Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA: AKCIONIM PLANOM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA ROK ZA USVAJANJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA JE DRUGI KVARTAL 2016. GODINE. NOVIM PROPISOM UREDIćE SE OBLAST UPISA PODATAKA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI U JAVNE ISPRAVE, SLUżBENE EVIDENCIJE, I TO UZ POšTOVANJE PRAVO NA SLOBODNO IZJAšNJAVANJE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počelo je rad na izmenama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US - dalje: Zakon) kako bi se uredila oblast upisa podataka o nacionalnoj pripadnosti u javne isprave, službene evidencije, i to uz poštovanje pravo na slobodno izjašnjavanje. Iz Ministarstva očekuju da ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona bude usvojen na leto 2016. godine.

Kako objašnjava državni sekretar Ministarstva, Ivan Bošnjak, urađen je i Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je na javnoj raspravi do 23. decembra 2015. godine.

Kao jedan od koraka da položaj manjinskih zajednica dodatno unapredimo, pristupili smo izradi ovog izrazito značajnog strateškog dokumenta, što nam je i deo obaveza koje proističu iz Poglavlja 23. Najvažniji cilj ovog dokumenta jeste da to što usvojimo zaista donese dobro našim građanima, objašnjava Bošnjak. Prema njegovim rečima, jedan od najvećih problema je položaj interno raseljenih Roma, ali i Egipćana i Aškalija poreklom sa KiM, koji nemaju lične isprave.

Biti u toj situaciji, ukazuje Bošnjak, znači da niste u mogućnosti da ostvarite osnovna građanska prava, jer je jedan od osnovnih kriterijuma da biste ih ostvarili - državljanstvo, "ali u saradnji sa nadležnim državnim organima i UNHCR veliki napredak je ostvaren kako bi lica koja su bili državljani bivše SRJ lakše stekla srpsko državljanstvo". Na pitanje da prokomentariše rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Bošnjak kaže da je zadovoljan, "jer predstavnici saveta prepoznaju napore vlade da se saradnja unapredi".

- Ipak, kako moramo rešavati sva pitanja koja nacionalni saveti stave na sto, tako moramo i voditi računa o njihovim jasnijim ovlašćenjima, transparentnijem trošenju sredstava i smanjenju prekomerne politizacije rada nacionalnih saveta - ukazuje Bošnjak.

Kada je reč o sve izraženijem govoru mržnje, Bošnjak smatra da se mora brže i detaljnije odgovarati na nalaze Poverenika i Ombudsmana kako bi se osigurala efikasna obrada dostavljenih pritužbi, ali i da je neophodno sprovođenje obuka sudija, javnih tužilaca i policijskih službenika "radi unapređenja znanja i veština neophodnih za efikasno gonjenje zločina iz mržnje".

Izvor: Vebsajt Danas, J. D., 13.12.2015.
Naslov: Redakcija