Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU


Razvrstavanje pravnih lica za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu uređeno je odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 - dalje: Zakon).

Pravna lica, u smislu Zakona, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od:

1) prosečnog broja zaposlenih,

2) poslovnog prihoda i

3) prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.

Nezavisno od navedenih kriterijuma za razvrstavanje, Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva u smislu ovog zakona smatraju se velikim pravnim licima, a preduzetnici mikro pravnim licima.

Razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijumima vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu.

Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2016. godine koji je iznosio 123,4723 dinar.

Prema članu 6. stav 2. Zakona, u mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 10;

2) poslovni prihod 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Prema članu 6. stav 3. Zakona, u mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma iz stava 2. ovog člana, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Prema članu 6. stav 4. Zakona, u srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma iz stava 3. ovog člana, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 35.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica koja prelaze dva kriterijuma iz stava 4. ovog člana.

Podsećamo da su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) propisani obrasci za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Za poređenje sa graničnim vrednostima koriste se podaci sa određenih pozicija iz obrazaca Bilans stanja, Bilans uspeha i Statističkog izveštaja i to:

R. b.

Kriterijumi (član 6. Zakona)

Obrasci

Pozicije iz finansijskog izveštaja

1.

Prosečan broj zaposlenih

Statistički izveštaj

AOP 9005, kol. 3

2.

Poslovni prihod

Bilans uspeha

AOP 1001 kol. 5

3.

Prosečna vrednost poslovne imovine

Bilans stanja

AOP 0071 (kol. 5+6)/2

Prosečan broj zaposlenih izračunava se tako što se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog meseca, uključujući i zaposlene u inostranstvu, podeli sa brojem meseci.

Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tu i narednu poslovnu godinu. Kriterijumi za novoosnovana pravna lica utvrđuju se na osnovu podataka tekuće godine, s tim da se granična vrednost za prihod u periodu poslovanja umanjuje srazmerno sa brojem meseci poslovanja. Za poslovnu imovinu se ne utvrđuje prosečna vrednost, jer novoosnovano pravno lice nije postojalo u prethodnoj godini.

Za potrebe razvrstavanja obveznici koriste podatke iz svog finansijskog izveštaja za 2016. godinu po sledećoj šemi:

I) ako je obveznik poslovao cele kalendarske godine

 

Granične vrednosti u hiljadama dinara

MIKRO PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

 

AOP 9005, kol. 3 <

10

Poslovni prihod

 

AOP 1001, kol. 5 <

86.431

Prosečna vrednost poslovne imovine

 

AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 <

43.215

MALO PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

10

≤ AOP 9005, kol. 3 <

50

Poslovni prihod

86.431

≤ AOP 1001, kol. 5 <

1.086.556

Prosečna vrednost poslovne imovine

43.215

≤ AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 <

543.278

SREDNJE PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

50

≤ AOP 9005, kol. 3 ≤

250

Poslovni prihod

1.086.556

≤ AOP 1001, kol. 5 ≤

4.321.531

Prosečna vrednost poslovne imovine

543.278

≤ AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 ≤

2.160.765

VELIKO PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

 

AOP 9005, kol. 3 >

250

Poslovni prihod

 

AOP 1001, kol. 5 >

4.321.531

Prosečna vrednost poslovne imovine

 

AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6) / 2 >

2.160.765

II) ako je novoosnovani obveznik poslovao kraće od 12 meseci podaci se utvrđuju na sledeći način:

R. b.

Kriterijum (član 6. Zakona)

Obrazac

Pozicije iz finansijskog izveštaja

1.

Prosečan broj zaposlenih

Statistički izveštaj

AOP 9005, kol. 3

2.

Poslovni prihod u periodu poslovanja

Bilans uspeha

AOP 1001 kol. 5 koriguje se prema broju meseci poslovanja sa AOP 9001, kol. 3 Statističkog izveštaja

3.

Poslovna imovina na dan 31.12.2016. godine

Bilans stanja

AOP 0071 kol. 5

Pravilnikom o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014), u obrascu Statistički izveštaj nije propisano unošenje oznake za veličinu pravnog lica. Naime, Zahtev za registraciju je integrisan u Poseban informacioni sistem (PIS) Agencije za privredne registre (dalje: Agencija). Ovaj obrazac je neophodno da popune sva pravna lica koja podnose finansijske izveštaje za 2016. godinu. U obrascu Zahteva za registraciju popunjava se veličina pravnog lica, međutim sâm PIS prilikom unošenja podataka u obrasce Finansijskih izveštaja, odnosno Statistički izveštaj izračunava svakom obvezniku kojoj kategoriji pravnih lica pripada, a nakon unošenja svih neophodnih podataka. Verifikaciju obaveštenja o razvrstavanju, prema Zakonu, vrši Agencija.

Članom 46. stav 1. tačka 1) Zakona predviđena je novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup ako se pravno lice ne razvrsta u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex