Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja poštanskih usluga, nadležnosti državnih organa u oblasti poštanskih usluga, prava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika poštanskih usluga, nadzor nad primenom ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj poštanskih usluga u Republici Srbiji.

Član 2.

Poštanske usluge se zasnivaju na sledećim načelima:

1)         obezbeđivanju dostupnosti univerzalne poštanske usluge, propisanog kvaliteta i po pristupačnim cenama, svim građanima u Republici Srbiji;

2)         obezbeđivanju finansiranja univerzalne poštanske usluge na način koji će garantovati kontinuirano pružanje usluga;

3)         podsticanju konkurencije, ekonomičnosti i delotvornosti u obavljanju poštanske delatnosti;

4)         obezbeđivanju visokog nivoa zaštite interesa korisnika poštanskih usluga;

5)         obezbeđivanju propisanih parametara kvaliteta poštanskih usluga;

6)         nepovredivosti poštanskih pošiljaka i tajnosti podataka;

7)         omogućavanju ravnopravnog pristupa poštanskoj mreži i poštanskim uslugama;

8)         obezbeđivanju uslova za razvoj poštanskih usluga.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         akta Svetskog poštanskog saveza su međunarodni ugovori i propisi koje je doneo Svetski poštanski savez, a primenjuju se na poštanske usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju, a koje su potvrdili nadležni organi Republike Srbije;

2)         poštanska usluga je usluga koja podrazumeva svako postupanje davaoca poštanskih usluga sa poštanskim pošiljkama i obuhvata prijem, sortiranje, prevoz i uručenje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, u skladu sa propisima. Prenos i uručenje pošiljke primaocu koju obavlja sam pošiljalac preko zaposlenih, a koja predstavlja završnu fazu u obavljanju njegove pretežne delatnosti, ne smatra se poštanskom uslugom u smislu ovog zakona;

3)         rezervisane poštanske usluge su deo univerzalne poštanske usluge, ograničene po masi i ceni, pismena u sudskom, prekršajnom i upravnom postupku i poštanska uputnica,

4)         nerezervisane poštanske usluge su poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge, koje prevazilaze utvrđene limite po masi i/ili ceni za rezervisane poštanske usluge;

5)         ostale poštanske usluge su usluge van domena univerzalne poštanske usluge koje mogu obavljati svi registrovani poštanski operatori u skladu sa zakonom;

6)         poštansko finansijske usluge su domaće i međunarodne usluge po tekućim računima, novčane doznake i čekovne usluge, kao i sve druge usluge čiji je predmet novac, odnosno usluge čiji je predmet isplata ili prenos novca radi isplate, u skladu sa propisima Svetskog poštanskog saveza i zakonom;

7)         ekspres usluge su usluge dodatne vrednosti i podrazumevaju prijem, sortiranje, prevoz i uručenje poštanskih pošiljaka u kraćim rokovima;

8)         kurirske usluge su usluge dodatne vrednosti i podrazumevaju prijem poštanske pošiljke na adresi pošiljaoca i direktan prenos i uručenje na adresi primaoca, bez prerade;

9)         hibridna pošta je usluga kojom poštanski operator prima od korisnika podatke u elektronskoj formi i tako primljene sortira, priprema za štampu, štampa, kovertira i u obliku klasične pošiljke dostavlja primaocu;

10)       licenca je dozvola koja se izdaje javnom poštanskom operatoru za obavljanje univerzalne poštanske usluge,

11)       posebna licenca je dozvola koja se izdaje poštanskom operatoru za obavljanje univerzalne poštanske usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga;

12)       odobrenje je dozvola koja se izdaje poštanskom operatoru za obavljanje ostalih poštanskih usluga;

13)       poštanski operator je pravno ili fizičko lice koje je davalac poštanskih usluga;

14)       posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga je akt poštanskog operatora donet na osnovu zakona i podzakonskih akata;

15)       javni poštanski operator je pravno lice sa obavezom obavljanja univerzalne poštanske usluge i pravom na obavljanje rezervisanih poštanskih usluga;

16)       davalac univerzalne poštanske usluge je poštanski operator koji pruža univerzalnu poštansku uslugu ili delove te usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga, na osnovu dozvole;

17)       poštanska mreža je skup pristupnih tačaka koje su međusobno povezane u jedinstvenu tehničko-tehnološku celinu, radi pružanja univerzalne poštanske usluge. Poštanska mreža javnog poštanskog operatora je javno dobro;

18)       pristupne tačke poštanske mreže su prijemna mesta, uključujući i poštanske sandučiće na javnim površinama ili u prostorijama poštanskog operatora, gde korisnik poštanskih usluga može predati poštansku pošiljku na dalju otpremu;

19)       pošiljalac je fizičko ili pravno lice koje upućuje poštansku pošiljku i koji ostvaruje prava i obaveze po osnovu pošiljke do uručenja primaocu;

20)       primalac je pravno ili fizičko lice kome je upućena poštanska pošiljka, radi uručenja;

21)       konsolidator je pravno ili fizičko lice koje na osnovu zaključenog ugovora prikuplja poštanske pošiljke od pošiljalaca i iste predaje davaocu poštanskih usluga radi uručenja primaocima.

22)       adresa je skup oznaka na poštanskoj pošiljci koje označavaju primaoca i mesto uručenja poštanske pošiljke, a poštanski adresni kod je niz karaktera koji jednoznačno određuje adresu primaoca, jedinstven za teritoriju Republike Srbije;

23)       poštanska pošiljka je pošiljka adresovana od strane pošiljaoca na način da se nesporno može uručiti primaocu;

24)       pismonosna pošiljka u smislu ovog zakona je pismo, dopisnica, mali paket i sekogram;

25)       pismo prve stope mase i najbržeg stepena prenosa je pošiljka za koju poštanski operator garantuje brži postupak prenosa u odnosu na druge pošiljke. U slučaju da operator univerzalne poštanske usluge ima samo jedan način postupanja sa svim poštanskim pošiljkama, on se smatra najbržim;

26)       registrovana poštanska pošiljka je pošiljka o kojoj poštanski operator vodi posebnu evidenciju i izdaje potvrdu o njenom prijemu, a primaocu se uručuje uz potpis;

27)       preporučena poštanska pošiljka je registrovana poštanska pošiljka za koju korisnik usluge može da dobije, na svoj zahtev, dokaz o uručenju;

28)       vrednosna poštanska pošiljka je registrovana poštanska pošiljka koja je osigurana za slučaj gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, do visine vrednosti koju je naveo pošiljalac;

29)       otkupna pošiljka je vrednosna poštanska pošiljka pri čijem uručenju se od primaoca preuzima iznos novca koji je na pošiljci naveo pošiljalac i koji poštanski operator dostavlja pošiljaocu na tekući račun ili na naznačenu adresu;

30)       masovne ("bulk") pošiljke su poštanske pošiljke koje su predate od strane jednog fizičkog ili pravnog lica za slanje na veliki broj adresa u jednoj otpremi gde poštanski operator ne obavlja prikupljanje i početno sortiranje, o čemu pošiljalac zaključuje ugovor sa poštanskim operatorom;

31)       paket je registrovana poštanska pošiljka, pakovana na propisan način, koja sadrži robu i druge predmete sa ili bez označene vrednosti i koja na omotu ili dokumentu koji je prati, sadrži opis sadržine i masu;

32)       poštanska uputnica je dokument koji se prenosi poštanskom mrežom ili elektronskim putem, a služi kao osnov za isplatu novčanog iznosa primaocu;

33)       sekogram je otvorena poštanska pošiljka čija je sadržina namenjena slepim ili slabovidim licima;

34)       štampane stvari su pismonosne pošiljke koje sadrže knjige, publikacije, novine, časopise, kataloge, brošure i druge štampane sadržaje i odštampane su na papiru, kartonu ili drugom sličnom materijalu;

35)       direktna pošta je korespondencija koja se sastoji od reklamnih, marketinških i oglasnih materijala istovetnog sadržaja, izuzev imena primaoca i adrese, koja se šalje na najmanje pedeset adresa označenih od strane pošiljaoca na samoj pošiljci ili na njenom omotu. Direktna pošta koja se šalje u istoj pošiljci odnosno istom omotu sa drugom vrstom pošiljke, ne smatra se direktnom poštom u smislu ovog zakona;

36)       zbirni sandučić je sredstvo poštanske mreže koje se koristi za uručenje i preuzimanje-prijem poštanskih pošiljaka korisnika koji su udaljeni od naseljenih mesta;

37)       prevoz u smislu ovog zakona predstavlja prevoz poštanskih pošiljaka iz poštanskih pristupnih tačaka do sortirnih centara, između sortirnih centara i

 

između sortirnih centara i pristupnih tačaka gde se obavljaju poštanske usluge. Prevoz poštanskih pošiljaka bez ostalih ili nekih od faza koje čine poštansku uslugu, ne smatra se poštanskom uslugom u smislu ovog zakona;

38)       uručenje poštanskih pošiljaka obuhvata isporuku poštanskih pošiljaka u poslovnim prostorijama davaoca poštanskih usluga ili dostavljanje pošiljaka na naznačenu adresu primaoca ili putem kućnih sandučića;

39)       kućni sandučić je sredstvo poštanske mreže koje se koristi za uručenje neregistrovanih pismonosnih poštanskih pošiljaka;

40)       poštarina je cena koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge;

41)       poštanske marke su vrednosnice kojima se vrši plaćanje poštanskih usluga;

42)       personalizovana poštanska marka je marka koju javni poštanski operator na zahtev pravnih i fizičkih lica štampa na posebnom papiru, sa nominalnom vrednošću za pismo mase do 20 grama, sadrži naziv zemlje i koristi se za plaćanje poštarine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju;

43)       međunarodni kuponi za odgovor su kuponi koje izdaje Svetski poštanski savez i koriste se kao sredstva za plaćanje poštanske usluge unapred, koji se mogu kupiti od davaoca univerzalne poštanske usluge i prihvaćeni su u zemljama članicama kao zamena za poštanske marke te zemlje, u vrednosti koja je dovoljna za slanje običnog prioritetnog i međunarodnog pisma, čija težina ne prelazi 20 grama.

