Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI: Podzakonskim aktima uređena je donacija polnih ćelija i embriona. Pravilnici se ne odnose na finansiranje od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje već samo definišu način kako će se izvoditi donacija. Jasno su definisani uslovi koje davalac mora da ispunjava, a uspostavljen je i državni registar, koji će sadržati sve podatke o svim korisnicima u bilo kom segmentu postupka biomedicinski potpomognute oplodnje


Parovima iz Srbije omogućena je donacija polnih ćelija i embriona, kao i mogućnost ženama bez partnera da postanu majke, zahvaljujući novim pravilnicima koji su stupili na snagu.

Jedino nacionalno udruženje koje se bavi informisanjem, edukacijom parova i pojedinaca u borbi za potomstvo, kao i zalaganjem za bolje uslove biomedicinski potpomognute oplodnje u Srbiji "Šansa za roditeljstvo" kažu da su sa nestrpljenjem dočekali podzakonska akta koja prate Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon - dalje: Zakon) i od suštinskog su značaja za proceduru donacije u Srbiji.

- Jasno su definisani uslovi koje davalac mora da ispunjava, a uspostavljen je i novi sistem evidencije - državni registar, koji će sadržati sve podatke o svim korisnicima u bilo kom segmentu postupka biomedicinski potpomognute oplodnje. Pravilnici se ne odnose na finansiranje od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje već samo definišu način kako će se izvoditi donacija - kažu u ovom Udruženju.

Oni napominju kako Zakon još uvek ne prepoznaje surogat materinstvo kao postupak potpomognute oplodnje, dok je kreiranje embriona od obostranog doniranog materijala takođe zabranjeno.

- Uz dozvolu za obavljanje te delatnosti, biće dozvoljen uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija iz banaka koje ispunjavaju međunarodne uslove i kriterijume, ukoliko u Srbiji ne bude obezbeđen potreban materijal. Embrioni se ne mogu uvoziti, odnosno izvoziti - navode u Udruženju i dodaju kako su od stupanja na snagu novog Zakona više puta apelovali na značaj podzakonskih akata bez kojih sam Zakon nije mogao da se implementira, zbog čega je mnoštvo parova bilo prinuđeno da pomoć potraži u inostranstvu.

Novim pravilnicima je definisano mnogo toga, ali u Udruženju smatraju kako ipak i dalje ostaju neka nerešena pitanja koja pravilnici nisu obuhvatili, te se nadaju da će svi detalji u vezi sa samom donacijom uskoro biti rešeni.

Donacija reproduktivnih ćelija i embriona osetljiva je procedura koja otvara mnoga pitanja, posebno etička i zakonska. Udruženje Šansa za roditeljstvo podseća na važnost stroge kontrole ove procedure, jasno uokvirene zakonske regulative, kao i na neprestano praćenje od strane nadležnih ustanova.

Reč je o:

  • Pravilniku o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o bližim uslovima i načinu podnošenja zahteva za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i uslove u pogledu kadra, prostora i opreme ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o državnom registru postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o načinu saopštavanja podataka davaocu o pravnim posledicama darovanja i sadržaju obrasca izjave davaoca o darovanju reproduktivnih ćelija, odnosno embriona ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje, načinu vođenja evidencija, kao i obrascu godišnjeg izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o sadržaju obrasca izjave o povlačenju pristanka za darovanje reproduktivnih ćelija, odnosno embriona, potvrdi o povlačenju izjave o pristanku, kao i potvrdi o uništavanju reproduktivnih ćelija, odnosno spontanoj razgradnji i uništavanju embriona ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o sadržaju obrasca obaveštenja za lica koja se podvrgavaju postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o sadržaju obrasca zahteva za izjašnjenje o daljem postupanju sa reproduktivnim ćelijama, odnosno neupotrebljenim ranim embrionima ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
  • Pravilniku o uslovima za obavljanje delatnosti uvoza i izvoza reproduktivnih ćelija, kao i način provere uslova kvaliteta i bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. P., 13.05.2019.
Naslov: Redakcija