Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU


Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 93/12 - dr. zakon i

30/18), u članu 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Ovim zakonom obrazuje se Uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i uređuju njena nadležnost i organizacija."

Član 2.

U članu 9. stav 1. tačka 1) reči: "za igre na sreću, koja je kao organ uprave u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu: Uprava), obrazovana Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10)," brišu se.

Član 3.

U članu 11. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Uprava samostalno izvršava poslove iz stava 1. ovog člana na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i organizuje se tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću."

Član 4.

U članu 12. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) vrši nadzor nad primenom odredaba zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću;".

U tački 17) posle reči: "vodi evidencije" dodaju se reči: "i registre". Posle tačke 17) dodaju se tač. 17a) - 17v), koje glase:

"17a) planira i sprovodi obuku zaposlenih;

17b) vrši unutrašnju kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica, kao i unutrašnju kontrolu rada i ponašanja zaposlenih u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

17v) obezbeđuje javnost u radu;".

Član 5.

Posle člana 12. dodaju se članovi 12a i 12b, koji glase:

"Rukovođenje

Član 12a

Upravom rukovodi direktor.

Direktora postavlja Vlada, na predlog ministra finansija.

Direktor Uprave obezbeđuje koordinaciju rada i jedinstvenu primenu propisa iz oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, koja se ostvaruje aktima ministra (pravilnici, naredbe, uputstva, obavezne instrukcije) i neposrednim izdavanjem internih akata za rad (uputstva, naredbe, instrukcije i dr.).

Na predlog direktora Uprave, ministar finansija uređuje:

1) unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi, kojom se propisuju posebna znanja i sposobnosti za pojedina radna mesta;

2) prava i obaveze zaposlenih u Upravi iz radnog odnosa koje se odnose na: visinu osnovnog i dodatnog koeficijenta, platne grupe i platne razrede za zaposlene, kriterijume, visinu i periode za stimulativno nagrađivanje, pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih, pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, kao i izricanje disciplinskih mera, ovlašćenje za vođenje disciplinskog postupka i prenošenje tog ovlašćenja, kao i evidencija izrečenih mera;

3) stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;

4) pravila ponašanja zaposlenih;

5) poslove koji su nespojivi sa službenom dužnošću;

6) druga pitanja u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Organizacione jedinice

Član 12b

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave obrazuju se organizacione jedinice. Način obrazovanja, broj, struktura, mreža i delokrug organizacionih jedinica iz

stava 1. ovog člana uređuju se aktom ministra finansija, na predlog direktora Uprave.

Određeni poslovi Uprave mogu se vršiti izvan sedišta organizacione jedinice, o čemu odlučuje direktor Uprave.

Organizacionim jedinicama iz stava 1. ovog člana rukovode zaposleni, koje raspoređuje direktor Uprave, uz prethodnu saglasnost ministra finansija."

Član 6.

U članu 60. stav 5. reči: "i Poreskoj upravi", brišu se.

Član 7.

Posle člana 118. dodaje se odeljak IIa i čl. 118a - 118z, koji glase:

"IIa nadzor

Nadležnost Uprave u vršenju nadzora

Član 118a

Uprava vrši kancelarijski i terenski nadzor nad primenom ovog zakona prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju od strane priređivača igara na sreću, kao i drugih podataka iz člana 31. stav 2, člana 60. stav 5, člana 61. stav 1, člana 67. stav 6, člana 68. stav 5, člana 85. stav 5. i člana

100. stav 5. ovog zakona.

Uprava vrši nadzor i na osnovu podataka dobijenih od drugih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja.

Ministar finansija bliže propisuje rok, postupak i način dostavljanja podataka iz ovog člana.

Pojam kancelarijskog nadzora

i poslovi koji se obavljaju u kancelarijskom nadzoru

Član 118b

Kancelarijski nadzor predstavljaju radnje kojima Uprava proverava potpunost i usklađenost sa zakonom podataka koje dostavlja priređivač igara na sreću, upoređivanjem sa podacima iz službenih evidencija koje vodi, odnosno kojima raspolaže uprava.

Kancelarijski nadzor vrši, u prostorijama Uprave, inspektor Uprave.

U postupku kancelarijskog nadzora proverava se i obrađuje matematička tačnost, formalna ispravnost i potpunost dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o prometu, koje priređivač dostavlja u pisanoj ili elektronskoj formi, kao i drugih izveštaja koje priređivač, u skladu sa zakonom, dostavlja Upravi.

Ako se u postupku obrade dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o prometu utvrdi da postoji matematička greška, Uprava će doneti rešenje kojim se priređivaču nalaže da grešku otkloni.

Ako se u postupku obrade dnevnih, mesečnih, godišnjih i drugih izveštaja o prometu utvrdi da su formalno neispravni, pogrešno popunjeni ili nepotpuni, inspektor uprave će doneti zaključak kojim će naložiti priređivaču da, u roku od tri dana, otkloni greške, odnosno dopuni izveštaj.

Ako priređivač ne postupi po zaključku iz stava 3. ovog člana, smatraće se da izveštaji nisu podneti Upravi.

Priređivač je dužan da, na poziv Uprave, neposredno ili preko punomoćnika, učestvuje u postupku kancelarijskog nadzora i da pruži tražena objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Uprava.

Zapisnik u postupku kancelarijskog nadzora

Član 118v

Inspektor Uprave je dužan da sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku kancelarijskog nadzora.

Priređivač ima pravo da u roku od tri dana od dana dostavljanja zapisnika podnese primedbe na taj zapisnik.

Inspektor Uprave je dužan da primedbe iz stava 2. ovog člana razmotri u roku od tri dana od dana dostavljanja i sačini dopunu zapisnika.

Ako se u postupku kancelarijskog nadzora utvrde nepravilnosti u pogledu podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade, uprava donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti.

Pojam terenskog nadzora

i poslovi koji se obavljaju u terenskom nadzoru

Član 118g

Uprava vrši terenski nadzor koja predstavlja postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti priređivanja igara na sreću kod priređivača.

Priređivači su dužni da inspektoru Uprave omoguće obavljanje terenskog nadzora nad primenom odredaba zakona i drugih propisa iz oblasti igara na sreću.

Priređivači su dužni da inspektoru Uprave omoguće pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost i pravilnost priređivanja igara na sreću.

U postupku terenskog nadzora, inspektor Uprave ima ovlašćenje da prisustvuje otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću, kao i dnevnom obračunu blagajne, u igračnicama, u prostorijama sa automatima, odnosno uplatno- isplatnim mestima.

Ako u vršenju poslova terenskog nadzora inspektor Uprave utvrdi da se priređivanje igara na sreću vrši bez odobrenja Uprave ili drugog organa nadležnog za izdavanje tog odobrenja, odnosno suprotno odredbama zakona koji reguliše oblast igara na sreću, bez odlaganja će doneti rešenje o privremenom zatvaranju objekta, odnosno prostorija u kojima se vrši priređivanje igara i privremenom oduzimanju opreme i predmeta koji su upotrebljeni ili su mogli biti upotrebljeni za priređivanje igara na sreću.

Inspektor Uprave je dužan da, ako utvrdi da činjenice i okolnosti ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo od strane lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti, odmah nakon donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana, podnosi krivičnu prijavu nadležnom državnom organu.

Nakon okončanja krivičnog postupka, uprava rešenjem odlučuje o privremeno oduzetoj opremi i predmetima.

Ako se u postupku terenskog nadzora priređivača igara na sreću utvrdi držanje i korišćenje neprijavljenih automata, stolova, uplatno-isplatnih mesta koji služe za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja ili opreme koja služi za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, inspektor Uprave će preduzeti mere iz st. 3-5. ovog člana.

Rešenje iz st. 3. i 5. ovog člana je konačno.

Troškove izvršenja rešenja iz st. 3. i 5. ovog člana u celosti snosi priređivač.

Mera zabrane vršenja delatnosti u toku nadzora

Član 118d

U toku kancelarijskog i terenskog nadzora inspektor Uprave izriče priređivaču zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana, ako utvrdi da se priređuju igre bez prethodno pribavljenog mišljenja ministarstva, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.

Zabrana vršenja delatnosti priređivaču kome je utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:

1) u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost prvi put;

2) u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost drugi put;

3) u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod priređivača utvrdi nepravilnost treći put.

Zabrana vršenja delatnosti iz stava 1. ovog člana, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.

Zabranu vršenja delatnosti iz stava 1. ovog člana, inspektor Uprave naređuje rešenjem.

Nadležnost za postupanje po žalbama

Član 118đ

Po žalbama izjavljenim protiv akta Uprave donetih u prvostepenom postupku,

rešava drugostepeni organ - Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 118e

Na postupke kancelarijskog i terenskog nadzora shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Kamata

Član 118ž

Na iznos manje ili više plaćenih naknada obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Prinudna naplata

Član 118z

Prinudnu naplatu sprovodi nadležni poreski organ u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija."

Član 8.

 U članu 130. stav 1. tačka 72) briše se.

U tački 73) reči: "član 127." zamenjuju se rečima: "član 118b"

U tački 74) reči: "kancelarijske kontrole" zamenjuju se rečima: "kancelarijskog nadzora", a reči: "član 127." zamenjuju se rečima: "član 118b stav 7.".

Posle tačke 74) dodaje se tačka 74a) koja glasi:

"74a) ne omogući inspektoru Uprave obavljanje poslova terenskog nadzora nad primenom odredaba zakona i drugih propisa iz oblasti igara na sreću ili ne omogući pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost i pravilnost priređivanja igara na sreću (član 118g st. 2. i 3);".

Tačka 11a) briše se.

Član 9.

Danom početka primene ovog zakona Uprava preuzima nadležnosti Poreske uprave koje ta Uprava ima prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. Zakon, 62/06 - dr. Zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18).

Postupke u oblasti igara na sreću koje je započela Poreska uprava, a koji ne budu okončani do dana početka primene ovog zakona, okončaće Uprava u skladu sa ovim zakonom.

Priređivači igara na sreću kojima je do dana početka primene ovog zakona izdato rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenje za priređivanje igara na sreću od strane Poreske uprave, nastavljaju sa priređivanjem tih igara do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja.

Lica koja, prema propisima kojima se uređuju igre na sreću, imaju obavezu dostavljanja akata o priređivanju igara na sreću, uverenja, izveštaja, obaveštenja i dr. Poreskoj upravi, dužna su da te akte dostavljaju Upravi u slučajevima, na način i u rokovima, uređenim propisima kojima se uređuju igre na sreću.

Danom početka primene ovog zakona Uprava preuzima zaposlene u Poreskoj upravi

- Sektoru za igre na sreću, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Član 10.

Akta iz čl. 5. i 7. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

Izvor: