Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA: DO 16. OKTOBRA 2014. GODINE


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Višnjićeva 8 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs
Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
Sonja Gezović
Telefon: 011 2691 036
E-mail: sonja.gezovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

15. septembar 2014.
Objavljivanje nacrtu Pravilnika o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora na sajtu Agencije.

16. septembar 2014.
Početak javnih konsultacija.

16. oktobar 2014.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.
Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora (ONLINE)

Nacrt od 21.08.2014. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 5a) i člana 23. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10, 60/13-US i 62/14) i člana 66. stav 1. tačka 12a) Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 18/05, 30/10 i 62/14), i člana ______ Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na sednici od __.__.2014. godine doneo je

 

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA

Član 1.

Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora (u daljem tekstu - Pravilnik) propisuje način i uslove pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora.

Član 2.

Pristup poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora ima za cilj obezbeđivanje kontinuiranog, kvalitetnog i održivog pružanja univerzalne poštanske usluge.

Univerzalna poštanska usluga (u daljem tekstu:UPU) se obavlja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju.

Član 3.

Poštansku mrežu javnog poštanskog operatora (u daljem tekstu: JPO) sačinjavaju jedinice poštanske mreže, elementi poštanske infrastrukture (logistički, tehničko-tehnološki, informatički, kadrovski i dr.), koje davalac univerzalne poštanske usluge koristi u obavljanju poštanske usluge.

Član 4.

Sa aspekta pristupa poštanskoj mreži JPO, u smislu ovog Pravilnika, pod elementom poštanske infrastrukture, podrazumeva se pristup poštanskom adresnom sistemu.

Pristupom poštanskom adresnom sistemu omogućava se korisniku pristupa da koristi bazu podataka s poštanskim adresnim kodovima (PAK) javnog poštanskog operatora, kao i korišćenje podataka za grupisanje pošiljaka, na način koji JPO propisuje svojim aktom iz člana 12. ovog Pravilnika.

Član 5.

JPO je u obavezi da uspostavi, održava i razvija poštansku mrežu i poštanski adresni sistem, na način da osigura obavljanje univerzalne poštanske usluge na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Poštansku mrežu JPO i elemente poštanske infrastrukture, davalac univerzalne poštanske usluge koristi u cilju:

− prijema i prikupljanja poštanskih pošiljaka;
− usmeravanja i rukovanja prikupljenim poštanskim pošiljkama od pristupnih tačaka do preradnih centara i do dostavnih pošta;
− uručenje tih pošiljaka na označene adrese. 3

Član 7.

Pristup poštanskoj mreži JPO podrazumeva da korisnik pristupa obavlja prijem poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih usluga, a zatim ih predaje u ugovorenu tačku pristupa poštanskoj mreži JPO radi daljeg usmeravanja, prenosa i uručenja na adrese primalaca, ili da na isti način postupi s vlastitim pošiljkama. Korisnik pristupa je dužan da obavi usmeravanje pošiljaka na način kako to zahteva JPO.

Član 8.

Javni poštanski operator će, poštujući načela nediskriminacije i transparentnosti, omogućiti pristup poštanskoj mreži JPO:

- poštanskom operatoru- davaocu univerzalne poštanske usluge,
- konsolidatoru i
- korisniku poštanskih usluga koji predaje isključivo svoje pošiljke

Konsolidator, u smislu ovog Pravilnika, je pravno lice ili preduzetnik koji prikuplja pošiljke od različitih korisnika, objedinjuje ih i predaje JPO za naredne faze.

Pravo pristupa poštanskoj mreži se ostvaruje podnošenjem pisanog Zahteva u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i akta JPO iz člana 12. ovog Pravilnika.

Član 9.

JPO će korisnicima pristupa iz člana 8. omogućiti pristup:

- u elementima poštanske mreže (pristupne tačke, poštanski centri) u kojima se obavlja koncentracija primljenih pošiljaka iz različitih delova mreže – za sve pošiljke iz domena UPU, bez rezervisanog servisa.

