Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: Zamena starih ormarića za struju o trošku EPS-a


Stari drveni ormarići za struju koji se nalaze u zgradama biće do kraja ove godine zamenjeni novim – metalnim ili plastičnim, i preći će u vlasništvo operatora distributivnog sistema "EPS distribucije", pri čemu potrošači neće snositi troškove njihove zamene.

Ova promena rezultat je odluke Saveta Agencije za energetiku AERS donete krajem maja ove godine, kojom se daje saglasnost na plan preuzimanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca. Do sada je, kako je potvrđeno, zamenjeno oko 600.000 ovih kućišta od ukupno 3,6 miliona mernih mesta, koliko ih ima u Srbiji.

Kako se navodi na sajtu, prevođenje mernih uređaja, merno razvodnih ormana i priključnih vodova u vlasništvo operatora distributivnog sistema podrazumeva njihovo bolje održavanje, kontrolu i zamenu savremenijom opremom u cilju povećanja tačnosti merenja i smanjenja gubitaka električne energije u distributivnom sistemu.

To je, ističu u AERS-u, u interesu i krajnjih kupaca i distribucije. U cilju ispunjenja svoje obaveze, operator distributivnog sistema je u planu dao pregled aktivnosti za preuzimanje mernih mesta u narednom periodu, uključujući pravovremeno i tačno informisanje kupaca o ovoj obavezi. Preuzimanje merno razvodnih ormara obavljaće se na teritoriji čitave Srbije.

Inače, na ovaj posao obavezuju Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon) i Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon). A u EPS-u su ga protekle dve decenije najviše otežavale procedure nabavke novih brojila i nerešena vlasnička prava u stambenim zgradama. Problem je dodatno pravila i činjenica da su se merna mesta neretko vodila i na preminule stanare.

Upitani da li prelazak ovih brojila u vlasništvo "EPS distribucije" znači da građani više neće plaćati održavanje mernog mesta na koje su se najčešće i žalili, mr Željko Marković, konsultant za energetiku u "Dilojtu" i bivši direktor u EPS-u, kaže da takva stavka nikada i nije postojala na računu.

Stavka "održavanje mernog mesta" ne postoji na računu, već samo stavka "trošak garantovanog snabdevača", koju često pogrešno nazivaju održavanje mernog mesta. Stavka "trošak garantovanog snabdevača" se ne odnosi na održavanje mernog mesta za koje je zadužen operator distributivnog sistema, već na troškove garantovanog snabdevača, odnosno javnog preduzeća EPS, i u vezi je s troškovima izdavanja računa. Ta stavka tako ostaje u računima, bez obzira na to da li je "Distribucija" preuzela ili nije preuzela merno mesto – objašnjava on.

Kako kaže, u skladu sa važećim Zakonom o energetici, "EPS distribucija" je u obavezi da preuzme sve merne uređaje, merno-razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno-razvodnom ormanu.

Ranije, pre izlaska ovog zakona, kupci su prilikom priključenja na distributivnu mrežu investirali u opremanje svog mernog mesta (orman sa brojilom), čime je ono ostajalo u vlasništvu kupca električne energije, a ne "Distribucije". Sa druge strane, "Distribucija" je održavala merno mesto i zamenjivala brojila u slučaju kvara, iako to brojilo nije bilo u vlasništvu "Distribucije" – kaže Marković.

Dakle, ističe, ulagala je novac u održavanje mernog mesta, koje u formalnom pogledu nije njena imovina.

Stoga je to bilo potrebno zakonski regulisati i zato je 2014. godine, stupanjem na snagu Zakona o energetici, naloženo "EPS distribuciji" da preuzme ovu opremu u svoja osnovna sredstva, budući da joj je dužnost da ih održava u ispravnom stanju – objašnjava Marković.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 11.09.2020.
Naslov: Redakcija