II          NADLEŽNOSTI

Član 4.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove poštanskog saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo):

1)         utvrđuje osnovna opredeljenja i principe obavljanja poštanskih usluga, rukovodeći se opštim interesom u ovoj oblasti, profesionalnim principima poštanske struke, načelima Svetskog poštanskog saveza, drugih međunarodnih organizacija, kao i preuzetim međunarodnim obavezama;

2)         donosi strateške akte i akcione planove za njihovo sprovođenje, kojima se utvrđuju načela, ciljevi i prioriteti razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji;

3)         određuje uslove i način korišćenja poštanske mreže javnog poštanskog operatora u slučaju nastanka vanrednih situacija.

4)         odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno zakonom.

Član 5.

Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom:

1)         donosi propise na osnovu ovlašćenja utvrđenih zakonom; vrši nadzor nad primenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje poštanskih usluga;

2)         rešava po žalbama na rešenje inspektora za poštanske usluge;

3)         predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim organizacijama i institucijama, stara se o sprovođenju sporazuma u oblasti poštanskih usluga i obaveštava Svetski poštanski savez o javnom poštanskom operatoru i entitetima nadležnim za ispunjavanje obaveza iz Svetske poštanske konvencije;

4) obavlja i druge poslove kada je to predviđeno zakonom.

Član 6.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) je nezavisno regulatorno telo sa funkcijom regulisanja tržišta poštanskih usluga u Republici Srbiji.

Agencija u skladu sa ovim zakonom:

1)         donosi podzakonske akte;

2)         izdaje i oduzima dozvole za obavljanje poštanskih usluga;

3)         učestvuje u radu međunarodnih organizacija i institucija u svojstvu nacionalnog regulatornog tela u oblasti poštanskih usluga;

4)         prati stanje i razvoj tržišta poštanskih usluga i preduzima mere za obezbeđivanje konkurencije na tržištu poštanskih usluga;

5)         posreduje u van sudskom rešavanju sporova između korisnika poštanskih usluga i poštanskih operatora, u skladu sa zakonom;

6)         sarađuje sa međunarodnim organizacijama i regulatornim telima u oblasti poštanskog saobraćaja;

7)         vrši stručni nadzor nad radom poštanskih operatora;

8)         priprema stručne osnove za izradu propisa koje donosi Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom;

9)         obrazuje i vodi registar izdatih i oduzetih dozvola poštanskim operatorima i obezbeđuje javni pristup istom;

10)       vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslove iz stava 2. tačka 1), 2), 7), ovog člana, Agencija obavlja kao poverene poslove, nepristrasno i javno.

Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova vrši Ministarstvo.

Akta iz stava 2. tačka 1) ovog člana, Agencija objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

III POŠTANSKE USLUGE

Obavljanje poštanskih usluga

Član 7.

Poštanske usluge se obavljaju na osnovu ugovora po pristupu ili na osnovu zaključenog ugovora koji moraju biti u skladu sa zakonom, propisima donetim na osnovu zakona, posebnih uslova za obavljanje poštanskih usluga i drugih akata poštanskih operatora zasnovanih na zakonu, kao i na osnovu međunarodnih konvencija, sporazuma i drugih međunarodnih akata potvrđenih od strane Republike Srbije.

Član 8.

Agencija bliže utvrđuje opšte uslove i način obavljanja poštanskih usluga, rokove za prenos i uručenje poštanskih pošiljaka kod univerzalne poštanske usluge, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje poštanskih usluga u skladu sa ovlašćenjima propisanim članom 6. ovog zakona.

Rokove za prenos i uručenje poštanskih pošiljaka van domena univerzalne poštanske usluge određuje poštanski operator svojim aktom, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Poštanski operatori su dužni da u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, donesu posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga moraju sadržati: 1) mesto, vreme i način obavljanja poštanskih usluga;

2)         vrste poštanskih usluga;

3)         rokove za uručenje poštanskih pošiljaka;

3)         dopunske usluge u vezi sa pošiljkama;

4)         postupanje sa neuručivim pošiljkama, otvaranje i prepakivanje pošiljaka;

5)         način plaćanja poštanskih usluga;

6)         rokove čuvanja manipulativnih isprava, postupak reklamacije i potraživanja pošiljaka, kao i postupak obeštećenja korisnika poštanskih usluga u reklamacionom postupku.

Posebni uslovi poštanskih operatora i manipulativne isprave koje se nalaze na poštanskoj pošiljci ili prate pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, moraju biti napisani na službenom jeziku koji je u upotrebi u Republici Srbiji.

Agencija daje saglasnost na posebne uslove poštanskih operatora.

Agencija može zahtevati izmenu posebnih uslova poštanskih operatora, ako je to potrebno radi zaštite korisnika poštanskih usluga ili obezbeđenja konkurencije.

Po dobijanju saglasnosti Agencije, javni poštanski operator i drugi davaoci univerzalne poštanske usluge, objavljuju posebne uslove u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Svi poštanski operatori su dužni da posebne uslove istaknu na vidnom mestu u poslovnim prostorijama i na drugi način učine javno dostupnim korisnicima poštanskih usluga.

Posebni uslovi svih poštanskih operatora objavljuju se na internet stranici Agencije.

Poštanski operatori su dužni da obavljaju poštanske usluge u skladu sa svojim posebnim uslovima.

Član 10.

Poštanski operator može prilikom obavljanja poštanskih usluga koristiti poštansku mrežu, tehničko-tehnološka rešenja ili baze podataka drugih poštanskih operatora, na osnovu ugovora.

Uvođenje i održavanje baze podataka poštanskih adresnih kodova obavlja javni poštanski operator.

Član 11.

Poštanski operator može ugovoriti sa drugim poštanskim operatorom da u njegovo ime i za njegov račun, obavlja poštanske usluge ili pojedine faze poštanske usluge.

 Davalac univerzalne poštanske usluge može poveriti posredniku obavljanje pojedinih delova poštanske usluge odnosno fazu prijema pismonosnih pošiljaka i paketa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, registraciju i izdavanje pratećih dokumenata, obezbeđivanje drugih aktivnosti koje se odnose na dostupnost univerzalne poštanske usluge.

Odgovornost za obavljanje poverenih poslova iz stava 2. ovog člana je na davaocu univerzalne poštanske usluge odnosno ovlašćenom operatoru.

Član 12.

Poštanski operator je dužan da na vidljiv način istakne radno vreme sa korisnicima poštanskih usluga na ulazu u poslovne prostorije gde se pružaju poštanske usluge.

Minimum radnog vremena javnog poštanskog operatora utvrđuje se aktom iz člana 8. ovog zakona, a u skladu sa potrebama korisnika.

Član 13.

Korisnici poštanskih usluga imaju pravo i obavezu da odaberu onu vrstu usluge koja odgovara prirodi, značaju, odnosno stvarnoj vrednosti poštanske pošiljke.

Poštanski operator je odgovoran za štetu nastalu na pošiljci do visine vrednosti označene na pošiljci.

Član 14.

Korisnici mogu poštanske usluge da ostvare preko punomoćnika u skladu sa zakonom i posebnim uslovima operatora.

Punomoćje se može izdati za prijem i uručenje svih pošiljaka ili za pojedinačnu poštansku pošiljku.

Punomoćje overeno kod nadležnih organa važi za vreme koje je u njemu navedeno, a punomoćje koje je overeno od poštanskog operatora važi samo za usluge tog operatora i to za vreme koje je u njemu naznačeno.

Član 15.

U obavljanju i korišćenju poštanskih usluga i ostvarivanju međusobnih prava i obaveza, poštanski operatori i korisnici poštanskih usluga pridržavaju se načela savesnosti i poštenja.

Član 16.

Poštanski operatori su dužni da pri obavljanju poštanskih usluga postupaju u skladu sa parametrima kvaliteta koje bliže određuje Agencija.

Poštanski operatori su dužni da pri obavljanju poštanskih usluga obezbede nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka.

Nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka je narušena ako poštanski operator:

poštansku pošiljku uruče neovlašćenom licu, na neovlašćen način saznaju sadržinu poštanskih pošiljaka ili da je zadrže ili prikriju; neovlašćenom licu saopštavaju podatke o pošiljkama, sadržini, pošiljaocu, primaocu ili druge podatke o pošiljkama.

