Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE ODRŽANE 15.10.2014. GODINE: UTVRđEN PREDLOG POKRAJINSKE SKUPšTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDżETA AP VOJVODINE ZA 2014. GODINU


Pokrajinska vlada, na sednici kojom jer predsedavao dr Bojan Pajtić, utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Izrada rebalansa pokrajinskog budžeta inicirana je pre svega odustajanjem od planiranog zaduživanja u ovoj budžetskoj godini. Imajući u vidu stanje i uslove na finansijskom tržištu, prema predlogu rebalansa, Pokrajina se neće zaduživati, a nabavka medicinske opreme za Kamenicu 2 će se realizovati iz tekućih prihoda budžeta AP Vojvodine. Likvidne mogućnosti budžeta, pre svega raspoloživa sredstva koja potiču iz viška prihoda iz prethodnih godina, omogućavaju da se zaduživanje kao planirani izvor finansiranja medicinske opreme, zameni u jednom delu sredstvima kojima budžet raspolaže.

Pored toga, predlogom rebalansa, a na preporuku Vlade Republike Sebije, predviđeno je 360 miliona dinara za potrebe finansiranja nastavka gradnje Žeželjevog mosta preko Dunava kod Novog Sada.

Tako je ukupan obim sredstava raspoređen rebalansom budžeta, u odnosu na usvojeni budžet AP vojvodine za 2014. godinu, smanjen za 1,29 milijaredi dinara, odnosno za nešto manje od dva odsto i iznosdi 64,85 milijardi dinara.

Pokrajinska vlada sa sednice uputila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete. S obzirom na negativne demografske tendencije u Pokrajini, veoma je bitno stvoriti mogućnost za veštačko oplođenje ne samo za prvo dete.

U odluci se predlaže da pravo na sufinansiranje tih troškova može da ostvari porodica (parovi) za uslugu koja se pruža u zdravstvenim ustanovama, u kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira program veštačkog oplođenja i koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja za obavljanje ovog postupaka. Pravo može da ostvari porodica (parovi), bračni i vanbračni partneri, koji imaju najmanje jedno zajedničko dete ili dete koje pripada jednom od partnera, kada pacijentkinja nema više od 44 godine starosti, i gde par ima prebivalište na teritoriji Vojvodine, najmanje godinu dana od dana pozitivnog mišljenja Stručne komisije za biomedicinski potpomognuto oplođenje Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Sredstva za sufinansiranje ovih troškova obezbeđuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pokrajinska vlada imenovala je dr Nebojšu Tasića, doktora medicine, specijalistu urologije, za direktora Opšte bolnice Pančevo, na četiri godine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 15.10.2014.