Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O VOJNOJ LEGITIMACIJI €� TEKST PROPISA


UREDBA O VOJNOJ LEGITIMACIJI

Na osnovu člana 51. stav 8. Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon i 10/2015) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi UREDBU O VOJNOJ LEGITIMACIJI

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se izgled i karakteristike, način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja i poništavanja i način vođenja evidencije o izdatim vojnim legitimacijama profesionalnih vojnih lica (u daljem tekstu: vojna legitimacija).

Član 2.

Vojna legitimacija je javna isprava kojom profesionalno vojno lice dokazuje svoj identitet i svojstvo vojnog lica.

2. Izgled i karakteristike vojne legitimacije

Član 3.

Obrazac vojne legitimacije je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 54h86,6 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala sa dominantnim sivomaslinastim tonovima.

Prednja strana obrasca vojne legitimacije sadrži u gornjem levom uglu oznaku pripadnosti Vojsci Srbije, a desno od nje u dva reda ispisan tekst: "Republika Srbija - Vojska Srbije" i tekst: "VOJNA LEGITIMACIJA". Na levoj strani, ispod oznake pripadnosti Vojsci Srbije je mesto za fotografiju u boji imaoca vojne legitimacije, dimenzija 22,5h28,5 mm, a ispod nje označeno mesto za upisivanje broja vojne legitimacije. Desno od fotografije su rubrike za upisivanje podataka o imaocu vojne legitimacije: prezime, ime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), svojstvo (GENERAL, OFICIR, PODOFICIR ili PROFESIONALNI VOJNIK), datum izdavanja i rok važenja. Na desnoj strani je stilizovani grb Vojske Srbije, a ispod njega mesto za umanjenu crno-belu fotografiju imaoca vojne legitimacije. Na donjoj strani u središnjem delu je kinegram okruglog oblika sa stilizovanom oznakom pripadnosti Vojsci Srbije, a u donjem delu horizontalno celom dužinom je ključni grafički element u čijem desnom uglu je stilizovani prikaz četiri ocila sa oznake pripadnosti Vojsci Srbije.

Poleđina obrasca vojne legitimacije sadrži u gornjem levom uglu prostor u obliku elipse namenjen za nanošenje višestruke laserske slike, a desno od njega tekst: "U slučaju pronalaska ove legitimacije dostavite je na prijavnicu najbliže kasarne, vojnog objekta ili organa unutrašnjih poslova", a ispod tekst: "ZABRANJENA JE SVAKA ZLOUPOTREBA VOJNE LEGITIMACIJE.". U desnom gornjem delu je reljefni prikaz stilizovane oznake pripadnosti Vojsci Srbije, levo ispod prostora namenjenog za nanošenje višestruke laserske slike je strelica koja pokazuje smer ubacivanja vojne legitimacije u čitač elektronskog identifikacionog dokumenta i kontaktni mikrokontroler, a u sredini je stilizovani grb Vojske Srbije. U desnom središnjem delu je mesto za upisivanje krvne grupe imaoca vojne legitimacije. U donjem delu je prostor za mašinski čitljivu zonu sa podacima o imaocu vojne legitimacije koji su ispisani u tri reda sa po 30 karaktera, a u donjem delu horizontalno celom dužinom je ključni grafički element u čijem desnom uglu je stilizovani prikaz četiri ocila sa oznake pripadnosti Vojsci Srbije.

U obrazac vojne legitimacije, podaci iz stava 2. ovog člana upisuju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Obrazac vojne legitimacije dat je u Prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Obrazac vojne legitimacije sadrži kontaktni i beskontaktni mikrokontroler i zaštitne elemente.

Član 5.

Kontaktni mikrokontroler, pored podataka o imaocu vojne legitimacije iz člana 3. stav 2. ove uredbe koji se upisuju u obrazac vojne legitimacije, sadrži: datum rođenja; ime jednog od roditelja; službene podatke (čin; naziv i matični broj organizacione jedinice u kojoj je na službi odnosno broj vojne pošte; mesto službovanja; od kada je na službi u komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije, odnosno organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane i do kada je na službi ukoliko je u radnom odnosu na određeno vreme; identifikacioni broj za lice koje pruža zdravstvene usluge) i podatke sadržane u elektronskim sertifikatima.

Beskontaktni mikrokontroler sadrži sledeće podatke o imaocu vojne legitimacije: prezime; ime jednog od roditelja; ime; jedinstveni matični broj građana (JMBG); svojstvo; čin; naziv organizacione jedinice u kojoj je na službi, odnosno broj vojne pošte; mesto službovanja i broj vojne legitimacije.

Podaci profesionalnog vojnog lica menjaju se u mikrokontrolerima kada dođe do promene službenih podataka ili podataka sadržanim u elektronskim sertifikatima.

Član 6.

Za izdavanje vojne legitimacije koristi se fotografija lica u elektronskom obliku kome se izdaje vojna legitimacija.

