Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispravka i 50/18), u Tarifi republičkih administrativnih taksi, u Odeljku A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni broj 223v briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač.

15. i 16. Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS, broj 98/06), prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA Donošenje ZAKONA

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, a s tim u vezi, od strane Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) je iniciran prestanak osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je propisana taksa.

Naime, NBS je podnela inicijativu kojom se predlaže brisanje takse iz Tarifnog broja 223v Odeljka A Tarife republičkih administrativnih taksi koja je sastavni deo Zakona o Republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispravka i 50/18), kojim je propisana taksa za spise i radnje iz oblasti menjačkog poslovanja, i to: za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova, za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra, kao i za izdavanje kopija i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava. Brisanje takse je predloženo zbog prestanka osnova za preduzimanje tih spisa i radnji od strane Poreske uprave, odnosno promene nadležnosti za obavljanje menjačkih poslova. Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 30/18) kojim se menja čl. 39. i 39a Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/06.... do 139/14) propisano je da NBS preuzima od Ministarstva finansija - Poreske uprave nadležnosti u vezi izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i u vezi izdavanja certifikata za obavljanje menjačkih poslova. Takođe, izmenama člana 46. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/06.... do 139/14) propisano je da NBS vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja.

S tim u vezi, na osnovu navedenih odredaba Zakona o deviznom poslovanju NBS, od 1. januara 2019. godine preuzima od Ministarstva finansija ‒ Poreske uprave nadležnosti u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolom deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova. Imajući u vidu da su spisi i radnje iz oblasti menjačkih poslova od 1. januara 2019. godine iz okvira nadležnosti NBS, koje obavlja u skladu sa odredbom člana 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RSˮ, br. 72/03, 55/04, 85/05 - dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 - US), ne može se naplaćivati republička administrativna taksa. Naime, NBS za usluge koje vrši u svom poslovanju, naplaćuje naknadu po jedinstvenoj tarifi, u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Službeni glasnik RSˮ, br. 43/2011... 24/17).

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, i s tim u vezi nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se da se briše Tarifni broj 223v kojim su propisane takse za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova, za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra, kao i za izdavanje kopija i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava, zbog prestanka osnova za naplatu takse od strane Poreske uprave kao nadležnog organa, odnosno promene nadležnosti za obavljanje menjačkih poslova.

Uz član 2.

Uređuje se da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje od 1. januara 2019. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", br. 52/10, 13/11 i 20/12).

Donošenjem Zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, i izbeglo naplaćivanje takse dva puta po istom osnovu, odnosno naplata takse od strane nenadležnog organa.

Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da su izvršene izmene propisa kojima je promenjena nadležnost za obavljanje menjačkih poslova, tako da je za poslove i radnje koji su do sada bili u nadležnosti Poreske uprave, nadležna NBS, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po obveznike koji bi za predmetne poslove plaćali republičku administrativnu taksu i naknadu NBS za izvršene usluge NBS, kao stvarno nadležnog organa za donošenje spisa i preduzimanja radnji iz oblasti menjačkog poslovanja.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog zakona obezbeđuje se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, obezbeđuje se transparentnost u njegovoj primeni, i izbegava mogućnost naplate takse dva puta po istom osnovu.

NBS je dostavlja inicijativu za izmenu Zakona o republičkim administrativnim taksama, shodno kojoj se briše republička administrativna taksa za spise, odnosno izvršenje određene radnje iz oblasti menjačkog poslovanja od strane Poreskog organa, imajući u vidu da je izmenama propisa koji uređuju devizno poslovanje prestala nadležnost tog organa za obavljanje predmetnih spisa i radnji. Iznos takse za odgovarajuće spise i radnje iz oblasti menjačkog poslovanja NBS će utvrditi svojim aktom.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Zakon najverovatnije neće imati uticaj na privredu imajući u vidu da se briše taksa iz oblasti menjačkih poslova iz ovog zakona ali će se propisati podzakonskim aktom NBS koja je od 1. januara 2019. godine nadležna za izdavanje spisa, odnosno vršenja radnji iz oblasti navedenih poslova.

Imajući u vidu da se briše taksa iz zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse, navedeno brisanje će dovesti do smanjenja prihoda budžeta RS, međutim deo prihoda budžeta RS će se nadoknaditi prenosom sredstava dela dobiti NBS budžetu Republike Srbije koji se vrši shodno odredbama člana 77. Zakona o Narodnoj banci Srbije.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi

(naročito malim i srednjim preduzećima)?

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa,

plaćaju se takse po odredbama Zakona.

Republičke administrativne takse naplaćuju se u cilju podmirenja troškova prouzrokovanih radnjama organa prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica. Imajući u vidu da Poreska uprava počev od 1. januara 2019. godine nije nadležna za donošenje spisa i preduzimanje radnji iz oblasti menjačkog poslovanja, briše se republička administrativna taksa koja je propisana za iste. Međutim, s obzirom da je za obavljanje predmetnih poslova ovlašćena NBS, ista će u skladu sa propisima kojima je uređeno poslovanje NBS, svojim podzakonskim aktom propisati visinu naknade za usluge koje pruža iz oblasti menjačkog poslovanja. S tim u vezi, primena zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove građanima i privredi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Imajući u vidu da se predlaže brisanje republičkih administrativnih taksi iz oblasti menjačkog poslovanja, donošenje zakona ne stvara nikakve dodatne troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena izmena Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa NBS za čiji se rad taksa plaća, a koja je podnela inicijativu za izmenu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijativu i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnim organima, kao i drugim organima na mišljenje, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: