Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE TURISTIčKE INSPEKCIJE


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.

U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je kontrolne liste turističke inspekcije, koje možete preuzeti u nastavku.

- Kontrolna lista broj 01

Kontrola TA organizatora turističkog putovanja

- Kontrolna lista broj 02

Kontrola TA posrednika u prodaji turističkog putovanja

- Kontrolna lista broj 03

Kontrola turističkih putovanja za sopstvene potrebe

- Kontrolna lista broj 04

Kontrola ugostitelja

- Kontrolna lista broj 05

Kontrola ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti

- Kontrolna lista broj 06

Kontrola ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu

- Kontrolna lista broj 07

Kontrola usluga nautičkog turizma

- Kontrolna lista broj 08

Kontrola usluga u lovnom turizmu

- Kontrolna lista broj 09

Kontrola usluge iznajmljivanja vozila

- Kontrolna lista broj 10

Kontrola javnog skijališta

- Kontrolna lista broj 11

Kontrola usluga turističkih profesija

Izvor: Redakcija, 15.05.2016.