Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: UREđENA OBAVEZA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEćA DA DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE DOSTAVE RADNI PLAN POSTROJENJA SA PROGRAMOM KOREKTIVNIH MERA I DINAMIKOM PRILAGOđAVANJA RADA POSTROJENJA U SKLADU SA ODREDBAMA NACRTA ZAKONA, KAO I OBAVEZA PRAVNIH I FIZIčKIH LICA DA U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU ODREDABA OVOG PROPISA USKLADE SVOJE POSLOVANJE SA PREDVIđENIM IZMENAMA I DOPUNAMA


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Odredbama Nacrta zakona predviđene su izmene i dopune kada su u pitanju izuzeci od primene, tako da je precizirano da se odredbe Nacrta zakona ne primenjuju na:

1) gasovite materijale koji se ispuštaju u atmosferu;

2) zemlju uključujući neiskopanu kontamirinu zemlju i građevine trajno povezane sa zemljištem;

3) nekontaminirano zemljište i druge materijale iz prirode iskopane tokom građevinskih aktivnosti gde je izvesno da će materijal biti korišćen u građevinske svrhe u svom prirodnom obliku na gradilištu na kom je iskopan;

4) radioaktivni otpad;

5) deaktivirane eksplozive;

6) fekalije, ukoliko ne spadaju u sporedne proizvode životinjskog porekla uključujući i dobijene proizvode na koje se primenjuju propisi u oblasti veterinarstva;

7) slamu i druge prirodne bezopasne poljoprivredne ili šumske materijale korišćene u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije od takve biomase kroz procese ili metode, koji ne štete životnoj sredini ili ugrožavaju zdravlje ljudi;

8) mulj iz kanalizacionih sistema i sadržaj septičkih jama, osim mulja iz postrojenja za tretman otpadnih voda.

Takođe, preciziraju se i izuzeci od primene odredaba Nacrta zakona u meri u kojoj je upravljanje otpadom uređeno drugim propisima, a koji se odnose na:

1) otpadne vode;

2) sporedne proizvode životinjskog porekla, uključujući i dobijene proizvode na koje se primenjuju propisi u oblasti veterinarstva, osim onih koji su namenjeni za spaljivanje, korišćenje u postrojenjima za biogas ili postrojenjima za kompostiranje, ili odlaganje na sanitarnu deponiju pod posebnim uslovima, u skladu sa posebnim propisom;

3) leševe životinja koje nisu zaklane kao i na ubijene životinje u cilju iskorenjivanja epizootične bolesti, a koje su odložene u skladu sa propisima u oblasti veterinarstva;

4) otpad koji nastaje pri istraživanju, iskopavanju, eksploataciji, tretmanu i skladištenju mineralnih sirovina i rada u kamenolomima na koje se primenjuju propisi o upravljanju rudarskim otpadom.

Pored navedenog, predviđeno je da se odredbe Nacrta zakona ne primenjuju na sedimente premeštene unutar površinskih voda radi upravljanja vodama i vodnim putevima, sprečavanje poplava, smanjenje efekata poplava, suša ili melioracije zemljišta ukoliko je utvrđeno da su sedimenti neopasni.

Kada je u pitanju značenje izraza,odredbama Nacrta zakona predviđene su izmene i dopune važećeg Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 - u daljem tekstu: Zakon) koje se odnose na preciziranje i definisanje određenih pojmova kao što su: bio otpad, centar za sakupljanje otpada, dekontaminacija, deponija, divlja deponija, dozvola, farmaceutski otpad, interni otpad, medicinski otpad, mobilno postrojenje za upravljanje otpadom, najbolje dostupne tehnike, nesanitarna deponija, odvojeno sakupljanje, odlaganje otpada, otpad, otpad od građenja, ponovno iskorišćenje otpada, posrednik, prevencija, priprema za ponovnu upotrebu otpada, proizvođač otpada, proizvođač proizvoda, reciklaža, sakupljanje otpada, sekundarna sirovina, trgovac, tretman otpada, upravljanje otpadom i vlasnik otpada.

Nacrtom zakona predviđeno je i uvođenje principa samodovoljnosti kao načela upravljanja otpadom, pod kojim se podrazumeva uspostavljanje integrisane i odgovarajuće mreže postrojenja za ponovno iskorišćenje i odlaganje mešanog komunalnog otpada sakupljenog iz domaćinstava, kao i izmena principa hijerarhije upravljanja otpadom u smislu uređivanja prioriteta u upravljanju (prevencija, priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža, ostale operacije ponovnog iskorišćenja i odlaganje otpada).

