Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS UPUTILA NARODNOJ SKUPŠTINI RS NA USVAJANJE PREDLOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU


Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici održanoj 14. septembra 2017. godine Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju i uputila ih Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao krovni prosvetni zakon, počiva na principima unapređivanja kvaliteta obrazovanja, veće odgovornost ključnih aktera u sistemu, efikasnosti na svim nivoima, veće autonomije ustanova i ekonomičnosti. Princip kvaliteta ostvaren je prevashodno kroz razvoj kvalitetnijih programa obrazovanja.

Predviđeno je donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa. Uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju će odlaziti sa 65 godina.

Upisna politika prilagođena je najboljem interesu deteta. Postavljene su osnove za ocenjivanje i napredovanje učenika i stvaranje uslova za veći obuhvat dece obrazovanjem i brige za decu iz osetljivih grupa, dok je nastavnik autonoman u koncipiranju procesa nastave, uz odgovornost za rezultat. Istovremeno je povećana odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije.

Proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad, sa ciljem povećanja odgovornosti i efikasnosti, uz vođenje računa o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, uzrastu i dostojanstvu učenika. Jasno je propisana odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Ustanove će imati pedagošku autonomiju u donošenju odluka o delu školskog programa, organizaciji rada i kalendaru. Takođe, stvara se osnov za elektronsku dokumentaciju i evidenciju rada škola.

Predlog zakona o visokom obrazovanju značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, nove standarde, uvođenje postupka žalbe, kao i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije.

Ovaj predlog uspostavlja vezu visokog obrazovanja i privrede kroz formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi. Takođe, on daje priliku nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju spin-off i start-up kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede, kao predavača van radnog odnosa.

Predlog predviđa uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad, koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada. Kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete uvode se registri akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata, kojima se dodeljuje Jedinstveni obrazovni broj za praćenje napretka u visokom obrazovanju i osnova za uvođenje novog sistema finansiranja. Uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta je 48 ESP bodova.

Izvor: Vebsajt Vlade, 14.09.2017.
Naslov: Redakcija