Fotografija iz stava 1. ovog člana mora da ima sledeće karakteristike:

1)         da je dimenzija 689 h 861 tačaka (piksela);

2)         da lice zauzima 70% do 80% fotografije;

3)         da je oštra, jasna i visokog kvaliteta;

4)         da lice gleda direktno u objektiv i da se jasno vide obe ivice lica, bez osmeha i grimasa, sa zatvorenim ustima;

5)         da prikazuje prirodnu boju kože;

6)         da su oči otvorene i jasno vidljive;

7)         za lice sa naočarima: oči jasno vidljive, da okvir ne zaklanja bilo koji deo oka i da nema refleksije;

8)         da je pozadina jednobojna (bela);

9)         da je oficir i podoficir u službenoj uniformi bez šapke ili berea, a profesionalni vojnik u terenskoj uniformi bez kape ili berea.

Član 7.

Standarde za izradu obrasca vojne legitimacije i za mikrokontrolere i zaštitne elemente bliže određuje ministar odbrane.

3. Način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja i poništavanja vojne legitimacije

Član 8.

Vojna legitimacija se izdaje na osnovu zahteva.

Zahtev za izdavanje vojne legitimacije profesionalnom vojnom licu podnosi nadležni starešina, u roku od osam dana od dana nastanka razloga za izdavanje, odnosno najkasnije 30 dana pre isteka prethodne vojne legitimacije.

Zahtev za izdavanje vojne legitimacije oficiru, odnosno podoficiru koji se proizvodi u čin nakon završetka školovanja u vojnoškolskoj ustanovi podnosi starešina vojnoškolske ustanove u kojoj se on nalazi do proizvođenja, najkasnije 30 dana pre proizvođenja u čin.

Zahtev za izdavanje vojne legitimacije profesionalnom vojnom licu koje promeni lične podatke sadržane u članu 3. stav 2. ove uredbe podnosi nadležni starešina, u roku od osam dana od dana saznanja za nastalu promenu, uz dokaz o uplati troškova za izdavanje nove.

Zahtev za izdavanje vojne legitimacije iz st. 2. i 4. ovog člana podnosi se u pisanom i elektronskom obliku i sadrži podatke iz člana 5. stav 1. ove uredbe za lice za koje se traži izdavanje vojne legitimacije.

Zahtev za izdavanje vojne legitimacije je i zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Vojnu legitimaciju izdaje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva iz st. 2. i 4. ovog člana.

Član 9.

Vojna legitimacija izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

Član 10.

Vojna legitimacija se smatra izdatom kada profesionalno vojno lice potpiše potvrdu o prijemu vojne legitimacije.

Potvrdu o prijemu vojne legitimacije popunjava nadležni starešina.

Potvrda o prijemu vojne legitimacije ulaže se u dosije personalnih podataka lica kome je uručena vojna legitimacija.

Član 11.

Imalac vojne legitimacije dužan je da vojnu legitimaciju nosi sa sobom i da je pokaže kada dokazuje svoj identitet i svojstvo vojnog lica.

Vojna legitimacija ne može se nositi i koristiti van teritorije Republike Srbije.

Član 12.

Profesionalno vojno lice kada primeti nestanak vojne legitimacije ili pronađe nestalu vojnu legitimaciju svoju ili drugog lica, u obavezi je da to bez odlaganja prijavi nadležnom starešini.

Nadležni starešina u obavezi je da odmah obavesti organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane nadležnu za kadrove o nestanku, odnosno pronalaženju vojne legitimacije.

Nadležni starešina, uz zahtev za izdavanje vojne legitimacije u slučaju nestanka vojne legitimacije, prilaže dokaz da je prethodna vojna legitimacija oglašena nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dokaz o uplati troškova za izdavanje nove.

Član 13.

Profesionalno vojno lice obavezno je da obavesti nadležnog starešinu u slučaju oštećenja vojne legitimacije.

Nadležni starešina uz zahtev za izdavanje vojne legitimacije prilaže oštećenu vojnu legitimaciju i dokaz o uplati troškova za izdavanje nove vojne legitimacije u slučaju da je oštećenje nastalo krivicom imaoca vojne legitimacije.

Član 14.

Nadležni starešina u obavezi je da oduzme vojnu legitimaciju profesionalnom vojnom licu u slučaju isteka roka važenja vojne legitimacije, prilikom izdavanja nove vojne legitimacije ili prilikom prestanka profesionalne vojne službe, po bilo kojem osnovu, zaključno sa danom prestanka profesionalne vojne službe.

Član 15.

Nadležni starešina poništava oduzetu vojnu legitimaciju perforiranjem preko kontaktnog mikrokontrolera i presecanjem po sredini duže strane.

Nadležni starešina poništenu vojnu legitimaciju dostavlja organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove.

4. Vođenje evidencije o izdatim vojnim legitimacijama

Član 16.

Evidencija o izdatim vojnim legitimacijama vodi se u elektronskoj formi.

5. Prelazne i završne odredbe

Član 17.

Vojne legitimacije izdate po odredbama Uredbe o vojnoj legitimaciji ("Sl. list SRJ", br. 30/94) važe do 31. decembra 2015. godine.

Vojne legitimacije izdate po odredbama Uredbe o vojnoj legitimaciji ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009 i 93/2010) važe do isteka roka važenja označenog na vojnoj legitimaciji.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vojnoj legitimaciji ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009 i 93/2010).

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj: 110-9494/2015

U Beogradu, 10. septembra 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 14.09.2015.