Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 15. OKTOBRA 2015. GODINE NASTAVAK DRUGE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, SEDNICE ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOšKI RAZVOJ I INFORMATIčKO DRUšTVO, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA - RAZMATRANJE RADA MINISTARSTVA UNUTRAšNJIH POSLOVA U PERIODU OD JULA DO SEPTEMBRA 2015. GODINE, PREDLOGA ZAKONA I AMANDMANA NA PREDLOGE ZAKONA


Nastavak Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini biće održan 15. oktobra 2015. godine, sa početkom u 10 časova, u velikoj sali.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije završili su 14. oktobra 2015. objedinjenu i načelnu raspravu o predlozima odluka o:

  • prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  • izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Obavljena je objedinjena i načelna rasprava o:

  • Zbirnoj listi kandidata za izbor prve polovine članova Nacionalnog prosvetnog saveta na period od šest godina, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;
  • Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Poslanici su razmotrili iPredlog autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. čl. 27, 28, 40 i 71. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003 i 84/2004)i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

27. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo biće održana 15. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

 -usvajanje zapisnika sa 26. sednice-

1. Informacija o pritužbama u vezi sa radom visokoškolskih ustanova - organa poslovođenja;

2. Razno.

28. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana 15. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II, u parteru.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, u pojedinostima;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u pojedinostima;

3. Razno.

42. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove biće održana 15. oktobra 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od jula do septembra 2015. godine (05 broj 02-2542/15 od 12. oktobra 2015. godine);

2. Razno.

44. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 15. oktobra 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, u pojedinostima;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u pojedinostima.

140. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 15. oktobra 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 138. i 139. sednice Odbora;

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici;

2. Razmatranje amandmana na Predlogzakonaoizmenamaidopunama Zakona o bezbednosti I interoperabilnosti železnice;

3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;

4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 14.10.2015.