Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: ODGOVORI SKGO NA PITANJA GRADOVA I OPšTINA O PRIMENI ZAKONA


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavila je odgovore na postavljena pitanja gradova i opština o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016 - dalje: Zakon).

 • Kakav je položaj sekretara skupštine?

Sekretar skupštine se, istina, stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad, ali uprkos tome sekretar skupštine nije službenik na položaju, već je funkcioner. U jedinici lokalne samouprave i gradskoj opštini, položaji u smislu odredaba ovog Zakona, su radna mesta načelnika gradske, opštinske, odnosno uprave gradske opštine i njihovih zamenika. U gradu Beogradu, ukoliko je gradska uprava organizovana kao jedinstven organ, položaji u smislu odredaba ovog Zakona, su radna mesta načelnika gradske uprave grada Beograda, njegovih zamenika (sekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda) i podsekretar sekretarijata, a sve u skladu sa članom 48 Zakona.

• Da li se sekretar skupštine sistematizuje u opštinsku/gradsku upravu?

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, istina, ne postoji za skupštinu. Sekretar skupštine nije deo opštinske/gradske uprave, već drugog organa tj. skupštine, pa ne može ni biti sistematizovan u opštinsku/gradsku upravu.

• Koji su dalji koraci ukoliko se načelnik uprave ne postavi u roku od tri meseca, a veće je postavilo vršioca dužnosti?

U skladu sa čl. 56 Zakona ukoliko nije postavljen načelnik uprave, kao ni njegov zamenik, do postavljenja načelnika uprave, kao i kada načelnik uprave nije u mogućnosti da obavlja dužnost duže od 30 dana, Veće može postaviti vršioca dužnosti - službenika koji ispunjava utvrđene uslove za radno mesto službenika na položaju, koji će obavljati poslove načelnika uprave, najduže na tri meseca, bez sprovođenja javnog konkursa.

Ukoliko službenik na položaju nije postavljen, javni konkurs za popunjavanje položaja se oglašava u roku od 15 dana od postavljenja vršioca dužnosti.

U slučaju da se javni konkurs ne okonča postavljenjem na položaj, status vršioca dužnosti može se produžiti najduže još tri meseca. Zakon nije predvideo dalje mehanizme ukoliko se čak ni u ovom roku ne postavi načelnik uprave.

• Šta se dešava sa službenikom koji je postavljen za vršioca dužnosti kada se postavi načelnik uprave?

Kada se postavi načelnik uprave službenik koji je bio postavljen za vršioca dužnosti se raspoređuje na radno mesto na kome je bio raspoređen do postavljenja.

• Da li će se pomoćnici predsednika opštine/gradonačelnika raspoređivati u upravu?

Pomoćnici predsednika opštine/gradonačelnika se više neće raspoređivati u opštinsku/gradsku upravu i neće postojati nikakva mogućnost da im radni odnos preraste u radni odnos na neodređeno vreme u opštinskoj/gradskoj upravi.

• Ko odlučuje o žalbama službenika dok se ne obrazuje žalbena komisija?

Po članu 173. Zakona o žalbenu komisiju obrazuje Veće.

Žalbena komisija će se obrazovati do početka primene ovog zakona.

Do obrazovanja žalbene komisije, odlučivanje o žalbama službenika nastavlja da obavlja Veće.

• Ko je službenik na položaju?

Shodno članu 48 Zakona položaj je radno mesto na kome službenik ima ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa rukovođenjem i usklađivanjem rada organa, službe ili organizacije autonomne pokrajine, odnosno gradske, opštinske uprave ili uprave gradske opštine.

U Autonomnoj pokrajini Vojvodini položaji, u smislu odredaba ovog zakona, su radna mesta: podsekretara pokrajinskog sekretarijata, pomoćnik sekretara u pokrajinskom sekretarijatu, pomoćnik direktora pokrajinske posebne upravne organizacije, direktor i pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada i pomoćnik sekretara Pokrajinske vlade.

U jedinici lokalne samouprave i gradskoj opštini, položaji u smislu odredaba ovog zakona, su radna mesta načelnika gradske, opštinske, odnosno uprave gradske opštine i njihovih zamenika.

U gradu Beogradu, ukoliko je gradska uprava organizovana kao jedinstven organ, položaji u smislu odredaba ovog zakona, su radna mesta načelnika gradske uprave grada Beograda, njegovih zamenika (sekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda) i podsekretar sekretarijata.

• Kakav će biti status zaposlenih u kabinetu gradonačelnika / predsednika opštine / predsednika gradske opštine koji sada već imaju radni odnos na neodređeno vreme u opštinskoj/gradskoj upravi?

Zaposleni na neodređeno vreme u opštinskoj/gradskoj upravi ostaju zaposleni na neodređeno vreme u opštinskoj/gradskoj upravi, bez obzira što se u momentu početka primene Zakona obavljaju poslove u kabinetu gradonačelnika / predsednika opštine / predsednika gradske opštine. Ubuduće će, takođe, moći da se rasporede iz opštinske/gradske uprave u kabinet gradonačelnika / predsednika opštine / predsednika gradske opštine, uz docnije, po prestanku obavljanje ovih poslova, vraćanje i raspoređivanje u opštinsku/gradsku upravu.

• Da li je Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jednicama lokalne samouprave propisana obaveza da načelnik opštinske/gradske uprave mora da ima zamenika?

Zakonom nije propisana obaveza da načelnik opštinske/gradske uprave mora da ima zamenika, kao što to ni do sada nije bila obaveza, već samo mogućnost, predviđena čl. 56. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon).

• Koliko može da traje radni odnos na određeno vreme iz razloga povećanog obima posla?

Radni odnos može se zasnovati i za vreme čije trajanje je unapred određeno (radni odnos na određeno vreme), pored drugih razloga i zbog privremeno povećanog obima posla, koji postojeći broj zaposlenih ne može da izvrši.

Međutim, radni odnos zasnovan na ovaj način iz navednog razloga može da traje najduže šest meseci u toku jedne kalendarske godine.

• Ko je poslodavac predsedniku skupštine?

U skladu sa čl. 4. Zakona poslodavac funkcionera, službenika i nameštenika u jedinicama lokalne samouprave je jedinica lokalne samouprave.

Za funkcionere u jedinicama lokalne samouprave, prava i dužnosti u ime poslodavca, vrši skupština grada, opštine ili gradske opštine, odnosno radno telo skupštine koje je utvrđeno statutom ili aktom skupštine kojim se uređuje nadležnost, sastav i organizacija radnih tela skupštine.

• Da li ugovor o delu zaključen između službenika u opštinskoj/gradskoj upravi i drugog poslodavca van organa JLS iziskuje saglasnost poslodavca u JLS za dodatni rad?

Službenik je dužan da o svom dodatnom radu obavesti poslodavca.

Službenik može, uz pismenu saglasnost poslodavca, van radnog vremena da radi za drugog poslodavca ako dodatni rad nije zabranjen posebnim zakonom ili drugim propisom, ako ne stvara mogućnost sukoba interesa ili ne utiče na nepristrasnost rada službenika.

Saglasnost za dodatni rad službenika daje poslodavac.

Saglasnost poslodavca nije potrebna za dodatni naučnoistraživački rad, objavljivanje autorskih dela i rad u kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskim i sličnim udruženjima.

Poslodavac može zabraniti i ovaj rad ako se njime onemogućava ili otežava rad službenika, šteti ugledu poslodavca, odnosno stvara mogućnost sukoba interesa ili utiče na nepristrasnost rada službenika.

Ovim odredbama, svakako, podleže i obavljanje poslova na osnovu ugovora o delu.

• Da li će broj zaposlenih u kabinetu gradonačelnika / predsednika opštine / predsednika gradske opštine ulaziti u ukupan broj zaposlenih?

Radni odnos može se zasnovati i za vreme čije trajanje je unapred određeno (radni odnos na određeno vreme) na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika, predsednika opštine ili predsednika gradske opštine, dok traje dužnost tih izabranih lica (pomoćnici gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu) i njihov broj se svakako uračunava u ukupan broj zaposlenih.

• Kako će načelnici uprava znati koliki broj obuka u toku godine treba da predlože?

Član 121. Zakona propisuje da se stručno usavršavanje službenika zasniva na opštim i posebnim programima kojima se određuju oblici i sadržina usavršavanja.

Listu opštih programa stručnog usavršavanja, osim opšteg programa stručnog usavršavanja za polaganje državnog stručnog ispita, utvrđuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu na osnovu predloga nadležnog organa državne uprave i mišljenja Saveta.

Posebne programe stručnog usavršavanja donosi načelnik uprave za svaku kalendarsku godinu uz pribavljeno mišljenje Saveta.

Obavezne elemente programa stručnog usavršavanja propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu na predlog Saveta.

Navedenim se ne nameće broj obuka, već potreba da se ova oblast planira i da ne dolazi do dupliranja sa obukama na nacionalnom nivou.

• Da li će po novom Zakonu načelnik uprave imati pravo na mirovanje radnog odnosa?

Službenik kome je prestao rad na položaju (načelnik uprave/zamenik) protekom vremena na koje je postavljen, podnošenjem pismene ostavke i ukidanjem položaja nema pravo na mirovanje radnog odnosa, ali ima pravo da kod poslodavca bude raspoređen na drugo radno mesto za koje ispunjava uslove, a što je propisano čl. 54 Zakona.

• Kakav je redosled radnji pri popunjavanju izvršilačkih radnih mesta?

Pri popunjavanju izvršilačkog radnog mesta prednost ima premeštaj službenika, sa napredovanjem ili bez njega.

Ako poslodavac odluči da radno mesto ne popuni premeštajem, sprovodi se interni konkurs.

Ako interni konkurs nije uspeo, radno mesto može da se popuni preuzimanjem službenika od drugog poslodavca iz člana 4. Zakona, odnosno iz državnog organa.

Ako se radno mesto ne popuni ni preuzimanjem službenika, obavezno se sprovodi javni konkurs.

Ako ni javni konkurs nije uspeo, radno mesto se ne popunjava, ali poslodavac može odlučiti da se sprovede novi javni konkurs.

 

Izvor: Vebsajt SKGO, 14.09.2016.
Naslov: Redakcija