Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE ZA POSLODAVCE O NAČINU DOBIJANJA UVERENJA IZ JEDINSTVENE BAZE CROSO, KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE


U cilju dobijanja uverenja iz Jedinstvene baze CROSO-a, koje se, kao dokaz, podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku, a u skladu sa odredbom člana 21v Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim je propisano da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo za povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30.06.2016. godine, potrebno je da poslodavci na e-mail: uverenja@croso.rs, dostave skeniran, popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac zahteva (Zahtev), koji se nalazi na sajtu CR, u sekciju Obrasci za preuzimanje i u istom obeleže koje uverenje im je potrebno:

1.uverenja o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj ili

2.uverenja o broju zaposlenih na dan 31.3.2014.(ovaj dokaz se podnosi samo kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj)

Nakon generisanja traženog uverenja isto će biti dostavljeno elektronskim putem na e-mail sa kojeg je poslat zahtev za izdavanje istog.

Izvor: Vebsajt Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, 15.7.2014.