Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIJAVE ZA STRUČNI ISPIT ZA POSREDNIKE U PROMETU NEKRETNINA OD 16. SEPTEMBRA DO 3. OKTOBRA 2014. GODINE


Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti zainteresovani za polaganje stručnog ispita prijave za polaganje mogu predati od 16. septembra do 3. oktobra 2014. godine.

Prijave za Stručni ispit podnose se poštom na adresu MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, Komisija za sprovođenje stručnog ispita (Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd) ili se mogu predati na prijavnici Palate SIV 3 (na istoj adresi).

Kandidati mogu preuzeti Obrazac zahteva za prijavu stručnog ispita na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva www.mtt.gov.rs (na početnoj stranici se nalazi fajl "Informacije za posrednike") ili zahtev mogu napisati rukom odnosno otkucati, s tim da sadrži sve podatke iz člana 4. Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

Kandidati uz prijavu podnose sledeće dokaze:

1) dokaz o prebivalištu na teritoriji Republike Srbije (kopiju lične karte i izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte, ako je to tehnički moguće, a u suprotnom - kopiju lične karte);

2) dokaz o tome da ima najmanje IV stepen stručne spreme (overenu kopiju diplome);

3) dokaz o izvršenoj uplati takse za polaganje ispita (za gotovinska plaćanja primerak uplatnice, a za bezgotovinska plaćanja kopiju izvoda banke i kopiju naloga za prenos sredstava).

Iznos takse za polaganje stručnog ispita iznosi 14.000,00 dinara. Primalac: Budžet Republike Srbije, na račun broj 840-30691845-97, poziv na broj: 97 41-601

Uz Zahtev za prijavu polaganja stručnog ispita potrebno je priložiti i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 490,00 dinara. Primalac: Budžet Republike Srbije, na račun broj 840-742221843-57, poziv na broj: 97 50-016

Rešenjem ministra trgovine, turizma i telekomunikacija utvrđeno je da ispitni rok za polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti traje od 22. oktobra 2014. do 22. januara 2015. godine.

Predsednik komisije koja sprovodi Stručni ispit odrediće u okviru pomenutog roka datum, vreme i mesto polaganja pismenog i usmenog dela stručnog ispita. Odgovarajuće obaveštenje biće objavljeno na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva www.mtt.gov.rs posle 22. oktobra 2014. godine. Planirano je da u ovom ispitnom roku pismeni deo Stručnog ispita (test) bude održan u novembru i eventualno decembru mesecu 2014. godine, a usmeni deo Stručnog ispita u decembru 2014. i januaru 2015. godine, a konkretni datumi zavise od broja prijavljenih kandidata.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 15.9.2014.