JPO može omogućiti pristup poštanskoj mreži i u drugim elementima poštanske mreže, u skladu sa ovim Pravilnikom, ukoliko je to definisao u aktu iz člana 12. ovog Pravilnika. 4

Član 10.

JPO je u obavezi da korisnicima pristupa osigura kvalitet usluga, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanskih pošiljaka, kao i za prekoračenje rokova uručenja JPO odgovara korisnicima pristupa, od trenutka preuzimanja poštanskih pošiljaka od korisnika pristupa do trenutka uručenja primaocima, a u skladu sa Zakonom. Do predaje pošiljaka JPO, za pošiljke odgovornost snosi korisnik pristupa.

Član 11.

Cene pristupa poštanskoj mreži JPO određuje po troškovnom principu zasnovanom na izbegnutim troškovima, a u skladu sa Pravilnikom o metodologiji formiranja cena UPU.

Cene pristupa poštanskoj mreži JPO sastavni su deo Cenovnika univerzalnih poštanskih usluga JPO.

Član 12.

JPO je u obavezi da, u skladu sa ovim Pravilnikom, donese akt kojim će bliže definisati uslove i način pristupa poštanskoj mreži JPO, a posebno:

- prava, obaveze i odgovornost JPO i korisnika pristupa,
- sadržaj i formu Zahteva za pristup poštanskoj mreži JPO,
- bitne elemente Ugovora o pristupu,
- vrste usluga koje će korisnik pristupa obavljati,
- tačke pristupa poštanskoj mreži,
- minimalnoj količini pošiljaka sa kojom se pristupa mreži,
- cene, način i rokovi plaćanja,
- način čuvanja tajnosti podataka.

Na akt iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ( u daljem tekstu: Agencija)

Član 13.

Korisnik pristupa podnosi Zahtev za pristup poštanskoj mreži JPO.

Osnovni elementi zahteva su:

1. podaci o korisniku pristupa,
2. popis poštanskih usluga i procena količine pošiljaka kojom korisnik
pristupa namerava da pristupi mreži JPO,
3. procena dinamike predaje pošiljaka,
4. tačke i način pristupa poštanskoj mreži JPO,
5. popis podataka iz adresnog sistema JPO kojima se zahteva pristup.

Uz Zahtev iz stava 1. ovog člana, korisnik pristupa, poštanski operator-davalac univerzalne poštanske usluge obavezno prilaže dokaz o licenci za obavljanje univerzalne poštanske usluge, u skladu sa Zakonom.

Član 14.

JPO korisnika pristupa mora obavestiti o postojanju odgovarajućih tehničko-tehnoloških mogućnosti za pristup poštanskoj mreži JPO u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva.

U slučaju postojanja odgovarajućih tehničko-tehnoloških mogućnosti, JPO je obavezan da ponudi korisniku pristupa Ugovor o pristupu poštanskoj mreži JPO u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja o postojanju mogućnosti pristupa poštanskoj mreži JPO.

Član 15.

Izuzetno, uz prethodno dobijenu saglasnost od Agencije, JPO može odbiti Zahtev za pristup poštanskoj mreži JPO, u sledećim slučajevima:

- kada bi se omogućavanjem pristupa poštanskoj mreži ugrozio nivo kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge,
- kada JPO nema tehničko-tehnološke mogućnosti, i
- drugim opravdanim razlozima u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

JPO je u obavezi da korisnicima pristupa pisanim putem, obrazloži razloge za odbijanje Zahteva iz stava 1. ovog člana.

Član 16.

JPO je u obavezi da odmah po zaključivanju, svaki Ugovor o pristupu, dostavi Agenciji.

Agencija vodi Registar zaključenih ugovora o pristupu.

Član 17.

JPO može odbiti prijem poštanskih pošiljaka ako korisnik pristupa nije postupio u skladu sa ovim Pravilnikom, aktom JPO iz člana 12. ovog Pravilnika i zaključenim Ugovorom o pristupu.

Član 18.

JPO je u obavezi da akt iz člana 12. ovog Pravilnika, donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu.

 

U Beogradu, _____2014. godine Predsednik

Broj: Upravnog odbora

 prof. dr Jovan Radunović7

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, 15.9.2014.