Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: NBS RAZMATRA MODEL NEDEPOZITNIH KREDITNIH INSTITUCIJA KOJIMA BI BILO DOZVOLJENO DA OTKUPLJUJU PROBLEMATIčNE KREDITE STANOVNIšTVA. NAVODE DA JE ZAKONOM GARANTOVANO DA DUżNIK NE MOżE BITI DOVEDEN U NEPOVOLJNIJI POLOżAJ OD ONOGA U KOME SE NALAZI


Narodna banka Srbije će veoma pažljivo pristupiti rešavanju pitanja problematičnih kredita koje duguju fizička lica. Oni su pažljivo analizirani i priprema se odgovrajuća strategija za to. U tom okviru razmatra se i rad nedepozitnih kreditnih institucija. U okviru NBS-a formirana je posebna Radna grupa koja ima zadatak izrade predloga za unapređenje rešenja pravnog okvira za tu oblast. Kada se uspostavi zakonski okvir za funkcionisanje nedepozitnih institucija, postoji mogućnost izmena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014 - dalje: Zakon), kaže se u pojašnjenju NBS-a.

Izvršni odbor NBS-a je 13. avgusta 2015. godine usvojio Akcioni plan za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015). Njime je, između ostalog, predviđeno sprovođenje analize mogućnosti i prepreka za liberalizaciju ustupanja potraživanja po kojima su dužnici fizička lica, koju je Narodna banka Srbije izradila u predviđenom roku. Navedenom analizom identifikovani su različiti nivoi ograničenja i modaliteti ustupanja potraživanja od fizičkih lica u uporednoj praksi, istaknute su specifičnosti nacionalne regulative i karakteristike domaćeg tržišta i identifikovani rizici i potencijalna rešenja.

Narodna banka Srbije smatra da je u prethodnom periodu postignut značajan nivo zaštite korisnika finansijskih usluga, i ističe da se svaki nivo liberalizacije transakcija problematičnih kredita stanovništva pažljivo analizira. Vodeći računa o rizicima kojima su građani kao korisnici kredita izloženi, a posebno ne dovodeći u pitanje uspostavljeni nivo zaštite korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije razmatra model nedepozitnih kreditnih institucija kojima bi, osim banaka, bilo dozvoljeno da otkupljuju tu vrstu kredita. Narodna banka Srbije će regulisati rad nedepozitnih kreditnih institucija, one će biti obveznici primene propisa o zaštiti korisnika finansijskih usluga i njihovo poslovanje će takođe biti pod nadzorom NBS-a.

U vezi sa ustupanjem potraživanja, potrebno je imati u vidu to da je važećim propisima regulisano da banka može prodati potraživanja da bi umanjila kreditni rizik i mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zbog neizvršavanja obaveza dužnika prema banci.

Mogućnost ustupanja potraživanja od fizičkih lica predviđena je Zakonom, i to isključivo drugim bankama, a propisima koji regulišu poslovanje banke regulisano je ustupanje potraživanja od pravnog lica, preduzetnika i poljoprivrednika.

Kako shodno Zakonu o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) niko osim banaka ne može da se bavi poslovima kreditiranja osim ako za to nije ovlašćen zakonom, tek kada se uspostavi regulatorni, odnosno zakonski okvir za funkcionisanje nedepozitnih kreditnih institucija postoji mogućnost izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Imajući u vidu složenost i osetljivost pitanja ustupanja potraživanja od fizičkih lica, potrebno je posebno istaći da Narodna banka Srbije oprezno pristupa navedenim aktivnostima, kao i da će naredni koraci biti preduzeti dinamikom koja odgovara karakteristikama i složenosti tog pitanja.

NBS uverava građane da nema razloga za bojazan da će im biti uskraćena ili umanjena bilo koja prava, ističući svoju Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US) propisanu funkciju obavljanja poslova zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke.

"Naglašavamo da Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga garantuje da dužnik ne može ničim biti doveden u nepovoljniji položaj od položaja u kojem bi bio da potraživanje nije preneto", navodi se u saopštenju NBS.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija