 33. stav 2);

24) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom odgovoran za promet na malo i distribuciju hrane pokrenuo postupak za povlačenje predmetne hrane iz prometa na osnovu informacije o povredi propisanih uslova (član 33. stav 3);

25) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom pružio informacije o sledljivosti hrane i da li sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu kao i Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

26) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom postupio u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona i o tome obavestio Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

27) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje pokrenuo postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa za koju se osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje ili prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane, odnosno da li je o tome obavestio Ministarstvo (član 34. stav 1);

28) kontroliše da li je proizvodna partija, serija ili pošiljka hrane za životinje koja ne zadovoljava uslove bezbednosti hrane za životinje uništena, odnosno da li je sa tom hranom postupljeno u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

29) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje koja je došla do vlasnika ili držaoca životinje na efikasan i precizan način informisao vlasnika ili držaoca životinje o razlogu povlačenja hrane za životinje i da li je ako je to neophodno zahtevao od vlasnika ili držaoca životinje povraćaj hrane za životinje koja mu je isporučena (član 34. stav 3);

30) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje odgovoran za promet na malo i distribuciju hrane za životinje pokrenuo postupak za povlačenje predmetne hrane iz prometa na osnovu informacije o povredi propisanih uslova (član 34. stav 4);

31) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje pružio informacije o sledljivosti hrane za životinje i da li sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvo (član 34. stav 5);

32) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje postupio u skladu sa članom 34. stav 6. ovog zakona i o tome obavestio Ministarstvo;

33) kontroliše da li su propisane mere za bezbednost hrane i hrane za životinje prilagođene karakterističnim područjima koje mogu da utiču na bezbednost hrane i hrane za životinje, odnosno da li postupa u skladu sa članom 36. stav 2. ovog zakona;

34) kontroliše da li hrana ili hrana za životinje koja se uvozi radi stavljanja u promet u Republiku Srbiju ispunjava uslove u skladu s propisima o hrani ili uslove koje je Republika Srbija priznala kao istovetne (član 37. stav 1);

35) kontroliše da li su podaci koji se odnose na rizik po zdravlje čiji su uzrok hrana ili hrana za životinje dostupni svim učesnicima sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao i javnosti (član 40);

36) kontroliše da li su svi učesnici u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u okviru svoje nadležnosti obavestili Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja o pojavi rizika (član 41. stav 2);

37) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio u svim fazama proizvodnje i prometa hrane ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

38) kontroliše da li lica na radnim mestima u proizvodnji ili prometu hrane koja RUKUJU I dolaze u dodir sa hranom imaju osnovna znanja o higijeni hrane i o ličnoj higijeni, odnosno da li nose radnu odeću i obuću (član 45. stav 2);

39) kontroliše da li su subjekti u poslovanju hranom uspostavili sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i HACCP (član 47. stav 1);

40) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP (član 48. stav 1);

41) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP (član 48. stav 2);

42) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje obezbedio u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane za životinje (član 50);

43) kontroliše da li su subjekti u poslovanju hranom za životinje uspostavili sistem za osiguranje bezbednosti hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje, osim na nivou primarne proizvodnje i prevoza u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i HACCP (član 52. stav 1);

44) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom za životinje koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP (član 53. stav 1);

45) proverava da li subjekt u poslovanju hranom za životinje ima stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP (član 53. stav 2);

46) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa ispunjenost uslova za kvalitet a za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet da li ispunjava uslove o bezbednosti hrane (član 55. stav 1);

47) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje obezbedio u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa ispunjenost uslova za kvalitet, a za hranu za životinje za koju nisu propisani uslovi za kvalitet da li ispunjava uslove o bezbednosti hrane (član 56. stav 1);

48) kontroliše da li hrana za životinje kojom se hrane životinje zadovoljava propisane uslove za kvalitet (član 57. stav 1);

49) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom za životinje za stavljanje prvi put u promet genetski modifikovane hrane za životinje ima dozvolu, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 61. stav1);

50) kontroliše da li subjekt u poslovanju genetski modifikovanom hranom za životinje pri stavljanju u promet takve hrane dostavlja subjektu koji prima takvu hranu podatke u pisanom obliku u skladu sa članom 63. stav 1. ovog zakona;

51) kontroliše da li genetski modifikovana hrana za životinje koja je stavljena u promet na deklaraciji, pored opštih zahteva i označavanja iz člana 30. ovog zakona sadrži i dodatne podatke o tim svojstvima (član 63. stav 2);

52) kontroliše da li hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA ispunjava uslove, u skladu sa posebnim propisima (član 64);

53) kontroliše da li hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30. ovog zakona sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona (član 65. stav 1);

54) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor, pored ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor fitosanitarnog inspektora, odnosno u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona ima pravo i dužnost da:

1) kontroliše da li svi subjekti i organi na koje se zakon odnosi preduzimaju mere u oblasti bezbednosti hrane u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su subjekti u oblasti bezbednosti hrane upisani u Centralni registar objekata iz člana 15. stav 1. ovog zakona;

3) proverava da li je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice otpočelo da obavlja delatnost pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom iz člana 15. stav 8. ovog zakona;

4) proverava da li su laboratorije i nacionalne laboratorije akreditovane i ovlašćene u skladu sa čl. 18. i 20. ČL. 18, 19A I 20. ovog zakona;

5) kontroliše bezbednost hrane u prometu iz člana 25. stav 1. ovog zakona;

6) kontroliše uslove u fazi primarne proizvodnje i prometa hrane, kao i pripreme hrane u skladu sa njenom namenom (član 26. stav 1. tačka 1);

7) kontroliše dostupnost informacija potrošaču, kao i podatke na deklaraciji koji se odnose na sprečavanje specifičnih štetnih delovanja pojedinih vrsta ili kategorija hrane na zdravlje ljudi (član 26. stav 1. tačka 2);

8) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju osnovane sumnje, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa do otklanjanja sumnje na njenu bezbednost (član 27. stav 1);

9) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju kada se utvrdi da hrana nije bezbedna, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa u skladu sa zakonom (član 27. stav 2);

10) kontroliše da li je hrana koja se stavlja u promet označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 30. stav 1);

11) kontroliše da li je označavanje, deklarisanje, oglašavanje i izlaganje hrane izvršeno u skladu sa ovim zakonom i na način koji ne dovodi potrošača u zabludu (član 30. stav 2);

12) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio uslove u fazi proizvodnje i prometa hrane, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 31);

13) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom u fazi primarne proizvodnje i distribucije obezbedio sledljivost (član 32. stav 1);

14) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom uspostavio kontrolne sisteme za identifikaciju primarnog proizvođača snabdevanja hranom životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili bilo koju supstancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u tu hranu ili hranu za životinje (član 32. stav 2);

15) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom u primarnoj proizvodnji ima uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

16) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom pokrenuo postupak za povlačenje hrane iz prometa za koju se osnovano sumnja ili utvrdi da je u fazi proizvodnje ili prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane, odnosno da li je o tome obavestio ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 1);

17) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom koja je došla do potrošača na efikasan i precizan način informisao potrošača o razlogu povlačenja hrane i da li je ako je to neophodno zahtevao od potrošača povraćaj hrane koja mu je isporučena (član 33. stav 2);

18) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom pružio informacije o sledljivosti hrane i da li sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u primarnoj proizvodnji i prometu kao i Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

19) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom postupio u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona i o tome obavestio Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

20) kontroliše da li su podaci koji se odnose na rizik po zdravlje čiji su uzrok hrana dostupni svim učesnicima u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao i javnosti (član 40);

21) kontroliše da li su svi učesnici u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u okviru svoje nadležnosti obavestili Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja o pojavi rizika (član 41. stav 2);

22) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio u fazi primarne proizvodnje i prometa hrane ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

23) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu (član 48. stav 1);

24) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse (član 48. stav 2);

25) kontroliše da li je biljna i mešovita hrana koja se stavlja u promet označena, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 30. stav 1);

26) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom biljnog porekla obezbedio u fazi proizvodnje i prometa ispunjenost uslova za kvalitet, a za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet da li ispunjava uslove o bezbednosti hrane (član 55. stav 1);

27) kontroliše da li subjekt u poslovanju genetski modifikovanom hranom biljnog porekla za stavljanje prvi put u promet genetski modifikovane hrane biljnog porekla ima dozvolu, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 61. stav 1);

28) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor, pored ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor poljoprivrednog inspektora, odnosno u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona ima pravo i dužnost da:

1) kontroliše da li svi subjekti i organi na koje se zakon odnosi preduzimaju mere u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su subjekti u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje upisani u Centralni registar objekata iz člana 15. stav 1. ovog zakona;

3) proverava da li je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice otpočelo da obavlja delatnost pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom iz člana 15. stav 8. ovog zakona;

4) proverava da li su laboratorije i nacionalne laboratorije akreditovane i ovlašćene u skladu sa čl. 18. i 20. ČL. 18. 19A I 20. ovog zakona;

5) kontroliše uslove u fazi proizvodnje hrane biljnog porekla i prometa na veliko, kao i pripreme hrane u skladu sa njenom namenom (član 32. stav 1. tačka 1);

6) kontroliše bezbednost hrane za životinje biljnog porekla koje služe za ishranu iz člana 28. stav 2. ovog zakona;

7) kontroliše uslove u fazi proizvodnje hrane za životinje biljnog porekla, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom o hrani za životinje (član 28. stav 4);

8) kontroliše da li je biljna i mešovita hrana koja se stavlja u promet označena, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 30. stav 1);

9) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio uslove u fazi proizvodnje hrane i hrane za životinje biljnog porekla, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 31);

10) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje biljnog porekla u fazi proizvodnje, prerade i distribucije obezbedio sledljivost (član 32. stav 1);

11) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje uspostavio kontrolne sisteme za identifikaciju snabdevanja hranom i hranom za životinje biljnog porekla ili bilo koju supstancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u tu hranu ili hranu za životinje (član 32. stav 2);

12) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje biljnog porekla ima uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

13) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom biljnog porekla pružio informacije o sledljivosti hrane i da li sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

14) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom biljnog porekla postupio u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona i o tome obavestio Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

15) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla pokrenuo postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa za koju se osnovano sumnja ili utvrdi da je u fazi proizvodnje ili prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane, odnosno da li je o tome obavestio Ministarstvo (član 34. stav 1);

16) kontroliše da li je proizvodna partija, serija ili pošiljka hrane za životinje biljnog porekla koja ne zadovoljava uslove bezbednosti hrane za životinje uništena, odnosno da li je sa tom hranom postupljeno u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

17) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla koja je došla do vlasnika ili držaoca životinje na efikasan i precizan način informisao vlasnika ili držaoca životinje o razlogu povlačenja hrane za životinje i da li je ako je to neophodno zahtevao od vlasnika ili držaoca životinje povraćaj hrane za životinje koja mu je isporučena (član 34. stav 3);

18) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla pružio informacije o sledljivosti hrane za životinje i da li sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvo (član 34. stav 5);

19) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla postupio u skladu sa članom 34. stav 6. ovog zakona i o tome obavestio Ministarstvo;

20) kontroliše da li su podaci koji se odnose na rizik po zdravlje čiji su uzrok hrana ili hrana za životinje biljnog porekla dostupni svim učesnicima u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao i javnosti (član 40);

21) kontroliše da li su svi učesnici u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u okviru svoje nadležnosti obavestili Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja o pojavi rizika (član 41. stav 2);

22) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom biljnog porekla obezbedio u fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

22A) KONTROLIŠE DA LI LICA NA RADNIM MESTIMA U PROIZVODNjI ILI PROMETU HRANE KOJA RUKUJU I DOLAZE U DODIR SA HRANOM IMAJU OSNOVNA ZNANjA O HIGIJENI HRANE I O LIČNOJ HIGIJENI, ODNOSNO DA LI NOSE RADNU ODEĆU I OBUĆU (ČLAN 45. STAV 2);

23) kontroliše da li su subjekti u poslovanju hranom biljnog porekla uspostavili sistem za osiguranje bezbednosti hrane u fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR (član 47. stav 1);

24) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom biljnog porekla koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 48. stav 1);

25) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 48. stav 2);

26) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje obezbedio u fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje biljnog porekla ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane za životinje (član 50);

27) kontroliše da li su subjekti u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla uspostavili sistem za osiguranje bezbednosti hrane za životinje u fazi proizvodnje i prometa hrane za životinje, osim na nivou primarne proizvodnje i prevoza u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR (član 52. stav 1);

28) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 53. stav 1);

29) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 53. stav 2);

30) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom biljnog porekla obezbedio u fazi proizvodnje, prerade i prometa ispunjenost uslova za kvalitet, a za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet da li ispunjava uslove o bezbednosti hrane (član 55. stav 1);

31) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom za životinje biljnog porekla obezbedio u fazi proizvodnje i prometa ispunjenost uslova za kvalitet, a za hranu za životinje za koju nisu propisani uslovi za kvalitet da li ispunjava uslove o bezbednosti hrane (član 56. stav 1);

32) kontroliše da li hrana za životinje biljnog porekla kojom se hrane životinje zadovoljava propisane uslove za kvalitet (član 57. stav 1);

33) kontroliše da li hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata", KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisima (član 64);

34) kontroliše da li hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata", KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30. ovog zakona sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona (član 65. stav 1);

35) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor, pored ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor sanitarnog inspektora, odnosno u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona ima pravo i dužnost da:

1) kontroliše da li svi subjekti i organi na koje se zakon odnosi preduzimaju mere u oblasti bezbednosti hrane, u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su laboratorije i nacionalne laboratorije akreditovane i ovlašćene u skladu sa čl. 18. i 20. ČL. 18, 19A I 20. ovog zakona;

3) kontroliše bezbednost hrane u prometu iz člana 25. stav 1. ovog zakona;

4) kontroliše uslove u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, kao i pripreme hrane u skladu sa njenom namenom (član 26. stav 1. tačka 1);

5) kontroliše dostupnost informacija potrošaču kao i podatke na deklaraciji koji se odnose na sprečavanje specifičnih štetnih delovanja pojedinih vrsta ili kategorija hrane na zdravlje ljudi (član 26. stav 1. tačka 2);

6) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju osnovane sumnje, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa do otklanjanja sumnje na njenu bezbednost (član 27. stav 1);

7) kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju kada se utvrdi da hrana nije bezbedna, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa u skladu sa zakonom (član 27. stav 2);

8) kontroliše da li je hrana koja se stavlja u promet označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 30. stav 1);

9) kontroliše da li je označavanje, deklarisanje, oglašavanje i izlaganje hrane izvršeno, u skladu sa ovim zakonom i na način koji ne dovodi potrošača u zabludu (član 30. stav 2);

10) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio uslove u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 31);

11) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom u fazi proizvodnje, prerade i distribucije obezbedio sledljivost (član 32. stav 1);

12) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom uspostavio kontrolne sisteme za identifikaciju snabdevanja hranom ili bilo koju supstancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u tu hranu (član 32. stav 2);

13) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ima uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

14) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom pokrenuo postupak za povlačenje hrane iz prometa za koju se osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade ili prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane, odnosno da li je o tome obavestio Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 1);

15) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom koja je došla do potrošača na efikasan i precizan način informisao potrošača o razlogu povlačenja hrane i da li je ako je to neophodno zahtevao od potrošača povraćaj hrane koja mu je isporučena (član 33. stav 2);

16) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom odgovoran za promet na malo i distribuciju hrane pokrenuo postupak za povlačenje predmetne hrane iz prometa na osnovu informacije o povredi propisanih uslova (član 33. stav 3);

17) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom pružio informacije o sledljivosti hrane i da li sarađuje na aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

18) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom postupio u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona i o tome obavestio Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

19) kontroliše da li su propisane mere za bezbednost hrane prilagođene karakterističnim područjima koje mogu da utiču na bezbednost hrane, odnosno da li postupa u skladu sa članom 36. stav 2. ovog zakona;

20) kontroliše da li su podaci koji se odnose na rizik po zdravlje čiji su uzrok hrana dostupni svim učesnicima u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao i javnosti (član 40. stav 1);

21) kontroliše da li su svi učesnici u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u okviru svoje nadležnosti obavestili Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja o pojavi rizika (član 41. stav 2);

22) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio u svim fazama proizvodnje i prometa hrane ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

23) kontroliše da li lica na radnim mestima u proizvodnji ili prometu hrane koja dolaze u dodir sa hranom imaju osnovna znanja o higijeni hrane i o ličnoj higijeni, odnosno da li nose radnu odeću i obuću (član 45. stav 2);

24) kontroliše da li su subjekti u poslovanju hranom uspostavili sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR (član 47. stav 1);

25) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 48. stav 1);

26) kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 48. stav 2);

27) kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio u fazi proizvodnje i prometa ispunjenost uslova, a za hranu za koju nisu propisani uslovi za kvalitet da li ispunjava uslove o bezbednosti hrane (član 55. stav 1);

28) kontroliše da li subjekt u poslovanju novom hranom za stavljanje prvi put u promet te hrane ima dozvolu (član 61. stav 1);

29) kontroliše da li hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata", KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisima (član 64);

30) kontroliše da li hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata", KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30. ovog zakona sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona (član 65. stav 1);

31) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

Mere koje nalaže poljoprivredni inspektor

Član 76.

U vršenju poslova iz člana 73. ovog zakona poljoprivredni inspektor, u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona je ovlašćen i dužan da:

1) naredi povlačenje iz prometa i proizvodnje hrane biljnog porekla koja nije bezbedna;

2) naredi ograničenje ili zabranu prometa i proizvodnje hrane do otklanjanja opasnosti, odnosno sumnje u njenu bezbednost;

3) naredi uništavanje hrane u prometu i proizvodnji koja nije bezbedna u skladu sa ovim zakonom;

4) zabrani reklamiranje, oglašavanje i označavanje hrane biljnog porekla u prometu i proizvodnji, na način koji može da dovede u zabludu potrošača;

5) zabrani upotrebu objekata, prostorija, opreme i prevoznih sredstava koji ne ispunjavaju propisane zahteve;

6) zabrani upotrebu materijala, ambalaže i predmeta koji dolaze kontakt s hranom biljnog porekla u prometu i proizvodnji, koji bi mogli da ugroze zdravlje ljudi i dovedu do neprihvatljivih promena u sastavu hrane;

6A) ZABRANI RAD LICIMA KOJA RUKUJU HRANOM I DOLAZE U KONTAKT S HRANOM KOJA NE POSEDUJE PROPISANE DOKAZE O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA, KAO NAČIN UNUTRAŠNjE KONTROLE;

7) naredi povlačenje iz prometa hrane biljnog porekla u prometu proizvodnji, koja ne ispunjava zahteve propisane za bezbednost hrane;

8) naredi organičenje ili zabranu prometa do otklanjanja nedostataka, ako hrana i hrana za životinje nije označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima;

9) naredi ograničenje ili zabranu prometa do otklanjanja nedostataka ako subjekt u poslovanju hranom postupi suprotno odredbama člana stav 1. ovog zakona;

10) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog kršenja odredbi ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

11) naredi druge mere i preduzme druge radnje, u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. tač. od 1) do 9) i tačka 11) ovog člana nalažu se rešenjem poljoprivrednog inspektora.

Troškovi nastali sprovođenjem mera, odnosno vraćanja nebezbedne pošiljke hrane i hrane za životinje padaju na teret stranke.

Privredni prestup

Član 79.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) se bavi proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje, a nije upisano u Centralni registar objekata (član 15. stav 1);

2) ne podnese prijavu za upis u Centralni registar, a bavi se proizvodnjom hrane i hrane za životinje, za koje nije predviđeno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti (član 15. stav 7);

3) je otpočelo obavljanje delatnosti pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom (član 15. stav 8);

4) stavi u promet hranu koja nije bezbedna (član 25. stav 1);

5) stavi u promet hranu za životinje koja nije bezbedna (član 28. stav 1);

6) hrani životinje koje služe za proizvodnju hrane, hranom za životinje koja nije bezbedna (član 28. stav 2);

7) ne obezbedi da hrana i hrana za životinje u svim fazama proizvodnje i prometa ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima ili ne dokaže ispunjenost tih uslova (član 31);

8) nema uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

9) u svim fazama proizvodnje i prometa hrane ne obezbedi propisane uslove u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

10) ne uspostavi sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje i prometa hrane osim na nivou primarne proizvodnje, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i HACCP (član 47. stav 1);

11) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje ne obezbedi propisane uslove u vezi sa higijenom hrane za životinje (član 50);

12) ne uspostavi sistem za osiguranje bezbednosti hrane za životinje u svim fazama proizvodnje i prometa hrane za životinje osim na nivou primarne proizvodnje i prevoza u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i HACCP (član 52. stav 1);

13) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa ne obezbedi propisane uslove za kvalitet hrane (član 55. stav 1);

14) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa ne obezbedi propisane uslove za kvalitet hrane za životinje (član 56. stav 1);

15) hrani životinje hranom za životinje koja ne zadovoljava propisane uslove za kvalitet (član 57. stav 1);

16) prvi put stavlja u promet novu hranu, genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje na teritoriji Republike Srbije ili se takva hrana nađe u prometu, a nema dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa (član 61. stav 1);

17) ne postupi po rešenju inspektora u skladu sa ovim zakonom. Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 80.

Novčanom kaznom od 150.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) stavlja u promet hranu i hranu za životinje koja nije označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisom (član 30. stav 1);

2) ne postupi u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona čime dovodi potrošača u zabludu;

3) ne postupi u skladu sa članom 32. stav 2. ovog zakona;

4) hrana ili hrana za životinje koju stavlja u promet ili postoji verovatnoća da će je staviti u promet nije na odgovarajući način označena i evidentirana radi identifikacije i sledljivosti (član 32. stav 4);

5) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane iz prometa i o tome ne obavesti Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja u slučaju kada ta hrana više nije pod njegovom neposrednom kontrolom, a osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje i prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane (član 33. stav 1);

6) ne postupi u skladu sa članom 33. stav 2. ovog zakona;

7) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane iz prometa na malo i distribucije hrane na osnovu informacije o povredi propisanih uslova za bezbednost hrane (član 33. stav 3);

8) ne pruža informacije koje se odnose na sledljivost hrane i ne sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvu, odnosno ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

9) osnovano sumnja ili utvrdi da hrana koju je stavilo u promet može biti štetna za zdravlje ljudi, a o tome, kao i o preduzetim merama ne obavesti Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 5);

10) sprečava bilo koje lice da sarađuje sa Ministarstvom, odnosno ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja (član 33. stav 6);

11) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa i o tome ne obavesti Ministarstvo u slučaju kada ta hrana više nije pod njegovom neposrednom kontrolom, a osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje i prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane za životinje (član 34. stav 1);

12) ne postupi u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

13) na efikasan i precizan način ne informiše vlasnike ili držaoce životinja o razlogu povlačenja hrane za životinje i ako ne zahteva povraćaj hrane za životinje koja im je već isporučena, ako je to neophodno (član 34. stav 3);

14) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa na malo i distribucije hrane za životinje na osnovu informacije o povredi propisanih uslova za bezbednost hrane za životinje (član 34. stav 4);

15) ne pruži informacije koje se odnose na sledljivost hrane za životinje i ne sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvo (član 34. stav 5);

16) osnovano sumnja ili utvrdi da hrana za životinje koju je stavio u promet može biti štetna za zdravlje životinja, a o tome kao i o preduzetim merama ne obavesti Ministarstvo (član 34. stav 6);

17) sprečava bilo koje lice da sarađuje sa Ministarstvom (član 34. stav 7);

18) lica na radnim mestima u proizvodnji ili prometu hrane koja dolaze u dodir sa hranom nemaju osnovna znanja o higijeni hrane i o ličnoj higijeni, odnosno ne nose radnu odeću i obuću (član 45. stav 2);

19) ne koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 48. stav 1);

20) nema u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 48. stav 2);

21) ne koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 53. stav 1);

22) nema u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 53. stav 2);

23) u poslovanju hranom i hranom za životinje pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje uključujući i količine u rasutom stanju ne dostavi subjektu koji prima tu hranu i hranu za životinje podatke iz člana 63. stav 1. ovog zakona;

24) ne postupi u skladu sa članom 63. stav 2. 63. STAV 1. ovog zakona;

25) hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA ne ispunjava uslove, u skladu sa posebnim propisima (član 64);

26) hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje ne sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona (član 65. stav 1);

27) prilikom uzimanja uzoraka hrane ili hrane za životinje ne stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja, nadležnom inspektoru (član 70. stav 3) (ČLAN 70. STAV 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 81.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:

1) se bavi proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje, a nije upisan u Centralni registar objekata (član 15. stav 1);

2) ne podnese prijavu za upis u Centralni registar, a bavi se proizvodnjom hrane i hrane za životinje, za koje nije predviđeno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti (član 15. stav 7);

3) je otpočeo obavljanje delatnosti pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom (član 15. stav 8);

4) stavi u promet hranu koja nije bezbedna (član 25. stav 1);

5) stavi u promet hranu za životinje koja nije bezbedna (član 28. stav 1);

6) hrani životinje koje služe za proizvodnju hrane, hranom za životinje koja nije bezbedna (član 28. stav 2);

7) ne obezbedi da hrana i hrana za životinje u svim fazama proizvodnje i prometa ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima ili ne dokaže ispunjenost tih uslova (član 31);

8) nema uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

9) u svim fazama proizvodnje i prometa hrane ne obezbedi propisane uslove u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

10) ne uspostavi sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR (član 47. stav 1);

11) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje ne obezbedi propisane uslove u vezi sa higijenom hrane za životinje (član 50);

12) ne uspostavi sistem za osiguranje bezbednosti hrane za životinje u svim fazama proizvodnje i prometa hrane za životinje, osim na nivou primarne proizvodnje i prevoza u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i NASSR (član 52. stav 1);

13) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa ne obezbedi propisane uslove za kvalitet hrane (član 56. stav 1);

14) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa ne obezbedi propisane uslove za kvalitet hrane za životinje (član 56. stav 1);

15) hrani životinje hranom za životinje koja ne zadovoljava propisane zahteve za kvalitet (član 57. stav 1);

16) prvi put stavlja u promet novu hranu, genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje na teritoriji Republike Srbije ili se takva hrana nađe u prometu, a nema dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa (član 63. stav 1);

17) ne postupi po rešenju inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Član 82.

Novčanom kaznom od 50.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:

1) stavlja u promet hranu i hranu za životinje koja nije označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisom (član 30. stav 1);

2) ne postupi u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona čime dovodi potrošača u zabludu;

3) ne postupi u skladu sa članom 32. stav 2. ovog zakona;

4) hrana ili hrana za životinje koju stavlja u promet ili postoji verovatnoća da će je staviti u promet nije na odgovarajući način označena i evidentirana radi identifikacije i sledljivosti (član 32. stav 4);

5) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane iz prometa i o tome ne obavesti Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja u slučaju kada ta hrana više nije pod njegovom neposrednom kontrolom, a osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje i prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane (član 33. stav 1);

6) ne postupi u skladu sa članom 33. stav 2. ovog zakona;

7) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane iz prometa na malo i distribucije hrane na osnovu informacije o povredi propisanih uslova za bezbednost hrane (član 33. stav 3);

8) ne pruža informacije koje se odnose na sledljivost hrane i ne sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvu, odnosno ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

9) osnovano sumnja ili utvrdi da hrana koju je stavio u promet može biti štetna za zdravlje ljudi, a o tome kao i o preduzetim merama ne obavesti Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 5);

10) sprečava bilo koje lice da sarađuje sa Ministarstvom, odnosno ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja (član 33. stav 6);

11) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa i o tome ne obavesti Ministarstvo u slučaju kada ta hrana više nije pod njegovom neposrednom kontrolom, a osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje i prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane za životinje (član 34. stav 1);

12) ne postupi u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

13) na efikasan i precizan način ne informiše vlasnike ili držaoce životinja o razlogu povlačenja hrane za životinje i ako ne zahteva povraćaj hrane za životinje koja im je već isporučena, ako je to neophodno (član 34. stav 3);

14) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa na malo i distribucije hrane za životinje na osnovu informacije o povredi propisanih uslova za bezbednost hrane za životinje (član 34. stav 4);

15) ne pruži informacije koje se odnose na sledljivost hrane za životinje i ne sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji prometu, kao i Ministarstvo (član 34. stav 5);

16) osnovano sumnja ili utvrdi da hrana za životinje koju je stavio u promet može biti štetna za zdravlje životinja, a o tome kao i o preduzetim merama ne obavesti Ministarstvo (član 34. stav 6);

17) sprečava bilo koje lice da sarađuje sa Ministarstvom (član 34. stav 7);

18) ne koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 48. stav 1);

19) nema u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 48. stav 2);

20) ne koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu NASSR (član 53. stav 1);

21) nema u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu NASSR (član 53. stav 2);

22) u poslovanju hranom i hranom za životinje pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje uključujući i količine u rasutom stanju ne dostavi subjektu koji prima tu hranu i hranu za životinje podatke iz člana 63. stav 1. ovog zakona;

23) ne postupi u skladu sa članom 63. stav 2. 63. STAV 1. ovog zakona;

24) hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA ne ispunjava uslove, u skladu sa posebnim propisima (član 64);

25) hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje ne sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona (član 65. stav 1);

26) prilikom uzimanja uzoraka hrane ili hrane za životinje ne stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja, nadležnom inspektoru (član 70. stav 3) (ČLAN 70. STAV 1).

Prekršaj fizičkog lica

Član 83.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) se bavi proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje, a nije upisano u Centralni registar objekata (član 15. stav 3);

2) ne podnese prijavu za upis u Centralni registar, a bavi se proizvodnjom hrane i hrane za životinje, za koje nije predviđeno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti (član 15. stav 7);

3) je otpočelo obavljanje delatnosti pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom (član 15. stav 8);

4) stavi u promet hranu koja nije bezbedna (član 25. stav 1);

5) stavi u promet hranu za životinje koja nije bezbedna (član 28. stav 1);

6) hrani životinje koje služe za proizvodnju hrane, hranom za životinje koja nije bezbedna (član 28. stav 2);

7) ne obezbedi da hrana i hrana za životinje u svim fazama proizvodnje i prometa ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima ili ne dokaže ispunjenost tih uslova (član 31);

8) nema uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti (član 32. stav 3);

9) u svim fazama proizvodnje i prometa hrane ne obezbedi propisane uslove u vezi sa higijenom hrane (član 45. stav 1);

10) lica na radnim mestima u proizvodnji ili prometu hrane koja RUKUJU I dolaze u dodir sa hranom nemaju osnovna znanja o higijeni hrane i o ličnoj higijeni, odnosno ne nose radnu odeću i obuću (član 45. stav 2);

11) u svim fazama proizvodnje i prometa hrane za životinje ne obezbedi propisane uslove u vezi sa higijenom hrane za životinje (član 48);

12) u svim fazama proizvodnje i prometa ne obezbedi propisane uslove za kvalitet hrane (član 55. stav 1);

13) u svim fazama proizvodnje i prometa ne obezbedi propisane uslove za kvalitet hrane za životinje (član 56. stav 1);

14) prvi put stavlja u promet novu hranu, genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje na teritoriji Republike Srbije ili se takva hrana nađe u prometu, a nema dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa (član 69. stav 1);

15) ne postupi po rešenju inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Član 84.