Načelo nepovredivosti tajnosti sadržine poštanskih pošiljaka može se narušiti samo u slučajevima vođenja krivičnog postupka, zaštite bezbednosti Republike Srbije i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Vrste poštanskih usluga

Član 17.

Poštanske usluge su univerzalne poštanske usluge i ostale poštanske usluge.

Univerzalna poštanska usluga

Član 18.

Univerzalna poštanska usluga, kao usluga od opšteg interesa, predstavlja skup poštanskih usluga koje se obavljaju u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije, u okviru propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike.

Univerzalna poštanska usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, obuhvata prijem, sortiranje, prevoz i uručenje:

1)         pismonosnih pošiljaka mase do dva kilograma;

2)         preporučenih pismonosnih pošiljaka i pismonosnih pošiljaka sa označenom vrednošću;

3)         pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku, bez obzira na limite;

4)         poštanskih uputnica;

5)         paketa mase do 10 kilograma;

6)         uručenje paketa mase do 20 kilograma u međunarodnom poštanskom saobraćaju;

7)         prenos sekograma mase do 7 kilograma, bez naplate poštarine.

Bliže uslove za obavljanje univerzalne poštanske usluge iz stava 2. ovog člana uređuje Agencija.

Član 19.

Ministar propisuje uslove za unapređenje i održivost pružanja univerzalne poštanske usluge, tako da se svim korisnicima poštanskih usluga omogući pristup mreži javnog poštanskog operatora, bez obzira na prostornu udaljenost.

Javni poštanski operator je dužan da obezbedi gustinu pristupnih tačaka koja odgovara potrebama korisnika, u skladu sa tehnološkim i ekonomskim razvojem.

Član 20.

Pravo na korišćenje naziva ili reči "pošta" na bilo kom jeziku ili pismu u nazivu ili poslovanju ima isključivo javni poštanski operator.

Pravo na korišćenje naziva ili reči "pošta" na bilo kom jeziku ili pismu ima i pravno lice u kome javni poštanski operator ima akcije, odnosno udele.

Član 21.

Prijem i dostava poštanskih pošiljaka u okviru univerzalne poštanske usluge obavlja se najmanje pet dana u nedelji, osim u dane državnih i verskih praznika, više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih kod poštanskih operatora.

Davalac univerzalne poštanske usluge dužan je da najmanje pet dana u nedelji obezbedi dostupnost univerzalne poštanske usluge i to:

1)         uz minimalno jednu predaju poštanske pošiljke,

2)         jedno uručenje poštanske pošiljke osim u posebnim okolnostima i geografskim uslovima, uz izuzetak do najviše 10% stanovništva u ruralnim i slabo naseljenim mestima, kada se omogućava najmanje jedna dostava nedeljno,

3)         postavljanje zbirnih sandučića, a u skladu sa propisanom gustinom pristupnih tačaka.

Na osnovu kriterijuma iz stava 2. ovog člana, Agencija može odrediti drugačije uslove za obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Obavljanje pojedinih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge može se prekinuti ili obustaviti u cilju zaštite opšteg interesa i drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 22.

Agencija prati rad davalaca univerzalne poštanske usluge.

Davaoci su dužni da najmanje jednom godišnje Agenciji dostave izveštaje o svom poslovanju.

Agencija najmanje jednom u dve godine obavlja ispitivanje o dostignutom nivou realizacije univerzalne poštanske usluge, merenjem kvaliteta obavljanja univerzalne usluge na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Za poslove iz stava 3. ovog člana Agencija može angažovati nezavisnu organizaciju.

Član 23.

Agencija na svojoj internet stranici objavljuje informacije o uslovima koji se tiču dostupnosti univerzalne poštanske usluge, vrstama usluga, njihovim posebnim karakteristikama, poštarinama i propisanim standardima kvaliteta.

Rezervisane poštanske usluge

Član 24.

Rezervisane poštanske usluge su deo univerzalne poštanske usluge poverene javnom poštanskom operatoru i obuhvataju prijem i/ili sortiranje i/ili prenos i/ili uručenje:

1)         pismonosnih poštanskih pošiljaka mase do 50 grama i dvoipostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope mase i najbržeg stepena prenosa, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju;

2)         pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku, bez obzira na limite. Prijem i/ili prenos i/ili isplatu poštanskih uputnica.

Rezervisane poštanske usluge obavlja isključivo javni poštanski operator.

Član 25.

Poštanske usluge iz člana 24. ovog zakona, ne smatraju se rezervisanim poštanskim uslugama, ukoliko im je cena jednaka ili viša od dvoipostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope mase i najbržeg stepena prenosa prema važećem cenovniku javnog poštanskog operatora.

Ostale poštanske usluge

Član 26.

Ostale poštanske usluge obuhvataju:

1)         prijem i uručenje poštanskih paketa mase preko 10 kg u unutrašnjem saobraćaju;

2)         prijem i uručenje poštanskih paketa mase preko 10 kg u međunarodnom saobraćaju;

3)         uručenje dolazne međunarodne poštanske pakete mase preko 20 kg;

4)         poštansko-finansijske usluge;

5)         usluge dodatne vrednosti;

6)         dopunske usluge.

Ostale poštanske usluge mogu obavljati svi poštanski operatori u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 27.

Usluge dodatne vrednosti su poštanske usluge koje imaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta i načina prenosa.

Uslugama iz stava 1. ovog člana, smatraju se:

1)         kurirske usluge;

2)         ekspres usluge;

3)         usluge elektronskog praćenja prenosa i uručenja poštanske pošiljke;

4)         usluge pri kojima pošiljalac, radi dodatnih uputstava u vezi sa uručenjem poštanske pošiljke, ima direktnu komunikaciju sa licem koje neposredno obavlja poštansku uslugu;

5)         uručenje pošiljke sa ugovorenim vremenom uručenja;

6)         uručenje poštanske pošiljke lično uz potpis primaoca;

7)         i druge usluge u skladu sa ovim zakonom.

Član 28.

Dopunske poštanske usluge su poštanske usluge koje sadrže poseban način postupanja u toku prijema, sortiranja, prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka.

Uslugama iz stava 1. ovog člana, smatraju se usluge po zahtevu primaoca, usluge po zahtevu pošiljaoca i druge usluge po zahtevu korisnika.

Zahtev za sve dopunske poštanske usluge se može podneti u bilo kojoj fazi obavljanja poštanskih usluga, do uručenja.

Poštarina za obavljanje poštanskih usluga

Član 29.

Agencija utvrđuje minimalne uslove za obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Agencija utvrđuje jedinstvene tarifne stavove iz oblasti univerzalne poštanske usluge.

Član 30.

Poštarina za poštanske usluge se plaća unapred ako ugovorom poštanskog operatora i korisnika poštanskih usluga nije drugačije određeno, a prema važećem cenovniku poštanskih usluga.

Cenovnik poštanskih usluga iz stava 1. ovog člana, poštanski operator je dužan da istakne na vidnom mestu u prostorijama u kojima pruža poštanske usluge.

Poštanski operator je dužan da na zahtev korisnika poštanskih usluga, da na uvid važeći cenovnik poštanskih usluga.

Član 31.

Poštarina za poštanske usluge ne može:

1) sadržati dodatne iznose koje bi davalac poštanskih usluga odredio isključivo na osnovu svoje tržišne snage poštanskih usluga;

2) se određivati ispod jedinične cene koštanja sa namerom preuzimanja ili zadržavanja tržišne snage na tržištu poštanskih usluga.

Agencija će u vezi sa sprovođenjem odredaba iz stava 1. ovog člana sarađivati sa:

1)         nadležnim organima za zaštitu konkurencije na način da zahteva njihovo mišljenje ili predlaže pokretanje postupka u slučajevima sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne utakmice, u skladu sa posebnim zakonom kojim je uređena zaštita konkurencije;

2)         nadležnim organima za zaštitu potrošača, u skladu sa posebnim zakonom kojim je uređena zaštita potrošača.

Agencija će u primeni propisa iz stava 2. ovog člana, pružiti potrebnu stručnu i tehničku pomoć nadležnim organima iz stava 2. ovog člana.

Poštarina za univerzalnu poštansku uslugu

Član 32.

Davalac univerzalne poštanske usluge utvrđuje poštarinu na osnovu metodologije formiranja cena koju propisuje Agencija i ona mora biti:

1)         ista za sve korisnike na čitavom području na kom davalac univerzalne poštanske usluge pruža uslugu;

2)         pristupačna, zasnovana na realnim troškovima i podsticajna za efikasno obavljanje univerzalne poštanske usluge;

3)         besplatna za pojedine vrste usluga koje koriste lica sa oštećenim ili delimično oštećenim vidom;

 4)        transparentna;

5)         određena na način da pojedinim korisnicima ne daje prednost u odnosu na druge korisnike usluga pod istim ili sličnim uslovima.

Na poštarinu iz stava 1. ovog člana, osim rezervisanih poštanskih usluga, saglasnost daje Agencija.

Na akt javnog poštanskog operatora kojim se utvrđuje poštarina za rezervisane poštanske usluge saglasnost daje Vlada, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Agencije.

Član 33.

Davalac univerzalne poštanske usluge može odobriti popuste korisnicima koji šalju veći broj pošiljaka, pod uslovom da je takav popust predviđen cenovnikom poštanskih usluga i da se primenjuje na sve korisnike koji šalju pošiljke pod jednakim ili sličnim uslovima.

Popusti iz stava 1. ovog člana, ne uračunavaju se u neto trošak davalaca univerzalne poštanske usluge.

Član 34.

Poštarine ostalih poštanskih usluga određuje poštanski operator i one moraju biti iste za sve korisnike koji koriste poštanske usluge pod istim ili sličnim uslovima.

Poštanski operator je dužan da cenovnik poštanskih usluga dostavi Agenciji najkasnije tri dana pre početka njegove primene.

Poštanski operator je dužan da obavlja poštanske usluge u skladu sa važećim cenovnikom.

Računovodstveno razdvajanje

Član 35.

Troškove obavljanja univerzalne poštanske usluge čine svi troškovi potrebni za obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Troškovi nastali pri obavljanju univerzalne poštanske usluge od strane javnog poštanskog operatora, podmiruju se, prvenstveno od prihoda nastalih obavljanjem rezervisanih i nerezervisanih poštanskih usluga.

Član 36.

Javni poštanski operator kao davalac univerzalne poštanske usluge je dužan da računovodstveno odvoji prihode i troškove ostvarene od univerzalne poštanske usluge, od prihoda i troškova ostvarenih od ostalih poštanskih usluga, prema vrstama usluga.

Javni poštanski operator je u obavezi da prihode od rezervisanih poštanskih usluga računovodstveno odvoji od prihoda ostvarenih od nerezervisanih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge.

Javni poštanski operator je u obavezi da svojim internim obračunom obezbedi alokaciju troškova svih usluga.

Zajednički troškovi, odnosno troškovi koji ne mogu direktno da se pripišu pojedinačnim uslugama, raspoređuju se, kada je to moguće, na osnovu direktne analize njihovog izvora.

Ako direktna analiza nije moguća, kategorije zajedničkih troškova dele se na osnovu indirektnog povezivanja sa drugim kategorijama troškova koje je moguće utvrditi.

Kada ni direktne ni indirektne mere utvrđivanja troškova ne mogu da se sprovedu, određena kategorija troškova će biti utvrđena na osnovu opšteg pokazatelja određenog i izračunatog posebno za rezervisane, a posebno za nerezervisane poštanske usluge.

Javni poštanski operator ne može da koristi prihode od rezervisanih poštanskih usluga za subvencionisanje ostalih poštanskih usluga ili drugih poslovnih aktivnosti, osim za troškove nastale obavljanjem univerzalne poštanske usluge.

Agencija bliže utvrđuje način vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti, uključujući i reviziju putem nezavisne organizacije.

Član 37.

Javni poštanski operator kao davalac univerzalne poštanske usluge sačinjava obračun neto troškova nastalih obavljanjem univerzalne poštanske usluge i dostavlja ga Agenciji na saglasnost.

Agencija daje saglasnost na obračun iz stava 1. ovog člana u roku od 90 dana od dana dostavljanja.

Agencija može u postupku davanja saglasnosti od javnog poštanskog operatora zatražiti dostavljanje i drugih podataka u vezi sa obavljanjem univerzalne poštanske usluge.

Agencija može u postupku davanja saglasnosti angažovati nezavisnog revizora. Agencija utvrđuje bliži način obračuna neto troška javnog poštanskog operatora.

Član 38.

Javni poštanski operator kao davalac univerzalne poštanske usluge ima pravo na naknadu neto troškova nastalih u obavljanju ove usluge, ako dokaže da su troškovi veći od ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Javni poštanski operator kao davalac univerzalne poštanske usluge je dužan da omogući da se obračun neto troškova pregleda od strane ovlašćenog veštaka odgovarajuće struke.

Pregled obračuna neto troškova obuhvata i proveru autentičnosti i valjanosti podataka koji se koriste za proračune.

Troškovi iz stava 1. ovog člana se nadoknađuju iz sredstava budžeta Republike Srbije, u postupku i na način koji utvrđuje Ministarstvo, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

IV POŠTANSKE POŠILjKE

Član 39.

Poštanska pošiljka mora biti upakovana tako da obezbedi nepovredivost sadržaja i tajnost podataka, na način propisan zakonom.

Adresa pošiljaoca je obavezna na svim registrovanim pošiljkama, osim ukoliko je na omotu označeno "za konkurs", "licitaciju" i sl.

U slučajevima kada zaposleni kod poštanskog operatora na prijemu pošiljke osnovano proceni da ambalaža u koju je upakovana pošiljka ne odgovara sadržini pošiljke, odnosno da ne može da obezbedi nepovredivost sadržaja i tajnost podataka, na način propisan zakonom, dužan je da odbije prijem takve pošiljke.

Član 40.

Poštanska pošiljka je vlasništvo pošiljaoca dok se ne uruči primaocu ili ovlašćenom licu.

Pošiljalac ima pravo raspolaganja pošiljkom do uručenja.

Primalac može da odbije prijem poštanske pošiljke prispele na njegovu adresu.

Član 41.

Za određene poštanske pošiljke moraju biti ispunjeni i uslovi koji su utvrđeni drugim zakonima, a naročito:

1)         za poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, čiju sadržinu čine predmeti za čiji je prenos potrebno odobrenje nadležnih organa, pošiljalac je dužan da takvo odobrenje priloži;

2)         za poštanske pošiljke u međunarodnom saobraćaju, čija sadržina podleže carinskom pregledu, odnosno, deviznoj kontroli, postupa se u skladu sa tim propisima.

Prijem poštanskih pošiljaka

Član 42.

Prijem poštanskih pošiljaka se obavlja u prostorijama poštanskog operatora, posredstvom poštanskih sandučića, posredstvom ovlašćenog lica poštanskog operatora na adresi korisnika ili elektronskim putem.

Poštanski operator je dužan da na prijemu izvrši uvid u sadržinu pošiljke pre njenog zatvaranja, a pošiljalac da omogući uvid, osim u pošiljke čija je sadržina pisano saopštenje.

Poštanski operator je dužan da svaku primljenu poštansku pošiljku i dokumenta koja se na tu pošiljku odnose označi datumom prijema i svojim identifikacionim znakom.

Datumom prijema iz stava 3. ovog člana, ne označavaju se pošiljke koje su primljene po ugovoru kojim je, između ostalog, uređeno da se sve pošiljke predate operatoru ne označavaju datumom prijema, već za njih važi datum otisnut na dokumentu koji služi kao dokaz o predaji pošiljke na dalju otpremu.

 Prilikom prijema registrovane poštanske pošiljke, pošiljaocu se obavezno izdaje potvrda o prijemu koja mora da sadrži sve elemente na osnovu kojih se može utvrditi identitet pošiljke kao što je ime ili naziv i adresa primaoca, broj pošiljke, datum prijema, masa, vrednost, opis sadržine, naplaćena poštarina i ostale usluge.

Manipulativne isprave koje se nalaze na pošiljci ili prate pošiljku, moraju sadržati sve podatke kao i potvrda i o prijemu pošiljke iz stava 5.ovog člana.

Član 43.

Javni poštanski operator postavlja i održava poštanske sandučiće na javnim površinama na osnovu odobrenja nadležnog organa, a u skladu sa uslovima koje propisuje Agencija propisom iz člana 29. stav 1. ovog zakona.

Član 44.

Zabranjen je prijem poštanskih pošiljaka koje sadrže:

1)         opasne i štetne materije, kao i predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi, druge poštanske pošiljke, osim materija čiji je prenos dozvoljen u postupku, pod uslovima i na način koji je utvrđen zakonom, međunarodnom konvencijom i drugim međunarodnim aktima;

2)         narkotike i psihotropne supstance, osim kada su pošiljalac i primalac ovlašćeni za njihov promet odnosno za njihovu upotrebu;

3)         materijale pornografskog ili erotskog karaktera koji prikazuju seksualnu eksploataciju dece (dečiju pornografiju), seksualne radnje ljudi koje se odnose na životinje ili nekrofiliju;

4)         proizvode ili supstance koje mogu oštetiti druge poštanske pošiljke ili poštansku opremu zbog svoje prirode ili ambalaže, odnosno pakovanja;

5)         novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemeniti metali i vredni komadi nakita, osim u vrednosnim pošiljkama;

6)         žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga;

7)         predmete čiji je uvoz i promet zabranjen u državi u koju se šalje;

8)         druge materije, odnosno predmete čije slanje je zabranjeno drugim propisima.

Član 45.

Pošiljalac može do uručenja pošiljke primaocu, uz doplatu odgovarajuće poštarine zahtevati:

1)         da se adresa na pošiljci izmeni ili dopuni;

2)         da mu se pošiljka vrati.

Član 46.

Poštanski operator, po pravilu, uručuje poštansku pošiljku lično primaocu ili ovlašćenom licu, u stanju u kom je primljena od pošiljaoca.

Registrovane poštanske pošiljke mogu se uručiti i odraslom članu domaćinstva, licu zaposlenom u domaćinstvu, odnosno u poslovnoj prostoriji primaoca, pod uslovima i po postupku koji utvrđuje Agencija propisom iz člana 8. ovog zakona.

 Neregistrovane poštanske pošiljke se mogu uručiti i preko kućnih sandučića.

Pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku uručuju se u skladu sa zakonom.

Član 47.

Poštanski operator odnosno zaposleni kod poštanskog operatora su dužni da pri prijemu i uručenju otkupnih, vrednosnih i pošiljaka sa ličnim uručenjem, izvrše uvid u lične isprave korisnika poštanskih usluga i u manipulativne isprave koje prate pošiljku evidentiraju registarski broj lične isprave u koju je izvršen uvid.

Poštanski operator je dužan da postupa na način i u skladu sa postupkom iz stava 1. ovog člana i pri predaji odnosno isplati novčanog iznosa korisniku kod otkupnih i vrednosnih pošiljaka.

Poštanski operator je dužan da podatke iz stava 1. ovog člana čuva kao poslovnu tajnu, koristi u svrhu za koju su prikupljeni i samo po zahtevu suda ili drugog nadležnog organa je dužan da dostavi tražene podatke.

Podatke iz stava 1. ovog člana poštanski operator je dužan da čuva najmanje 5 godina, na način propisan posebnim zakonom kojim je uređena zaštita ličnih podataka.

Član 48.

U slučaju neuspele dostave registrovane poštanske pošiljke poštanski operator je dužan da ostavi Izveštaj o prispeću pošiljke koji sadrži obaveštenje u kom roku i gde primalac može preuzeti poštansku pošiljku.

Ako je primaocu ostavljen Izveštaj o prispeću pošiljke pre isteka roka za prenos pošiljke, smatra se da je poštanski operator ispunio svoju obavezu prenosa u propisanom roku. Poštanske pošiljke koje se uručuju u jedinicama poštanske mreže mogu se podići u rokovima koje utvrđuju poštanski operatori posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.

Član 49.

Ako pošiljalac nije drugačije odredio, poštanska pošiljka se vraća pošiljaocu kada je primalac/u:

1)         odbio prijem;

2)         nepoznat;

3)         nedovoljna adresa;

4)         nije tražio;

5)         preseljen;

6)         umro.

Poštanski operator je dužan da svojim posebnim uslovima utvrdi rokove za prenos i uručenje pošiljaka iz stava 1. ovog člana.

Poštanska pošiljka se smatra neisporučivom ako:

1) poštarina nije plaćena ili je delimično plaćena, a pošiljalac ili primalac je odbio da plati neplaćeni iznos poštarine;

2)         pošiljku nije moguće uručiti ni primaocu ni pošiljaocu;

3)         nema kućnog sandučeta ili je isto oštećeno.

Član 50.

Poštanski operator je dužan da komisijski pregleda neisporučive poštanske pošiljke, što podrazumeva i njihovo otvaranje kada:

1)         je istekao vremenski period za čuvanje i nije moguće utvrditi tačnu adresu pošiljaoca;

2)         postoje dokazi na pakovanju odnosno omotu da je poštanska pošiljka oštećena i da može oštetiti druge poštanske pošiljke ili opremu ili može ugroziti zaposlenog kod poštanskog operatora;

3)         postoji odluka nadležnog organa.

Ako se i posle komisijskog pregleda poštanska pošiljka ne može uručiti primaocu ili vratiti pošiljaocu, poštanski operator:

1)         pismonosnu pošiljku koja sadrži samo korespodenciju komisijski odmah uništava;

2)         poštansku pošiljku koja sadrži robu i druge predmete čuva šest meseci, računajući od dana komisijskog pregleda;

3)         uputnicu čuva tri godine, računajući od dana kada je ustanovljeno da je neisplativa;

4)         isprave i druga dokumenta pronađena u poštanskoj pošiljci, uključujući i pošiljku čija je sadržina zabranjena, dostavlja u roku od trideset dana od dana komisijskog pregleda, organu koji je isprave i druga dokumenta izdao ili nadležnom organu opštine na čijoj je teritoriji predmetna pošiljka primljena.

Član 51.

Robu i druge predmete koje poštanska pošiljka sadrži, po isteku roka čuvanja, poštanski operator izlaže javnoj prodaji.

Ako je sadržaj poštanske pošiljke podložan kvarenju, poštanski operator predmetnu pošiljku uništava ili je prodaje neposrednom pogodbom.

Član 52.

Novčana sredstva dobijena prodajom sadržine poštanske pošiljke čuvaju se godinu dana od isteka roka za čuvanje poštanske pošiljke.

Sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se pošiljaocu ako u roku od godinu od dana izvršene prodaje, podnese zahtev za isplatu, umanjena za troškove čuvanja, javne prodaje i isplate ovih sredstava.

Ako pošiljalac ne podnese zahtev za isplatu u roku iz stava 2. ovog člana, novčana sredstva od prodaje sadržine neisporučive pošiljke postaju vanredni prihod poštanskog operatora.

Član 53.

Na dostavnom području jedinice poštanske mreže investitori, odnosno vlasnici stambenih zgrada i poslovnih objekata dužni su da na ulazu u stambenu zgradu, poslovni objekat, dvorište ili na drugi način postave kućne sandučiće i osiguraju pristup kućnim sandučićima. Održavanje kućnih sandučića je obaveza vlasnika objekata.

Kućni sandučići moraju da budu projektovani prema tehničkim uslovima koje propisuje Agencija i postavljeni na način koji omogućava sigurno uručenje poštanskih pošiljaka.

Ako lica iz stava 1. ovog člana ne postave ili ne održavaju kućne sandučiće, davalac univerzalne poštanske usluge je u obavezi da ih pisanim putem upozori i odredi razuman rok, ne kraći od trideset dana, za otklanjanje nedostataka. U slučaju ne postupanja po upozorenju, davalac univerzalne poštanske usluge nije u obavezi da primaocu uručuje poštanske pošiljke.

Rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka

Član 54.

Rokom za uručenje poštanskih pošiljaka smatra se vreme od prijema poštanske pošiljke do njenog uručenja.

U rokove uručenja poštanskih pošiljaka ne računa se;

1)         vreme kašnjenja zbog nepotpune i netačne adrese;

2)         vreme kašnjenja zbog više sile;

3)         neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava poštanskih pošiljaka.

Ako je poštanska pošiljka primljena posle poslednje otpreme pošiljaka iz pristupne tačke poštanskog operatora, rok se produžava za jedan dan.

Poštanski operator može sa korisnicima poštanskih usluga koji predaju veći broj poštanskih pošiljaka, ugovoriti i drugačije rokove za uručenje, ali ne duže od 5 radnih dana od dana prijema pošiljaka.

Pristup poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora

Član 55.

Javni poštanski operator je dužan da omogući drugim poštanskim operatorima i konsolidatorima pristup poštanskoj mreži.

Uslove i kriterijume pristupa poštanskoj mreži iz stava 1. ovog člana, posebnim aktom utvrđuje javni poštanski operator uz saglasnost Agencije.

Uslovi pristupa poštanskoj mreži moraju biti unapred poznati i isti za sve korisnike pristupa koji pristupaju mreži, za istu vrstu i količinu pošiljaka.

Član 56.

Zahtev za pristup poštanskoj mreži mora da sadrži:

1)         podatke o korisniku pristupa (naziv i sedište);

2)         spisak poštanskih usluga i procenu količine pošiljaka kojima pristupa mreži;

3)         procenu dinamike predaje pošiljaka;

4)         tačke i način pristupa poštanskoj mreži;

5)         spisak podataka i usluga kojima se zahteva pristup i

6)         period za koji se zahteva pristup poštanskoj mreži.

Član 57.

Javni poštanski operator može odbiti zahtev za pristup poštanskoj mreži ako:

1)         poštanski operator nema tehničko-tehnološke mogućnosti za podršku pristupa mreži;

2)         se pristupom mreži ugrožavaju prava i obaveze javnog poštanskog operatora u pružanju univerzalne poštanske usluge;

3)         poštanski operator ne prihvati uslove utvrđene opštim aktom javnog poštanskog operatora i cene utvrđene cenovnikom za pružanje usluga javnog poštanskog operatora;

4)         korisnik usluga pristupi bazi podataka a ne ispunjava uslove koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti koji su utvrđeni opštim aktom javnog poštanskog operatora.

Javni poštanski operator je u obavezi da o zahtevu o pristupu mreži odluči u roku od trideset dana od dana prijema zahteva.

Javni poštanski operator je, u slučaju kada se odbija zahtev o pristupu mreži, dužan da podnosiocu zahteva dostavi odluku o odbijanju sa obrazloženjem.

Član 58.

Agencija rešava sporove u vezi pristupa mreži.

Odluku u slučaju spora, Agencija je dužna doneti u roku od 90 dana, od dana pokretanja postupka za rešavanje spora.

Član 59.

Međusobna prava i obaveze javnog poštanskog operatora i korisnika pristupa uređuju se ugovorom o pristupu.

Ugovor iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

1)         prava i obaveze javnog poštanskog operatora i korisnika pristupa;

2)         vrste usluga koje će korisnik pristupa obavljati i uslove pristupa;

3)         tačke pristupa poštanskoj mreži;

4)         cene, način i rokove plaćanja za pristup poštanskoj mreži;

5)         postupak izmene ugovora;

6)         način čuvanja tajnosti podataka;

7)         period trajanja ugovora i razloge za raskid ugovora.

Na ugovor iz stava 1. ovog člana Agencija daje saglasnost u roku od 15 dana od dana prijema ugovora.

Član 60.

Po potpisivanju ugovora o pristupu, javni poštanski operator je dužan da poštanskim operatorima omogući i pristup:

1)         bazi adresnih podataka po kojoj se vrši prerada pošiljaka;

2)         podacima o promeni adrese, preusmeravanju poštanskih pošiljaka i vraćanju pošiljaka pošiljaocu.

Baze adresnih podataka i drugi podaci su vlasništvo javnog poštanskog operatora.

Član 61.

Cena pristupa poštanskoj mreži utvrđuje se na osnovu stvarnih troškova pristupa mreži pri čemu se cena umanjuje za troškove koje je korisnik pristupa imao za obezbeđenje pristupa poštanskoj mreži, kao izbegnuti trošak javnog poštanskog operatora.

Cene pristupa poštanskoj mreži kao i cene za pristup podacima i uslugama deo su cenovnika za pružanje usluga javnog poštanskog operatora.

Pored stvarnih troškova, javni poštanski operator može utvrditi i godišnju naknadu na ime učešća u troškovima održavanja poštanske mreže, na koju saglasnost daje Agencija.

Član 62.

Ugovor o pristupu poštanskoj mreži prestaje:

1)         istekom perioda na koji je zaključen, u slučaju da nije produžen;

2)         sporazumno;

3)         otkazom jedne ugovorne strane.

Ugovor iz stava 1. ovog člana prestaje da važi i u slučaju oduzimanja dozvole jednoj od ugovornih strana ili kada se nad javnim poštanskim operatorom ili korisnikom pristupa, pokrene postupak stečaja ili likvidacije.

V DOZVOLE

Član 63.

Poštanski operator obavlja poštanske usluge na osnovu dozvole.

Pravno ili fizičko lice mora da ispunjava sledeće uslove za dobijanje dozvole:

1)         da je upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji i

2)         da poseduje tehničke, tehnološke i kadrovske resurse.

Ministar propisuje bliže uslove za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga.

Agencija izdaje sledeće vrste dozvola:

1.         Licencu;

2.         Posebnu licencu;

3.         Odobrenje.

Član 64.

Univerzalnu poštansku uslugu obavlja javni poštanski operator na osnovu licence.

Univerzalnu poštansku uslugu, osim rezervisane, drugi poštanski operator obavlja na osnovu posebne licence.

Ostale poštanske usluge poštanski operator obavlja na osnovu odobrenja.

Član 65.

U zahtevu za dodelu dozvole podnosilac navodi: specifikaciju poštanskih usluga za koje traži dozvolu, teritoriju na kojoj će obavljati navedene usluge, vremenski period za koji se traži dozvola, kao i datum početka obavljanja poštanskih usluga, cenovnik poštanskih usluga, dokaz o ispunjenosti uslova i posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga.

Uz zahtev za dodelu licence i posebne licence, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva mora priložiti i dokaz o posedovanju poštanske mreže ili ugovor o korišćenju poštanske mreže.

Zahtev za dodelu dozvole podnosi se na obrascu koji propisuje Agencija.

Član 66.

Agencija je dužna da o urednom zahtevu za dodelu dozvole odluči u roku od trideset dana od dana podnošenja zahteva.

Ako Agencija ne donese odluku u roku iz stava 1. ovog člana, dozvola se smatra dodeljenom narednog dana po isteku roka iz stava 1. ovog člana.

Član 67.

Odobrenje se izdaje na rok trajanja od jedne do deset godina, a u skladu sa podnetim zahtevom.

Licenca se izdaje na period od dvadeset godina, a posebna licenca na period od deset godina.

Licenca, posebna licenca i odobrenje prestaju da važe oduzimanjem, istekom roka na koji su izdate ili na zahtev imaoca licence, posebne licence i odobrenja.

Član 68.

Korisnik dozvole je dužan da obavlja poštanske usluge u skladu sa dozvolom. Korisnik dozvole može da prestane da koristi dozvolu i pre isteka roka na koji je dozvola izdata.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, korisnik dozvole je dužan da o prestanku korišćenja dozvole obavesti Agenciju u roku ne kraćem od trideset dana pre prestanka rada i izmiri sve preuzete obaveze prema korisnicima poštanskih usluga, Agenciji i drugim licima.

Dozvola je neprenosiva.

Član 69.

Drugi privredni subjekti koja obavljaju poštanske usluge pored svoje pretežne delatnosti, dužna su da pribave dozvolu za obavljanje poštanskih usluga, u skladu sa ovim zakonom.

Član 70.

Poštanski operatori snose troškove plaćanja takse za izdavanja dozvole, koja ne može preći iznos od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Poštanski operatori su dužni da za obavljanje poštanskih usluga, plaćaju Agenciji 0,4% od ukupnog prihoda ostvarenog od obavljanja poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno od ukupnog ostvarenog prihoda ako pored poštanskih usluga obavljaju i druge, zakonom dozvoljene delatnosti, a ne vode posebno računovodstvo za obavljanje poštanskih usluga.

Agencija, uz pribavljanje saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, utvrđuje visinu kao i naćin plaćanja takse iz stava 1. kao i visinu i način plaćanja obaveza poštanskih operatora iz stava 2. ovog člana.

Član 71.

Agencija može korisniku oduzeti dozvolu za obavljanje poštanskih usluga u sledećim slučajevima:

3)         ako je dozvolu dobio na osnovu neistinitih podataka, koji su bili od značaja za donošenje odluke;

4)         ako ne obavlja poštanske usluge, u skladu sa zakonom, na način i pod uslovima utvrđenim dozvolom;

5)         ako ne postupi po rešenju inspektora za poštanske usluge;

6)         ako i posle pisane opomene u roku od petnaest dana ne izmiri obavezu iz člana 70. stav 2. ovog zakona;

7)         ako poštanski operator koji na osnovu licence obavlja univerzalnu poštansku uslugu ne postigne utvrđene standarde kvaliteta u obavljanju univerzalne poštanske usluge, tri godine uzastopno;

8)         ako je protivzakonitim obavljanjem delatnosti naneo štetu opštem interesu ili prouzrokovao štetu većih razmera.

Član 72.

Pre donošenja rešenja o oduzimanju dozvole, Agencija je dužna da pisanim putem upozori poštanskog operatora i da mu ostavi rok u kom je dužan otkloniti nepravilnosti koje su zakonom propisane kao razlog za oduzimanje dozvole.

Agencija donosi rešenje o oduzimanju dozvole, kada poštanski operator ne postupi u skladu sa pisanim upozorenjem iz stava 1. ovog člana.

VI POŠTANSKE MARKE

Član 73.

Poštanske marke se koriste za plaćanje poštanskih usluga koje obavlja javni poštanski operator, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Član 74.

Poslovi u vezi sa izdavanjem, prodajom i povlačenjem iz upotrebe poštanskih maraka poveravaju se javnom poštanskom operatoru.

Poštanske marke Republike Srbije moraju ispunjavati uslove propisane aktima Svetskog poštanskog saveza i na sebi moraju imati reči "Republika Srbija".

Ministar u tekućoj godini utvrđuje plan izdavanja prigodnih poštanskih maraka, kao i motive redovnih izdanja poštanskih maraka koje će se izdavati u narednoj godini.

Javni poštanski operator je dužan da izdaje poštanske marke u skladu sa planom izdavanja iz stava 3. ovog člana.

Uslove i način izdavanja poštanskih maraka, uz saglasnost Vlade, utvrđuje javni poštanski operator.

Javni poštanski operator je dužan da na zahtev ministarstva, a najmanje jednom godišnje, dostavlja izveštaj o broju i količini štampanih redovnih, prigodnih i personalizovanih poštanskih maraka, kao i podatke o korisnicima, podnosiocima zahteva za štampanje personalizovanih poštanskih maraka.

Član 75.

Javni poštanski operator izdaje:

7)         redovne i prigodne poštanske marke;

8)         dopisnice sa uštampanom poštanskom markom;

9)         prigodne poštanske žigove;

10)       filatelističke koverte koji se izdaju prvog dana izdavanja poštanske marke;

11) kataloge i druge filatelističke proizvode; i prodaje i razmenjuje međunarodne kupone za odgovor.

Doplatna poštanska marka se ne smatra poštanskom markom u smislu ovog zakona.

Član 76.

Poštanske marke se smatraju nevažećim ako:

1)         nisu izdate u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona;

2)         su oštećene, usled čega nisu vidljive oznake, naziv izdavača ili nominalna vrednost;

3)         su izdate od strane neovlašćenog lica.

Ako je na poštanskoj pošiljci nalepljena nevažeća poštanska marka, smatra se da poštanska usluga nije plaćena.

VII ZAŠTITA KORISNIKA POŠTANSKIH USLUGA I PRIGOVORI

Reklamacije

Član 77.

Ukoliko korisnik poštanskih usluga smatra da registrovana poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili da je uručena sa zakašnjenjem, da posebno ugovorena obaveza nije izvršena ili da nije izvršena u celini, može podneti prigovor poštanskom operatoru u roku od 30 (trideset) dana u unutrašnjem i u roku od šest meseci u međunarodnom poštanskom saobraćaju, od dana predaje poštanske pošiljke.

Član 78.

U slučajevima kada poštanski operator nije uručio registrovanu poštansku pošiljku ili je uručio sa zakašnjenjem, pošiljalac ili ovlašćeno lice, može podneti zahtev za pokretanje postupka potraživanja poštanske pošiljke.

Troškove potražnog postupka iz stava 1. ovog člana, snosi pošiljalac ili ovlašćeno lice, a u slučajevima kada se utvrdi da pošiljka nije uručena ili je uručena sa zakašnjenjem, troškove ovog postupka snosi poštanski operator.

Član 79.

Ukoliko korisnik poštanskih usluga, u slučajevima kada se ošteti ili se umanji sadržaj registrovane poštanske pošiljke ili se prekorači rok za uručenje, odmah po uručenju, a najkasnije narednog dana, ne podnese reklamaciju poštanskom operatoru, gubi pravo na naknadu štete, koja mu po odredbama ovog zakona pripada.

Poštanski operator je dužan da po prijemu reklamacije u slučajevima iz stava 1. ovog člana sačini zapisnik.

Poštanski operator je dužan da sačini zapisnik kada uoči da je došlo do oštećenja ili prekoračenja roka za uručenje poštanske pošiljke i o tome obavesti korisnika poštanskih usluga.

Izjašnjenja operatora i prigovor Agenciji

Član 80.

Poštanski operator je dužan da se izjasni u roku od 8 dana, od dana prijema reklamacije u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i u roku od 60 dana od dana prijema reklamacije u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Ukoliko poštanski operator u roku iz stava 1. ovog člana, koji je predviđen za izjašnjenje o osnovanosti reklamacija za pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju, ne može da se izjasni o osnovanosti podnete reklamacije zbog toga što nije dobio tražene podatke od drugog poštanskog operatora, dužan je da o tome obavesti korisnika poštanskih usluga i da odredi novi rok u kome se ima izjasniti o podnetoj reklamaciji.

Član 81.

Protiv odluke poštanskog operatora iz člana 80. ovog zakona, korisnik poštanskih usluga može da podnese prigovor Agenciji u roku od 15 dana od dana prijema odluke radi posredovanja u van sudskom rešavanju spora ili pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odgovora na prigovor, odnosno u roku od 30 dana od dana isteka roka u kom je operator bio dužan da se izjasni o prigovoru.

Odgovornost poštanskog operatora

Član 82.

Za prouzrokovanu štetu koja je nastala u međunarodnom poštanskom saobraćaju, poštanski operator odgovara u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza, a u granicama utvrđene odgovornosti.

Za prouzrokovanu štetu koja je nastala u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, poštanski operator je dužan da korisniku poštanskih usluga isplati naknadu štete i to:

1) za gubitak ili potpuno oštećenje vrednosne poštanske pošiljke - iznos označen na pošiljci uvećan za poštarinu naplaćenu po vrednosti i desetostruki iznos naplaćene poštarine za prenos te pošiljke;

2) za gubitak ili pogrešnu isplatu uputnice - iznos u visini iznosa označenog na uputnici, uvećan za desetostruki iznos naplaćene poštarine za prijem, prenos i isplatu uputnice;

3)         za delimično oštećenje ili umanjenje sadržine vrednosne poštanske pošiljke - iznos u visini utvrđenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja, s tim da iznos ne može biti veći od iznosa koji je bi se isplatio na osnovu tačke 1) ovog stava;

4)         za gubitak ili potpuno oštećenje registrovane poštanske pošiljke - desetostruki iznos naplaćene poštarine;

5)         za neizvršenu, nepotpuno ili pogrešno izvršenu poštansku uslugu registrovane poštanske pošiljke - petostruki iznos naplaćene poštarine;

6)         za prekoračenje roka za uručenje registrovane poštanske pošiljke – trostruki iznos naplaćene poštarine.

Oslobađanje od odgovornosti

Član 83.

Poštanski operator se oslobađa odgovornosti za naknadu štete ako je:

1)         šteta nastala usled više sile,

2)         prenos poštanske pošiljke obavljen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu tog zakona,

3)         šteta nastala usled propusta pošiljaoca u vezi izbora poštanske usluge ili obezbeđenja njene sadržine.

Odgovornost pošiljaoca

Član 84.

Pošiljalac je dužan da na poštanskoj pošiljci pravilno i jasno označi naziv, odnosno ime i prezime primaoca, tačnu adresu ili poštanski adresni kod primaoca ili drugu oznaku na osnovu koje se nesporno može utvrditi primalac.

Pošiljalac je dužan da na poštanskoj pošiljci pravilno i jasno označi naziv, odnosno svoje ime i prezime, tačnu adresu ili poštanski adresni kod.

Ukoliko poštanska pošiljka ne sadrži podatke iz stava 1. i 2. ovog člana, poštanski operator odnosno zaposleni na prijemu pošiljaka je dužan da odbije prijem takve pošiljke.

Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje na način koji će zaštiti sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju pošiljkom.

Pošiljalac je odgovoran za unutrašnje pakovanje poštanskih pošiljaka. Poštanski operator je dužan da poštansku pošiljku prenese i uruči u stanju u kom je ona primljena.

Zastarelost potraživanja

Član 85.

Potraživanja poštanskih operatora prema korisnicima poštanskih usluga i potraživanja korisnika poštanskih usluga prema poštanskim operatorima, zastarevaju istekom roka od tri meseca u unutrašnjem i šest meseci u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Zastarelost iz stava 1. ovog člana, počinje da teče:

1)         za potraživanja naknade štete zbog manje ili više naplaćene poštarine ili drugih troškova - od dana plaćanja;za potraživanja koja se odnose na otkupninu - nakon petnaest dana od dana kada je istekao rok za prenos i uručenje poštanske pošiljke;

2)         za potraživanje naknade štete zbog gubitka ili oštećenja ili umanjenja sadržaja vrednosne poštanske pošiljke ili zbog prekoračenja roka za prenos i uručenje registrovane poštanske pošiljke - od dana uručenja poštanske pošiljke;

3)         za potraživanja naknade štete zbog gubitka poštanske pošiljke - nakon trideset dana od isteka roka za prenos poštanske pošiljke;

4)         u svim drugim slučajevima - od dana kada su se stekli uslovi za potraživanje.

Član 86.

Zastarevanje se prekida kada se poštanskom operatoru dostavi zahtev za isplatu potraživanja u pismenoj formi i počinje iznova da teče kada je korisniku poštanskih usluga ili ovlašćenom licu dostavljen pismeni odgovor na taj zahtev.

Zastarevanje ne može da nastupi pre isteka roka od 30 dana od dana dobijanja odgovora poštanskog operatora u vezi zahteva za potraživanje.

Naknadni zahtevi po istom predmetu ne prekidaju zastarevanje.

VIII NADZOR

Član 87.

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor iz stava 1. ovog člana Ministarstvo obavlja preko inspektora za poštanske usluge (u daljem tekstu: inspektor).

Član 88.

Poštanski operatori i Agencija su dužni da na zahtev ministarstva dostave sve potrebne podatke u vezi sa obavljanjem poštanskih usluga, uključujući i podatke koji imaju karakter poslovne tajne.

Član 89.

Inspektor je samostalan u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje poslova inspekcije i za svoj rad je lično odgovoran.

Inspektor mora da poseduje legitimaciju prilikom vršenja nadzora, kojom dokazuje svojstvo inspektora.

Obrazac legitimacije iz stava 2. ovog člana i način izdavanja, propisuje ministar nadležan za poslove državne uprave.

Član 90.

U vršenju nadzora, inspektor je dužan da:

1) obavlja nadzor savesno i pošteno, u skladu sa zakonom;

 

2)         sarađuje sa drugim inspektorima, pravosudnim, prekršajnim i drugim nadležnim organima;postupa po prijavama fizičkih i pravnih lica u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti i da o postupku i rezultatima postupka, u primerenom roku, obavesti podnosioca prijave;

3)         da preduzima i predlaže preventivne mere i akcije u cilju sprečavanja povrede zakona i drugih propisa.

Član 91.

U vršenju nadzora inspektor ima pravo i dužnost da:

1)         vrši identifikaciju lica koja obavljaju delatnost poštanskih usluga, putem uvida u ličnu ispravu ili drugu ispravu sa fotografijom;

2)         pregleda prostorije gde se obavljaju poštanske usluge;

3)         pregleda opšte i pojedinačne akte, vrši uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;

4)         fotografiše, vrši video snimanje prostora u kome se vrši nadzor, kao i drugih predmeta koje su predmet nadzora i /ili su zatečeni u objektu ili vozilu kojim se vrši prenos pošiljaka;

5)         vrši pregled vozila kojima se obavlja prevoz poštanskih pošiljaka;

6)         zahteva asistenciju policije ili komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja;

7)         uzima izjave lica koja obavljaju poštanske usluge, odnosno svedoka i odgovornih lica, kao i da poziva lica da daju izjave o pitanjima od značaja za predmet nadzora;

8)         podnosi predlog za izdavanje sudskog naloga za pretres stambenog ili pratećeg prostora u slučaju saznanja da se u tom prostoru obavljaju poštanske usluge;

9)         prikuplja i druge podatke i dokaze koji su od značaja za predmet nadzora;

10)       zahteva da mu se određenom roku, dostavi pisani izveštaj o preduzetim merama i radnjama koje je naložio u postupku vršenja inspekcijskog nadzora;

11)       preduzima i druge radnje u skladu sa zakonom.

