Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE: UVEDENA OBAVEZA JAVNIM BELEżNICIMA I IZVRšITELJIMA DA ZA PRUżENU USLUGU FIZIčKIM LICIMA SVAKI OSTVARENI POJEDINAčNI PROMET EVIDENTIRAJU PREKO FISKALNE KASE


Vlada RS je na 47. sednici, održanoj 13. septembra 2014. godine, donela Uredbu o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase čiji tekst prenosimo u nastavku ove vesti.

UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Član 1.

U Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Službeni glasnik RS", br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 i 59/13), u članu 2. stav 1. tačka 1) alineja 21. menja se i glasi:

"69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. oktobra 2014. godine.

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 4. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012), kojim je propisano da Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Pravni osnov za donošenje uredbe propisan je i članom 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005-ispravka, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-US i 72/2012, 7/2014-US i 44/2014), prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se stvore uslovi - obaveza javnim beležnicima i izvršiteljima da za pruženu uslugu fizičkim licima svaki ostvareni pojedinačni promet evidentiraju preko fiskalne kase.

Naime, odredbom člana 2. stav 1. tačka 1) alineja 21. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Službeni glasnik RS", br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 i 59/13) propisano je da za delatnost 69.10 Pravni poslovi ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Uredbom o klasifikaciji delatnosti, u okviru delatnosti pravnih poslova navedene su i aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja. Imajući u vidu da se radi o specifičnim pravnim poslovima, za koje postoji interes da se promet evidentira preko fiskalnih kasa, ovom uredbom izuzimaju se aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja od delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe propisano je da se aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja izuzimaju od delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

Članom 2. određeno je da uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da se primenjuje od 1. oktobra 2014. godine, kako bi se javni beležnici i izvršitelji pripremili za njenu primenu.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu. 

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.9.2014.