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) stavlja u promet hranu i hranu za životinje koja nije označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisom (član 30. stav 1);

2) ne postupi u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona čime dovodi potrošača u zabludu;

3) ne postupi u skladu sa članom 32. stav 2. ovog zakona;

4) hrana ili hrana za životinje koju stavlja u promet ili postoji verovatnoća da će je staviti u promet nije na odgovarajući način označena i evidentirana radi identifikacije i sledljivosti (član 32. stav 4);

5) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane iz prometa i o tome ne obavesti Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja u slučaju kada ta hrana više nije pod njegovom neposrednom kontrolom, a osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje i prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane (član 33. stav 1);

6) ne postupi u skladu sa članom 33. stav 2. ovog zakona;

7) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane iz prometa na malo i distribucije hrane na osnovu informacije o povredi propisanih uslova za bezbednost hrane (član 33. stav 3);

8) ne pruža informacije koje se odnose na sledljivost hrane i ne sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji i prometu, kao i Ministarstvu, odnosno ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja (član 33. stav 4);

9) osnovano sumnja ili utvrdi da hrana koju je stavio u promet može biti štetna za zdravlje ljudi, a o tome kao i o preduzetim merama ne obavesti Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (član 33. stav 5);

10) sprečava bilo koje lice da sarađuje sa Ministarstvom, odnosno ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja (član 33. stav 6);

11) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa i o tome ne obavesti Ministarstvo u slučaju kada ta hrana više nije pod njegovom neposrednom kontrolom, a osnovano sumnja ili utvrdi da je u bilo kojoj fazi proizvodnje i prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane za životinje (član 34. stav 1);

12) ne postupi u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

13) na efikasan i precizan način ne informiše vlasnike ili držaoce životinja o razlogu povlačenja hrane za životinje i ako ne zahteva povraćaj hrane za životinje koja im je već isporučena, ako je to neophodno (član 34. stav 3);

14) odmah ne pokrene postupak za povlačenje hrane za životinje iz prometa na malo i distribucije hrane za životinje na osnovu informacije o povredi propisanih uslova za bezbednost hrane za životinje (član 34. stav 4);

15) ne pruži informacije koje se odnose na sledljivost hrane za životinje i ne sarađuje u aktivnostima koje preduzimaju subjekti u proizvodnji prometu, kao i Ministarstvo (član 34. stav 5);

16) osnovano sumnja ili utvrdi da hrana za životinje koju je stavio u promet može biti štetna za zdravlje životinja, a o tome kao i o preduzetim merama ne obavesti Ministarstvo (član 34. stav 6);

17) sprečava bilo koje lice da sarađuje sa Ministarstvom (član 34. stav 7);

18) u poslovanju hranom i hranom za životinje pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje uključujući i količine u rasutom stanju ne dostavi subjektu koji prima tu hranu i hranu za životinje podatke iz člana 63. stav 1. ovog zakona;

19) ne postupi u skladu sa članom 63. stav 2. 63. STAV 1. ovog zakona;

20) hrana koja nosi oznaku tradicionalnog naziva, imena porekla, geografskog porekla i naziv "proizvod starog zanata" KAO I DRUGE NACIONALNE ŠEME KVALITETA pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje ne sadrži i dodatne podatke iz člana 64. ovog zakona (član 65. stav 1);

21) prilikom uzimanja uzoraka hrane ili hrane za životinje ne stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja, nadležnom inspektoru (član 70. stav 3) (ČLAN 70. STAV 1).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 37.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK KOJI SE BAVE PROIZVODNjOM I PROMETOM HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE DUŽNI SU DA SVOJE POSLOVANjE USKLADE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA NAJKASNIJE U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 38.

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE OSNOVANA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI HRANE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 41/09) NASTAVLjA RAD U SKLADU SA DELOKRUGOM UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM.

LABORATORIJE KOJIMA JE NA OSNOVU ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ("SL. GLASNIK RS", BR. 41/2009) PUTEM KONKURSA USTUPLjENO OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA NASTAVLjAJU DA OBAVLjAJU TE POSLOVE DO ISTEKA PERIODA NA KOJI SU IM POSLOVI USTUPLjENI.

ČLAN 39.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE:

1) ODREDBA ČLANA 29. ZAKONA O VETERINARSTVU ("SL. GLASNIK RS", BR. 91/2005, 30/2010 I 93/2012);

2) ODREDBA ČLANA 8. ZAKONA O ORGANSKOJ PROIZVODNjI ("SL. GLASNIK RS", BR. 30/2010).

ČLAN 40.

U CELOM TEKSTU ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ("SL. GLASNIK RS", BR. 41/2009) REČI: "MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE" ZAMENjUJU SE REČIMA: "MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE".

ČLAN 41.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 15.10.2015.