Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA MORA SE PODNETI NAJKASNIJE DO 15. MAJA: NOVINA: OD 1. APRILA ISKLJUčIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU


Građani Srbije koji su prošle godine imali prihode veće od 2.211.336 dinara, obavezni su da najkasnije do 15. maja podnesu poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Novina je što od 1. aprila poresku prijavu mogu podneti isključivo u elektronskom obliku, piše danas Politika.

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se za fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici, u godini za koju se utvrđuje porez.

Građani koji spadaju u ovu grupu dužni su da prijavu podnesu na obrascu navodeći tačne podatke jer poreska uprava kontroliše tačnost podataka iz podnetih poreskih prijava i poredi ih sa podacima iz raspoložive evidencije, posle čega preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

Neoporezivi iznos dohotka za 2014. godinu, u odnosu na 2013. godinu veći je za 25.848 dinara.

On je u 2013. godini iznosio 2.185.488 dinara i odgovarao je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014) propisane su kazne za poreske prekršaje odnosno za sve one koji izbegnu da prijave prošlogodišnju zaradu veću od 2,2 miliona evra ili namerno pogrešno popune prijavu.

U Poreskoj upravi podsećaju da obavezu da prijave godišnji porez na dohodak građana imaju rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi i nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji.

Izvor: Tanjug, 14.03.2015.