Pod poslovnim prostorijama iz stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se i stan, prateća prostorija ili drugi prostor stambenog karaktera, koji je registrovan kao sedište ili kao mesto u kome se obavlja delatnost, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata.

Mere u postupku inspekcijskog nadzora

Član 92.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

1)         naloži da mu se stavi na uvid potrebna dokumentacija ako se ne nalazi u objektu u kome se vrši kontrola;

2)         naloži otklanjanje utvrđene nepravilnosti, kada prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primenjen ili nije pravilno primenjen i da mu odredi za to potreban rok;

3)         naloži da mu se dostavi pisani izveštaj o preduzetim merama i radnjama koje je naložio u postupku vršenja inspekcijskog nadzora;

 4)        naloži povraćaj više naplaćene poštarine, naloži obeštećenje korisnika zbog gubitka ili oštećenja registrovane poštanske pošiljke;

5)         podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i izda prekršajni nalog;

Zaštitne mere

Član 93.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

1)         privremeno, do okončanja postupka, oduzme poštanske pošiljke čiji je sadržaj zabranjen;

2)         privremeno, do okončanja postupka, oduzme predmete koji su upotrebljeni, namenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog dela i da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima;

3)         privremeno zabrani obavljanje delatnosti, zatvaranjem prostorija u kojoj se obavlja delatnost ili na drugi odgovarajući način u slučajevima:

1)) sprečavanja inspektora u vršenju poslova nadzora;

2)) neovlašćenog obavljanja delatnosti;

3)) prijema i uručenja otkupnih, vrednosnih i pošiljaka sa ličnim uručenjem ne izvrši uvid u lične isprave korisnika i ne evidentira broj lične isprave.

4)         privremeno oduzme dozvolu ukoliko korisnik dozvole ne postupa u skladu sa izdatom dozvolom.

Inspektor će rešenjem utvrditi vreme trajanja privremene zabrane obavljanja delatnosti iz stava 1. tačka 3) i perioda na koji je dozvola privremeno oduzeta iz stava 1. tačka 4) ovog člana, u kome su lica dužna da otklone protivpravno stanje zbog koga je mera izrečena.

O privremenom oduzimanju dozvole iz stava 1. tačka 4) inspektor obaveštava Agenciju. Inspektor može zatražiti i preduzimanje mera iz nadležnosti Agencije.

Član 94.

Ako inspektor prilikom vršenja nadzora utvrdi da zakon ili podzakonski akt donet na osnovu zakona, nije primenjen ili da nije pravilno primenjen, doneće rešenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok u kome je kontrolisani privredni subjekt dužan da postupi po nalogu iz rešenja.

Rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i rešenje o privremenom oduzimanju pošiljaka, inspektor donosi u roku od 24 časa od zatvaranja objekta, odnosno privremenog oduzimanja poštanskih pošiljaka.

Član 95.

Po žalbi na rešenje inspektora, rešava ministar.

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

IX STRUČNI NADZOR

Član 96.

Stručni nadzor nad primenom ovog zakona, propisa donesenih na osnovu zakona i posebnih uslova davalaca poštanskih usluga, kojima je uređeno obavljanje poštanskih usluga, kvalitet univerzalne poštanske usluga, pristup mreži, cena, računovodstvo davalaca univerzalne poštanske usluge, postupanja po datim ovlašćenjima i nadzor nad sprovođenjem pojedinačnih akata koje donosi u okviru svoje nadležnosti, obavlja Agencija.

Način i postupak stručnog nadzora, kao i druga pitanja u vezi sa stručnim nadzorom propisuje Ministar.

Član 97.

Stručni nadzor Agencija može obavljati samo kod pravnih i fizičkih lica koji se nalaze u registru poštanskih operatora.Poslove stručnog nadzora obavljaju ovlašćeni radnici Agencije.

U poslovima stručnog nadzora ovlašćeni radnik Agencije mora imati ovlašćenje.

Agencija ima pravo da od poštanskih operatora traži podatke neophodne za obavljanje stručnog nadzora, uključujući i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu operatora.

Oblik i sadržaj ovlašćenja, obrazac legitimacije i način izdavanja legitimacije ovlašćenog radnika, utvrđuje Agencija.

Član 98.

O izvršenom stručnom nadzoru, utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim merama Agencija obaveštava inspektora za poštanske usluge, najmanje jednom mesečno.

Ako u toku stručnog nadzora Agencija uoči nepravilnosti u radu poštanskih operatora odnosno postupanje suprotno zakonu i aktima donetim na osnovu zakona, obavestiće o tome bez odlaganja inspektora za poštanske usluge i predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti.

Agencija je dužna da postupi po zahtevu inspektora za poštanske usluge, obavi stručni nadzor i da ga o ishodu nadzora odmah obavesti.

Agencija donosi odluke iz svoje nadležnosti u formi rešenja.

X KAZNENE ODREDBE

Član 99.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice koje neovlašćeno obavlja rezervisanu poštansku uslugu (član 24. stav 1. i 2.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 100.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako obavlja poštanske usluge bez dozvole (član 63.stav 1).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 101.

Novčanom kaznom od 2.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako obalja univerzalnu poštansku uslugu bez licence, odnosno posebne licence (član 64. stav 1. i 2.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 102.

Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup javni poštanski operator ako:

1)         računovodstveno ne prati razdvojeno prihode i troškove ostvarene od univerzalne poštanske usluge od prihoda i troškova ostvarenih od ostalih poštanskih usluga (član 36. stav 1.);

2)         računovodstveno ne prati razdvojeno prihode rezervisanih poštanskih usluga od prihoda ostalih nerezervisanih poštanskih usluga (član 36. stav 2.);

3)         prihodima od rezervisanih poštanskih usluga subvencioniše poštanske usluge koje nisu univerzalna poštanska usluga (član 36. stav 7.);

4)         ne omogući pristup mreži na način utvrđen ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona (član 55. stav 1.);

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u javnom poštanskom operatoru.

Član 103.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         ne postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima (član 9. stav 9.);

2)         ne obezbedi gustinu pristupnih tačaka u skladu sa potrebama korisnika (član 19. stav 2.);

3)         neovlašćeno koristi naziv "pošta" (član 20.);

4)         obavlja univerzalnu poštansku uslugu suprotno članu 21. stav 2.

5)         ne obavesti Agenciju o svom poslovanju (član 22. stav 2.)

6)         postupa suprotno članu 31

7)         ako ne izvrši uvid u sadržinu pošiljke (član 42. stav 2.)

8)         obavlja prijem, prenos ili uručenje poštanskih pošiljaka čiji je prenos zabranjen (član 44.);

9)         postupa suprotno odredbama člana 47)

9)         ne obavlja poštanske usluge u skladu sa dozvolom (član 68. stav 1. i 4.);

10)       nastavi da obavlja poštanske usluge nakon oduzimanja dozvole (član 72. stav 2.).

12) ako izdaje poštanske marke suprotno članu 74. stav 4. i 6.

 13) ne postupi po rešenju inspektora (članu 94. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 104.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1)         ne postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima (član 9. stav 9);

2)         neovlašćeno koristi naziv "pošta" (član 20.);

3)         ne obavesti Agenciju o svom poslovanju (član 22. stav 2.)

4)         postupa suprotno članu 31;

5)         ako ne izvrši uvid u sadržinu pošiljke (član 42. stav 2.)

6)         obavlja prijem, prenos ili uručenje poštanskih pošiljaka čiji je prenos zabranjen (član 44.);

7)         obavlja poštanske usluge bez dozvole (član 63. stav 1.).

8)         ne obavlja poštanske usluge u skladu sa dozvolom (član 68. stav 1. i 4.);

9)         nastavi da obavlja poštanske usluge nakon oduzimanja dozvole (član 72.stav 2.).

10) ne postupi po rešenju inspektora (član 94. stav 1.).

PREKRŠAJNI NALOG

Član 105.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj poštanski operator ako postupa suprotno:

1)         Članu 9. stav 7. i 9;

2)         Članu 12. stav 1;

3)         Člana 30. stav 2. i 3.

4)         Člana 34. stav 2. i 3;

5)         Člana 39. stav 3;

6)         Člana 42. stav 4. i 5;

7)         Člana 48. stav 1;

8)         Član 68. stav 3;

9)         Član 69.

10)       Člana 79. stav 2. i 3;

11)       Člana 80;

12)       Član 84. stav 3.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

Ministar donosi opšte akte na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja akata iz stava 2. ovog člana, primenjuju se važeći akti doneti na osnovu zakona koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona, osim odredaba tih akata koji su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 107.

Agencija donosi opšte akte na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana, primenjuju se važeći opšti akti doneti na osnovu zakona koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona, osim odredaba tih akata koje su u suprotnosti sa ovi zakonom.

Član 108.

Dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdate.

Član 109.

Postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončavaju se u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Član 110.

Odredbe člana 24. ovog zakona, primenjivaće se do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Član 111.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", br.18/05, 30/10 i 62/14).

Član 112.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 14.11.2016.