Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ŠKOLSKOG SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2013-2017. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 47/2013 i 49/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ARENA BEOGRAD" DOO ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, ROKOVIMA I NAČINU PLAĆANJA ČLANARINE (DOPRINOSA) PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2013)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI ULICA IVA ĆIPIKA I SVETOZARA ĆOROVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U DELU ULICE VUKA KARADŽIĆA U ČENEJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U PAJIĆEVOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U RADNIČKOJ ULICI KOD K. BR. 20 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2013)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2013, 39/2013, 55/2013, 61/2013 i 68/2013)
 • DEKLARACIJA O PROGLAŠAVANJU TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA TERITORIJU BEZ PROIZVODNJE, GAJENJA I PROMETA GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE OBJEKTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE ZA OTUĐENJE, ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2013 i 34/2013 - dr. odluka)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI I KOMUNALNIH POSLOVA KOJE MOGU DA OBAVLJAJU SAMO JKP NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE TRŽNICE" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst i 34/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2013 - prečišćen tekst i 34/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA KRAGUJEVCA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2013)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2009 i 22/2013)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU ČLANSTVA GRADA JAGODINE U STALNOJ KONFERENCIJI GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZU GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/2011)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODLASKA U PENZIJU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2013)
Izvor: Paragraf Lex