Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE: DO 16. OKTOBRA 2014. GODINE


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Višnjićeva 8 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs
Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
Perica Milić
Telefon: 011 2691 036
E-mail: perica.milic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

15. septembar 2014.
Objavljivanje nacrtu Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge na sajtu Agencije.

16. septembar 2014.
Početak javnih konsultacija.

16. oktobar 2014.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge (ONLINE)

Nacrt od 21.08.2014. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 5a) i člana 23. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10, 60/13-US i 62/14), člana 66. stav 1. tačka 1) Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 18/05, 30/10 i 62/14) i člana ______Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na sednici od _____ 2014. godine, doneo je

PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLjANjE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLjANjU  UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Opšte odredbe

Član 1

Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge (u daljem tekstu - Pravilnik) propisuje parametre kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalni kvalitet u obavljanju univerzalne poštanske usluge koji je u obavezi da obezbedi javni poštanski operator ili poštanski operator koji na osnovu licence obavlja univerzalnu poštansku uslugu (u daljem tekstu - poštanski operator).

Član 2

Univerzalna poštanska usluga se obavlja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, kao i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju.

Član 3

Poštanski operator će u svoja interna akta, koja tretiraju problematiku kvaliteta, implementirati sledeće standarde:

• SRPS EN 13850:2014
• SRPS EN 14508:2014
• SRPS EN 14012:2014, objavljenih u („Sl. glasnik RS“, br. 31/14).

Član 4

Parametri kvaliteta, u smislu ovog Pravilnika, su pre svega:

- rokovi prenosa poštanskih pošiljaka,
- efikasnost rešavanja reklamacija, uključujući i sve parametre definisane standardima iz člana 3. ovog Pravilnika.

Rokovi prenosa poštanskih pošiljaka

Član 5

Poštanski operator je u obavezi da se pridržava rokova prenosa poštanskih pošiljaka propisanih srpskim standardima SRPS EN 13850:2014 i SRPS EN 14508:2014.

Ukoliko pošiljke nisu razvrstane po sistemu zasnovanom na brzini prenosa pošiljaka, za svrhu analize rokova prenosa pošiljaka, podrazumeva se da su:

• pisma prve klase - sve zatvorene neregistrovane pismonosne pošiljke isključujući adresovanu direktnu poštu;
• pisma druge klase - sve neregistrovane pismonosne pošiljke koje sadrže knjige, novine, časopise (štampana stvar ili tiskovina);
• pisma treće klase - adresovana direktna pošta i pošiljke po posebnom ugovoru, ukoliko su predmet ugovora rokovi prenosa drugačiji od rokova koji važe za pošiljke prve i druge klase.

Član 6

U unutrašnjem poštanskom saobraćaju rezultati koji se moraju ostvariti kao minimalni kvalitet u rokovima prenosa za prioritetna pisma, odnosno pisma prve klase su:

• D+1 najmanje 95%,
• D+2 najmanje 99% i
• D+3 najmanje 99,5%.

Minimalni kvalitet u rokovima prenosa prioritetnih pošiljaka mogu se ostvariti po dinamici definisanoj u tabeli:

Rok prenosa 2015. godina 2016. godina 2017. godina

D+1 85% 90% 95%

D+2 97% 98% 99%

D+3 98,5% 99% 99,5%U međunarodnom poštanskom saobraćaju prioritetnim pismima se smatraju sva pisma koja nose oznaku "priority" odnosno "priorité", kao i sva neregistrovana pisma za koje je plaćen avionski prenos.

Za sve evropske zemlje primenjuju se sledeći rokovi:

• najmanje 85% ovih pisama se mora uručiti u roku J+3, i
• najmanje 97% ovih pisama se mora uručiti u roku J+5.

Za ostale zemlje sveta poštanski operator je u obavezi da se pridržava standarda najmanje 80% uručene u roku J+5.

D, odnosno J označava dan prijema/slanja pisama.

Član 7

Standardi kvaliteta uručenja neregistrovanih pisama druge i treće klase, u unutrašnjem saobraćaju, koje poštanski operator treba da ispuni, su sledeći:

• D+2 za pisma druge klase najmanje 80%,
• D+3 za pisma druge klase najmanje 95%,
• D+5 za pisma druge klase najmanje 99,5%,
• D+3 za pisma treće klase najmanje 80% i
• D+5 za pisma treće klase najmanje 90%.

Kod klasifikacije pisama na prioritetna i neprioritetna, rokovi prenosa za pisma druge klase su rokovi koji važe za neprioritetna pisma.

Rokovi prenosa pismonosnih pošiljaka, koja šalju pravna lica, mogu biti drugačiji, ukoliko je to definisano posebnim ugovorom.

Član 8

Rokovi uručenja paketa iz opsega univerzalne poštanske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, koje poštanski operator treba da ostvari su:

• D+2 najmanje 80%,
• D+3 najmanje 90%, i
• D+5 najmanje 99%

Član 9

Najmanje 90% poštanskih uputnica, u elektronskom ili klasičnom obliku, treba da bude uručeno u roku D+1.

Član 10

U merenju rokova prenosa sve pošiljke za koje je pokušano uručenje, smatraju se uručenim.

 U rokove za uručenje poštanskih pošiljaka iz domena univerzalne poštanske usluge ne računaju se:

- dan prijema pošiljke,
- dani kada pošta ne radi ili ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka,
- dani neradnih državnih i verskih praznika, - kašnjenja izazvana višom silom, nastala bez krivice poštanskog operatora.

Ukoliko je pošiljka primljena posle poslednje otpreme, danom prijema pošiljke smatra se prvi dan kada je otprema organizovana.

Član 11.

Propisane rokove kvaliteta prenosa prioritetnih pošiljaka poštanski operator mora ostvariti do 2017. godine.

Rešavanje reklamacija

Član 12

Poštanski operator je dužan da preduzme sve organizacione, tehničko-tehnološke i kadrovske mere u cilju obezbeđenja nepovredivosti poštanskih pošiljaka i tajnosti podataka.

Član 13

Korisnicima treba omogućiti jednostavne i pristupačne, odnosno efikasne procedure koje će im olakšati podnošenje i rešavanje žalbi i reklamacija.

Poštanski operator u rešavanju reklamacija u potpunosti postupa u skladu sa srpskim standardom SRPS EN 14012:2014.

Prelazne i završne odredbe

Član 14

Poštanski operator je u obavezi da redovno sačinjava i objavljuje izveštaje o stanju kvaliteta univerzalne poštanske usluge.

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta univerzalne poštanske usluge, za prethodnu godinu, poštanski operator je u obavezi da dostavi Agenciji i objavi na svom sajtu, najkasnije do 01. aprila tekuće godine.

Izveštaji koji se objavljuju i dostavljaju Agenciji moraju da budu u skladu sa usvojenim standardima.

Član 15

Rezultate dobijene merenjem kvaliteta analizira Agencija. Agencija može da angažuje nezavisnu reviziju za proveru podataka iz izveštaja.

Član 16

U slučaju da poštanski operator ne ostvari propisani kvalitet, Agencija će postupati u skladu sa važećim Zakonom kojim se uređuje obavljanje poštanskih usluga u Republici Srbiji.

Član 17

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjivaće se od 01.01.2015. godine.

Član 18

Primenom ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o standardima kvaliteta za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Službeni glasnik RS", broj 34/10 i 58/10).

U Beogradu, Predsednik Upravnog odbora

Broj.

 prof.dr. Jovan Radunović

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, 15.9.2014.