Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK ZA IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (PPP-PO) ZA 2018. GODINU ISTIČE 31. JANUARA 2019. GODINE


Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku regulisana je:

1. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018),

2. Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn. i 95/2018) i

3. Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018 i 104/2018).

- Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku fizičkim licima -

Odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da je poreski obveznik odnosno poreski platac dužan da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Odredbama člana 106. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da je isplatilac prihoda na koje se plaća porez po odbitku, dužan da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o: bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu.

Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (dalje: Pravilnik), koji je na snazi od 1.1.2014. godine, propisan je obrazac Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Kao što proizilazi iz napred navedenog, obaveza izdavanja Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima postojala je i ranije (od stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji), ali je tek donošenjem Pravilnika, propisan obrazac na kome se ta potvrda izdaje, koji je obavezan.

Naime, odredbama člana 16. Pravilnika propisano je da je isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na Obrascu PPP-PO, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira na koji se period odnosi isplata. Drugačije rečeno, za unos podataka o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku izvršenim za kalendarsku 2018. godinu relevantan je trenutak isplate, a ne period na koji se ti prihodi odnose. Primera radi, ukoliko je isplata zarade za decembar 2017. godine izvršena u januaru 2018. godine, ta isplata će se uneti u obrazac PPP-PO za 2018. godinu. Nasuprot tome, ukoliko je isplata zarade za decembar 2018. godine izvršena u januaru 2019. godine, takva isplata neće biti uneta u obrazac PPP-PO za 2018. godinu.

Pod porezom po odbitku podrazumeva se plaćen porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Prihodi za koje je propisan neoporezivi iznos unose se u obrazac PPP-PO, ali samo deo tih prihoda za koje je plaćen porez po odbitku. Na primer, u januaru mesecu 2018. godine izvršena je isplata troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla, u iznosu od 5.000 dinara. Neoporezivi iznos za isplate izvršene u januaru 2018. godine, za ovu vrstu primanja, iznosio je 3.725 dinara. U obrazac PPP-PO treba uneti samo deo prihoda na koji je plaćen porez po odbitku, kao i obračunati i plaćeni porez.

Izdavanje Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku ima za svrhu da omogući fizičkom licu - primaocu prihoda da raspolaže tačnim podacima o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini, što je posebno značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihode i koja su potencijalni obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, i /ili, imaju pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer su uplatili doprinose na osnovicu koja je viša od najviše zakonom propisane osnovice.

U članu 179. stav 1. tačka 3a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je prekršajna odgovornost isplatioca prihoda koji, licima - primaocima prihoda, za koje je platio porez po odbitku, ne izda Potvrdu o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku. Novčana kazna za pravna lica propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. Za isti prekršaj preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

- (Ne)obaveznost unosa PPP-PO kod isplatioca prihoda u njegov delovodnik -

Preporuka je da se, iako ne postoji zakonska obaveza, Potvrda zavodi u osnovnu evidenciju akata i predmeta koja se vodi kod isplatioca prihoda (delovodnik, kartoteka, ili dr), pod datumom pod kojim je Potvrda izdata. Podatak o delovodnom broju upisuje se u deo 1. Potvrde na rednom broju 1.4, a podatak o datumu izdavanja potvrde na rednom broju 1.5.

- Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima -

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2018. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018), obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.

Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebala da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj, kontakt telefon i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda se izdaje do 31.1.2019. godine za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2018. godine

Uputstvo za popunjavanje obrasca PPP-PO možete pogledati u Stručnom komentaru pod naslovom IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (OBRAZAC PPP-PO) ZA 2017. GODINU, obzirom na činjenicu da se obrazac nije menjao.

Izvor: Redakcija, 15.01.2019.