Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: UNIJA POSLODAVACA SRBIJE ćE POKRENUTI INICIJATIVU ZA DONOšENJE POSEBNOG AKTA KOJI ćE PROPISATI VISINU NEOPOREZIVOG IZNOSA DNEVNICA ZA SLUżBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO ZAPOSLENIH U PRIVREDNIM DRUšTVIMA


Poslodavci koji zaposlenima budu isplaćivali dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo u iznosu većem od 15 evra moraće za razliku da plate porez na zarade u iznosu od 10%.

Stupanjem na snagu nove Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015 - dalje: Uredba) dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo kod koje se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog je 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, tako da će poslodavci koji dnevnice budu isplaćivali u iznosu većem od propisanog Uredbom biti u obavezi da na razliku plate porez na zarade u iznosu od 10%.

Unija poslodavaca Srbije  navodi da je pravni nonsens je da se Uredbom određuje neoporeziv iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo u privatnom sektoru, jer pravna priroda Uredbe kao vrste podzakonskog propisa određuje krug odnosa na koji se taj propis primenjuje.

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a ne u skladu sa Uredbom za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu. Dakle poslodavci u realnom sektoru u skladu sa svojim mogućnostima i sagledavajući realne troškokove svojih zaposlenih na službenom putu u inostranstvu svojim opštim aktima i ugovorom o radu imaju pravo da definišu visinu dnevnica.

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.) kaže da se propis o visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo donosi u skladu sa aktom državnog organa, ali za donošenje tog akta nadležno je Ministarstvo finansija, a ne Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, navodi se u saopštenju UPS-a.

Oni poslodavci koji su opštim aktom ili ugovorom o radu utvrdili pravo zaposlenih na naknadu troškova službenih putovanja u visini i pod uslovima kako je to utvrđeno u propisu za državne službenike, odnosno Uredbom, a nisu naveli tačno kako se zove ovaj propis i u kojem je Službenom glasniku objavljen, od 14. oktobra 2015. godine ne smeju da isplate dnevnicu veću od 15 evra. Da bi to mogli, moraju da izmene opšte akte ili ugovore u radu, navodi se u saopštenju.

Neophodno je propisati visinu neoporezivog iznosa dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo zaposlenih u privrednim društvima uvažavajući realne troškove putovanja u inostranstvo.

Od ključne važnosti je da neoporezivi iznos predstavlja realne troškove putovanja, jer se propisivanjem nerealno niskog neoporezivog iznosa privreda dodatno opterećuje novim porezima na naknadu troškova zaposlenima, a to će negativno uticati na konkurentnost domaće privrede na inostranom tržištu i njeno poslovanje u celini.

Ovo posebno predstavlja problem za poslodavce koji upućuju svoje zaposlene na obuke u inostranstvo, one koji se bave prevozom i izvozom. Njihovi zaposleni provode na službenom putu od 20 dana do nekoliko meseci i svakako im ne mogu dati dnevnice od 15 eur, jer to nije dovoljno ni za dva obroka u zapadnim zemljama, a kamoli za smeštaj i ostale troškove, dodaje se u saopštenju.

UPS dalje navodi da se bez sveobuhvatne analize ne može doneti ovakva odluka, kao I da je potrebno uvažiti sve faktore, a posebno troškove u svakoj pojedinačnoj zemlji ukoliko se radi o realnom određivanju visine dnevnice u inostranstvu.

Unija poslodavaca Srbije će pokrenuti inicijativu za donošenje posebnog akta koji će propisati visinu neoporezivog iznosa dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo zaposlenih u privrednim društvima, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 15.10.2015.
Naslov: Redakcija