Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen set poreskih, te zakona koji regulišu radno-pravne odnose na republičkom i lokalnom nivou


14. decembra 2017. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je:

 1. Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu;
 2. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu;
 3. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu;
 4. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
 6. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu;
 7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 11. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 12. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini;
 13. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama;
 14. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 15. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma;
 16. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ;
 17. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 18. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 19. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji;
 20. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju;
 21. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom;
 22. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu;
 23. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
 24. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;
 25. Zakon o zaposlenima u javnim službama;
 26. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
 27. Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
 28. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;
 29. Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova;
 30. Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje), i

Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu. 

Izvor: Redakcija, 14.12.2017.