Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA: PRAVNI OSNOV POTPISIVANJA PROTOKOLA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI


U skladu sa članom 262. Zakona o tržištu kapitala kojim su propisane nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, utvrđeno je, između ostalog, da Komisija sarađuje i zaključuje sporazume sa međunarodnim organizacijama, stranim regulatornim organima i drugim domaćim, odnosno stranim organima i organizacijama radi pružanja pravne pomoći, razmene informacija kao i u drugim slučajevima. Protokol o saradnji sa komisijama za hartije od vrednosti predstavlja pismenu saglasnost strana potpisnica o uzajamnom pružanju tehničke i stručne pomoći i razmeni informacija iz delokruga njihovog rada odnosno iz oblasti tržišta hartija od vrednosti.

Svrha potpisivanja protokola

Uspostavljanje bilateralne saradnje nacionalne komisije za hartije od vrednosti sa nacionalnim regulatornim telima na finansijskim tržištima drugih zemalja ima za cilj:

 • Razmenu iskustava u oblasti regulacije, nadzora i razvoja nacionalnih finansijskih tržišta

 • Razmenu javnih informacija o međunarodnim transakcijama i efikasno obavljanje transakcija na tržištu hartija od vrednosti

 • Sankcionisanje prekršioca zakona

 • Sprečavanje poremećaja na tržištu hartija od vrednosti pod uticajem eksternih efekata i dr.

 • Potpisivanje bilateralnih sporazuma sa komisijama za hartije od vrednosti drugih država u funkciji je integracije domaćeg finansijskog tržišta u svetsko tržište. Ono takođe, treba da konkretizuje principe Međunarodne organizacije Komisija za hartije od vrednosti (IOSCO) i doprinese efikasnom obavljanju međudržavnih transakcija hartijama od vrednosti, uz maksimalnu zaštitu investitora.

Potpisani bilateralni sporazumi o saradnji

Komisija za hartije od vrednosti potpisala je, do sada, sledeće Protokole o tehničkoj saradnji, uzajamnoj pomoći i konsultacijama (skraćeno: Protokol o saradnji), odnosno Memorandume o razumevanju i razmeni informacija i međusobnoj pomoći u pitanjima nadzora tržišta vrednostih papira (skraćeno: Memorandum o razumevanju):

1. Protokol o saradnji potpisan sa Saveznom komisijom za tržište kapitala Ruske federacije, u Sent Petersburgu, 19. juna 2001. godine;

2. Protokol o saradnji potpisan sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u Banja Luci, 07. novembra 2001. godine;

3. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u Beogradu, 17. novembra 2004. godine;

4. Memorandum o razumevanju potpisan sa Nacionalnom Komisijom za hartije od vrednosti Republike Rumunije, u Beogradu, 22. novembra 2004. godine;

5. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u Zagrebu 12. oktobra 2005. godine;

6. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore, u Beogradu, 3. novembra 2005. godine;

7. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za tržište kapitala Republike Grčke, u Atini, 6. decembra 2005. godine;

8. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za finansijski nadzor Republike Bugarske, 5. oktobra 2007. godine;

9. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za finansijski nadzor Republike Bugarske, u Varni, 5. oktobra 2007. godine;

10. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za papire od vrijednosti BiH Brčko Distrikta, u Beogradu, 13.marta 2008. godine;

11. Memorandum o razumevanju potpisan sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Makedonije, u Ohridu, 9. oktobra 2008. godine;

12. Memorandum o razumevanju potpisan sa Agencijom za hartije od vrednosti Republike Slovenije, u Opatiji, 12.aprila 2010. godine;

13. Deklaracija o saradnji, potpisana sa predstavnicima regulatora tržišta kapitala država u regionu, 30. novembra 2011. godine. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 15.4.2014.