Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU - "SL GLASNIK RS", BR. 71/2014


Po sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014), potkrale greške, pa se na osnovu čl. 15. i 22. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), daje Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014), u članu 6. u stavu 3. tačka 19) izmenjenog člana 11. u opisu MFP 12, umesto reči: "za sve šifre" treba da stoje reči: "za ostale šifre".

U prilogu - Katalog vrste prihoda, 1. Prihodi iz radnog odnosa, 1.1 Zarada, u koloni - Opis vrste prihoda, posle opisa vrste prihoda: "Zarada novozaposlenog lica upućenog na rad u inostranstvo sa olakšicom - pravom poslodavca na povraćaj 65% plaćenog poreza na zaradu i plaćenih doprinosa, sa beneficiranim stažom", u koloni - OVP, na sva četiri mesta, umesto broja: "101" treba da stoji broj: "102".

- Iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

Izvor: Redakcija, 15.7.2014.