Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: ZAšTITOM PRI KORIšćENJU FINANSIJSKIH USLUGA BIćE OBUHVAćENI I POLJOPRIVREDNICI I PREDUZETNICI, POD ISTIM USLOVIMA KAO FIZIčKA LICA/POTROšAčI


Proširenje zaštite pri korišćenju finansijskih usluga (kredit, depozit, lizing i platne usluge) na preduzetnike i poljoprivrednike, koji će imati ista prava i obaveze kao i fizičko lice - potrošač, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) koje je predložila NBS.

Predlogom izmena i dopuna zakona, koji je upućen u skupštinsku proceduru, predviđena je dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga, jer će, na primer, davaocu sredstva obezbeđenja biti priznat položaj korisnika finansijske usluge sa svim instrumentima zaštite.

Biće unapređen postupak zaštite korisnika u pravcu veće odgovornosti finansijskih institucija za svoj rad sa korisnicima i efikasnije i delotvornije zaštite korisnika finansijskih usluga, navela je NBS u obrazloženju predloga.

To znači da se skraćuju rokovi za davanje odgovora finansijske institucije na prigovor korisnika, uvode se kazne za procesnu nedisciplinu, pojačavaju se nadzorna ovlašćenja NBS, unapređuje postupak medijacije pred NBS, pooštravaju se novčane kazne, nadležnost NBS proširuje se i na nepoštenu poslovnu praksu banaka, itd.

Sve banke koje su u prošlosti odobravale indeksirane kredite po jednom kursu, a obračunavale anuitete po drugom (višem kursu) biće dužne da i za aktuelne kredite obračunavaju anuitete po istom tipu kursa po kojem su i odobrile kredite.

Izvor: Tanjug, 14.12.2014.