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na klasifikaciju otpada,preciznijesedefiniše katalog otpada i klasifikacija otpada kao opasnog otpada. Takođe, Nacrtom zakona uređuje se nusproizvod, odnosno utvrđuju se uslovi pod kojima se može postupati sa materijom ili predmetom nastalim u procesu proizvodnje kao sa nusproizvodom i preciziraju se izuzeci kada se proizvodni ostatak ipak smatra otpadom i pored ispunjenosti svih propisanih uslova za status nusproizvoda. Odredbama Nacrta zakona precizira se i način dokazivanja ispunjenosti uslova za nusproizvod i uređuje se pod kojim uslovima pojedine vrste otpada prestaju da budu otpad.

Nacrtom zakona predviđene su i izmene odredaba koje se odnose na definisanje pojma i sadržine strategije upravljanja otpadom. Takođe, precizira se da strategiju upravljanja otpadom čine analiza i stanje upravljanja otpadom, nacionalni ciljevi i Nacionalni plan upravljanja otpadom.

Kada je u pitanju Nacionalni plan upravljanja otpadom odredbama Nacrta zakona se precizira njegova sadržina, a predviđene su i dopune kojima se uređuju programi prevencije stvaranja otpada kojima se utvrđuju ciljevi i mere prevencije stvaranja otpada, procena mera prevencije i predviđaju ovlašćenja Vlade Republike Srbije za njihovo donošenje. Takođe, odredbama Nacrta zakona se precizira da regionalni i lokalni planovi upravljanja otpadom moraju biti u skladu sa nacionalnim planom.

Kada je u pitanju radni plan postrojenja za upravljanje otpadom,odredbama Nacrta zakona predviđena je dopuna kojom se propisuje da se za nesanitarne deponije – smetlišta izrađuju projekti sanacije i rekultivacije, a precizira se odgovornost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministar) koja se odnosi na sadržinu projekata sanacije i rekultivacije neuređenih deponija.

Kada su u pitanju subjekti upravljanja otpadom,odredbama Nacrta zakona detaljnije se preciziraju nadležnosti Republike Srbije i autonomne pokrajine koje se odnose na planska dokumenta kojima se obezbeđuje upravljanje otpadom i preciznije se definišu pojmovi tretmana, odnosno novog iskorišćavanja i odlaganja otpada. Takođe, precizno se definišu i slučajevi u kojima Ministar može oduzeti ovlašćenje ovlašćenoj stručnoj organizaciji za ispitivanje otpada.

Odredbama Nacrta zakona predviđene su i izmene i dopune postojećeg Zakona kojima se reguliše odgovornost proizvođača otpada i odgovornost vlasnika i držaoca otpada. Takođe, Nacrtom zakona definiše se pojam delatnosti posredovanja u upravljanju otpadom, način plaćanja za otkup otpada, dokumentacija koju je trgovac dužan da pribavi od lica od kojeg otkupljuje otpad, obaveza upisa u registar posrednika, postupak upisa, izdavanje rešenja, odbijanje zahteva, kao i mogućnost ukidanja rešenja o registraciji.

Kada je u pitanju sakupljanje i transport otpada,Nacrtom zakona preciziraju se odredbe koje se odnose na transport i sakupljanje otpada, način sakupljanja otpada i način plaćanja za lice koje vrši sakupljanje i transport otpada. Nacrtom zakona preciznije se uređuju odredbe kojima se reguliše skladištenje otpada i tačno se utvrđuju vrste skladišta i predviđa se da se opasan otpad ne može privremeno skladištiti na lokaciji proizvođača, vlasnika ili drugog držaoca otpada duže od 12 meseci. Takođe, precizira se i ovlašćenje Ministra za donošenje pravilnika kojim se bliže propisuju vrste otpada koje se mogu tretirati u mobilnim postrojenjima i vrste mobilnih postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada.

Kada je u pitanju organizovanje upravljanja otpadom,odredbama Nacrta zakona precizno se definišu:

1) ponovna upotreba i ponovno iskorišćenje otpada;

2) upravljanje komunalnim otpadom;

3) upravljanje opasnim otpadom i

4) dokumentacija o kretanju otpada i kretanju opasnog otpada.

Takođe, Nacrtom zakona preciznije se definiše i:

1) upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima;

2) upravljanje otpadnim uljima;

3) upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda;

4) upravljanje otpadnim fluoroscentnim cevima koje sadrže živu;

5) upravljanje PCB i PCT otpadom;

6) upravljenje otpadom koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran dugotrajnim organskim zagađujućim materijama;

7) upravljanje otpadom koji sadrži azbest;

8) upravljanje medicinskim otpadom;

9) upravljanje farmaceutskim otpadom;

10) troškovi upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom;

11) upravljanje otpadom iz proizvodnje titan – dioksida.

Nacrtom zakona predviđene su i značajne izmene i dopune postojećeg Zakona kojima se uređuje:

1) izdavanje i vrste dozvola za upravljanje otpadom;

2) nadležnost za izdavanje dozvola;

3) sadržina zahteva za izdavanje dozvole;

4) postupak izdavanja dozvole;

5) sadržaj dozvole;

6) uslovi za odbijanje i odbacivanje zahteva za izdavanje dozvole;

7) rok važenja dozvola;

8) oduzimanje dozvole i

9) uslovi za izmenu dozvole.

Odredbama Nacrta zakona predviđene su značajne izmene i dopune postojećeg Zakona kada je su u pitanju izveštaji o upravljanju otpadom i registri u oblasti upravljanju otpadom. Takođe, odredbama Nacrta zakona koje se odnose na finansiranje upravljanja otpadom,preciznije se definišu troškovi upravljanja otpadom, odgovornost proizvođača, vlasnika i držaoca otpada, cene usluga za upravljanje otpadom, finansiranje upravljanja otpadom, kao i korišćenje sredstava za finansiranje upravljanja otpadom.

Kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona predviđene su izmene i dopune kojima se regulišu prava i dužnosti inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora, kao ovlašćenja inspektora pri vršenju inspekcijskog nadzora. Odredbama Nacrta zakona predviđa se i uvođenje dodatnih kaznenih odredaba za privredne prestupe koje načini privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice i preciznije se definišu kaznene odredbe za prekršaje koje načini odgovorno lice u organu državne uprave, u jedinici lokalne samouprave, imaocu javnih ovlašćenja i ovlašćenom pravnom licu.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama,dat je rok od godinu dana od dana stupanja na snagu Nacrta zakona za donošenje propisa i strateških dokumenata. Odredbama Nacrta zakona propisane su i obaveze autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave da usklade svoje planove upravljanja otpadom, kao i rokovi u kojima jedinice lokalne samouprave moraju da urede i organizuju selekciju i odvojeno sakupljanje otpada radi reciklaže, da organizuju i opreme centre za sakupljanje otpada iz domaćinstava, da izrade popis neuređenih deponija, da izrade evidenciju i projekte sanacije i rekultivacije, da u sporazumu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave odrede lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji.

Takođe, uređena je i obaveza javnih komunalnih preduzeća da do 31. decembra 2017. godine dostave radni plan postrojenja sa programom korektivnih mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja u skladu sa odredbama Nacrta zakona, kao i obaveza pravnih i fizičkih lica da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona usklade svoje poslovanje sa predviđenim izmenama i dopunama.

Predviđeno je i da se na zahteve za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom koji su podneti pre stupanja na snagu Nacrta zakona primenjuju odredbe zakona koji je važio u vreme podnošenja zahteva. Takođe, predloženo je da se odlaganje i dekontaminaciju PCB uređaja izvrši najkasnije do 31. decembra 2019. godine, kao i da držalac uređaja koji sadrži PCB ima obavezu da do 31. decembra 2107. godine donese plan zamene, odnosno odlaganja i dekontaminacije.

Izmenama i dopunama postojećeg Zakona predviđeno je i da se odredbe Nacrta zakona koje se odnose na obaveštavanje Evropske unije o prestanku statusa otpada primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a da se odredbe koje se odnose na elektronsko popunjavanje dokumenta o kretanju opasnog otpada primenjuju od 1. januara 2016. godine, kao i da se odredbe koje se odnose na posrednika i trgovca primenjuju od 2020. godine. 

Izvor: Redakcija, 14.09.2015.