Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: NOVI PROPIS PREDVIđA SMANJENJE TROšKOVA I NEOPHODNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU LEGALIZACIJE. VLASNICIMA ćE, UZ PRIJAVU, BITI POTREBAN IZVEšTAJ ZATEčENOG STANJA OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA I DOKAZ O SVOJINI. VIšE SE NEćE PLAćATI NAKNADA ZA UREđENJE, ADMINISTRATIVNA TAKSA I TAKSA ZA UPIS PRAVA SVOJINE SA ADMINISTRATIVNOM TAKSOM


Novi Zakon o ozakonjеnju objеkata, koji predviđa da je za legalizaciju porodične kuće do 100 metara kvadratnih potrebno prosečno oko 100 evra, biće donet do kraja oktobra 2015. godine, najavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović predstavljajući Nacrt zakona o ozakonjеnju objеkata (dalje: Nacrt zakona).

Nacrt zakona predviđa smanjenje troškova i neophodne dokumentacije. Na primer, do sada je za porodičnu kuću do 100 kvadrata bilo potebno šest dokumenata i 2,855 miliona dinara, dok će se sada tražiti dva dokumenta i 12.000 dinara - 9.000 dinara za izveštaj o zatečenom stanju i dokaz o pravu svojine na objektu i 3.000 dinara za taksu lokalnoj samoupravi.

Ministarka je navela da će Zakon odmah po usvajanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije stupiti na snagu i da će obuhvatiti oko 1, 4 miliona nelegalnih objekata, od čega je polovina već od ranije u postupku legalizacije.

Ministarka je istakla da će se rešenje o lezalizovanju izdavati za najmanje 23 dana, a najviše 143 dana.

Oni koji su podneli zahtev do februara 2014. godine, a ako su dostavili dokaze plaćaće taksu u zavisnosti od kvadrature i namene objekata, a nakon toga, imovina će biti upisana u svojinsku evidenciju, dok oni koji nisu podneli zahtev do tog roka, nakon popisa inspekcije, moraće da dostave dva dokumenta - izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o pravu svojine, kao i da plate taksu za legalizaciju.

Vlasnci koji su podneli zahtev za legalizaciju objekata do 100 kvadrata plaćaće taksu od 3.000 dinara, do 200 kvadrata 10.000 dinara i do 300 kvadrata 20.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima važiće ista procedura kao i za porodične kuće, s tim što će taksa za legalizaciju biti 50.000 dinara za objekte manje od 1.000 kvadrata i dva miliona dinara za veće od 1.000 kvadratnih metara.

Ministarka je dodala da će postojati samo dve mogućnosti- da se objekti legaliziju ili sruše, kao i da oni koji sada počnu izgradnju objekata, kako bi iskoristili vreme do primene novog zakona, neće moći da se legalizuju, jer će stanje biti provereno na terenu ortofoto snimcima.

Ministarka je navela da ovaj zakon neće biti vremenski ograničen i objasnila da ozakonjenje počinje danom donošenja zakona, kao i da građevinski inspektori imaju rok od šest meseci da popišu nelegalne objekte.

Vlasnici će imati rok 30 do 90 dana zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa da dostave dokaze o odgovarajućem pravu, za izveštaj o zatečenom stanju 30 dana, dokaz o plaćenoj taksi 15 dana i za izdavanje rešenja osam dana.

Za objekte za koje nikada nije podnet zahtev za legalizaciju, po završetku popisa, građevinska inspekcija će doneti rešenje o rušenju, koje se neće izvršavati do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije. Za objekte za koje ne bude izdato rešenje o legalizaciji biće srušeni.

U postupak legalizacije se može ući od dana stupanja zakona na snagu ukoliko je već podnet zahtev za legalizaciju, kada građevinski inspektor dostavi rešenje o rušenju nadležnom organu ukoliko je nelegalni objekat utvrđen popisom na osnovu zakona.

Zatim od dana dostavljanja spisa nadležnom organu (što dostavlja katastar) ukoliko nije okončan potupak prema Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014), kao i u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ukoliko je upisana svojina po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Više se neće plaćati naknada za uređenje, administrativna taksa i taksa za upis prava svojine sa administrativnom taksom.

Kada je reč o stanovima, ako je zgrada legalizovana i podnet zahtev za legalizaciju plaćaće se samo taksa, dok ako nije podnet zahtev moraće i izveštaj o zatečenom stanju i dokaz o pravu svojine.

Ako ni zgrada ni stan nisu legalizovani dovoljno je da jedan vlasnik stana podnese zahtev.

Objekti građeni na klizištima, javnim površinama, zaštićenim zonama i mestima kao što su nacionalni parkovi, neće biti legalizovani, već srušeni.

Primere ozakonjenja po kategorijama možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.09.2015.