Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA: Sudije za izvršenje krivičnih sankcija odlučivaće o prevremenom otpustu osuđenika, i to iz humanih razloga. To će biti moguće najviše 12 meseci pre isteka kazne, ako je osuđeni izdržao jednu polovinu kazne zatvora i to "zbog teške bolesti, teškog invaliditeta ili starosti, ako bi dalje izvršenje predstavljalo nehumano postupanje"


Osuđeni na kazne zatvora do godinu dana dobiće mogućnost da kazne služe u svojim stanovima (kućni zatvor) ukoliko Narodna skupština Republika Srbije usvoji Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Izmene Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) koje je predložila Vlada, predviđaju pre svega proširenje nadležnosti sudije za izvršenje krivičnih sankcija, koji će upravo biti zadužen za odlučivanje o molbi osuđenog za služenje kazne u kućnom zatvoru.

Takođe će donositi odluke o prevremenom otpustu osuđenika iz zatvora iz humanih razloga, kao i o radnom angažovanju van zatvora, osuđenika koji kaznu izdržavaju u poluotvorenom i otvorenom delu zavoda.

Predloženim rešenima predviđeno je da će nakon pravnosnažnosti presude, a pre stupanja na izvršenje kazne zatvora, osuđeni moći da sudu podnese molbu da kaznu zatvora do jedne godine služi u kućnom zatvoru.

O molbi odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija suda koji je doneo prvostepenu presudu, odnosno ukoliko je presudu doneo osnovni sud, odluku donosi sudija za izvršenje neposredno višeg suda, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Pre donošenja odluke sudija treba da pribavi mišljenje javnog tužioca, a u odluci će opredeliti da će se kazna izdržavati uz primenu mere elektronskog nadzora (nanogice) ili bez nje.

Kada je u pitanju radno angažovanje osuđenika, sudija za izvršenje može po predlogu upravnika odobriti da osuđeni koji je raspoređen u poluotvoreno ili otvoreno odeljenje zatvora, radi izvan njega - ako za to postoje uslovi i ako krivično delo za koje je osuđen nije u vezi sa poslovima koje će raditi.

Upravnik predlog podnosi na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja stručnog tima i uz saglasnost osuđenog.

U toku upućivanja osuđenog na rad, zatvor će, prema predloženim rešenima, sarađivati sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslodavcima.

Ukoliko osuđenik zloupotrebljava pravo na rad van zavoda ili ako poslodavac raskine ugovor o radu sa njim, sudija za izvršenje može da opozove odluku kojom je odobrio rad van zavoda.

Vlada je nakon prihvatanja ovog rešenja ukazala da će radno angažovanje osuđenika doprineti njihovom lakšem i efikasnijem uključenju u društvo nakon izdržane zatvorske kazne.

U Upravi kažu i da će, u skladu sa preporukom Evropskog komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPTI), sudije za izvršenje krivičnih sankcija odlučivati o prevremenom otpustu osuđenika, i to iz humanih razloga.

Naime, sudija na predlog upravnika zatvora može da prevremeno otpusti osuđenog iz zatvora, najviše 12 meseci pre isteka kazne, ako je osuđeni izdržao jednu polovinu kazne zatvora i to "zbog teške bolesti, teškog invaliditeta ili starosti, ako bi dalje izvršenje predstavljalo nehumano postupanje".

Uz predlog upravnika, sudiji će biti potrebno da se dostavi i zdravstvena dokumentacija osuđenog, a po potrebi, sudija može odrediti i veštačenje radi utvrđivanja njegovog zdravstvenog stanja.

Osuđeni koji je prevremeno otpušten sa izdržavanja kazne zatvora zbog teške bolesti ili teškog invaliditeta biće dužne da svakih 60 dana dostavlja sudiji izveštaj lekara o svom zdravstvenom stanju.

Sudija pak može opozvati odluku kojom je odobreno prevremeno otpuštanje, ako se naknadno utvrdi da nisu postojali ili su prestali da postoje razlozi za prevremeno otpuštanje.

Predložene izmene donose se u cilju usaglašavanja mera koje su predviđene Akcionim planom za poglavlje 23 i usaglašavanja sa evropskim standardima.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.04.2019.
Naslov: Redakcija