Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJAVAJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJAVAJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.

OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE ROKOVI IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, A U CILjU SPREČAVANjA NEIZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U ROKU.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, a u komercijalnim transakcijama u kojima su ovi privredni subjekti dužnici.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) komercijalne transakcije su ugovorene transakcije između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između privrednih subjekata, koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge;

1) KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE SU UGOVORENE TRANSAKCIJE IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KOJE SE ODNOSE NA ISPORUKU DOBARA, ODNOSNO PRUŽANjE USLUGA UZ NAKNADU, U KOJE SE UBRAJAJU I GRAĐEVINSKI I INVESTICIONI RADOVI, KAO I KOMUNALNE USLUGE;

2) javni sektor je deo nacionalne ekonomije koji obuhvata opšti nivo države, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javna preduzeća;

3) privredni subjekt je privredno društvo i preduzetnik osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, kao i zadruga i registrovano poljoprivredno gazdinstvo i ostala pravna lica osnovana u skladu sa posebnim zakonom;

4) novčana obaveza je iznos ugovorene naknade za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga naveden u ugovoru, fakturi ili drugom odgovarajućem zahtevu za isplatu, uključujući direktne troškove nabavke;

5) faktura, u smislu ovog zakona, je dokument kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama;

6) privremena ili okončana situacija je dokument kojim se obračunava naknada za izvršene građevinske i investicione radove i u smislu ovog zakona predstavlja odgovarajući zahtev za isplatu;

7) neizmirena novčana obaveza u roku je novčana obaveza javnog sektora, odnosno privrednog subjekta koja nije isplaćena poveriocu u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku ukoliko ugovorom rok nije predviđen, odnosno ukoliko ugovor nije u pisanoj formi;

8) kamata za neizmirenu novčanu obavezu u roku podrazumeva kamatu na novčanu obavezu koja nije isplaćena u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje zatezna kamata.

Član 4.

Ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 45 dana, u slučaju kada je u tom ugovornom odnosu javni sektor dužnik.

UGOVOROM IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA NE MOŽE SE PREDVIDETI ROK ZA IZMIRENJE NOVČANIH OBAVEZA DUŽI OD 60 DANA.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza do 90 dana u slučaju kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

U ugovornom odnosu iz stava 1. ovog člana, rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 60 dana, u slučaju kada je dužnik u tom ugovornom odnosu privredni subjekt.

Ako ugovorom iz stava 3. ovog člana nije ugovoren rok za izmirenje novčanih obaveza, dužnik je dužan, bez prethodne opomene, da izmiri novčanu obavezu u roku do 60 dana.

AKO UGOVOROM IZ STAVA 4. OVOG ČLANA NIJE UGOVOREN ROK ZA IZMIRENJE NOVČANIH OBAVEZA, DUŽNIK JE DUŽAN, BEZ PRETHODNE OPOMENE, DA IZMIRI NOVČANU OBAVEZU U ROKU DO 60 DANA.

Rok za izmirenje novčane obaveze iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana počinje da teče od dana propisanog članom 3. stav 3. ovog zakona.

ROK ZA IZMIRENjE NOVČANE OBAVEZE IZ ST. 1, 2, 3, 4. I 5. OVOG ČLANA POČINjE DA TEČE OD DANA PROPISANOG ČLANOM 3. STAV 3. OVOG ZAKONA.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, čiji se računi vode u konsolidovanom računu trezora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su ti korisnici dužnici, vrši Uprava za trezor.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između korisnika sredstava budžeta autonomne pokrajine čiji se računi vode u konsolidovanom računu trezora autonomne pokrajine i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su ti korisnici dužnici, vrši trezor autonomne pokrajine.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, čiji se računi vode u konsolidovanom računu trezora jedinica lokalne samouprave i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su ti korisnici dužnici, vrše trezori jedinica lokalne samouprave.

Ministar nadležan za poslove finansija donosi akt kojim se uređuje način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem ovog zakona kada su dužnici korisnici budžetskih sredstava, u skladu sa odredbama ovog člana.

NADZOR NAD SPROVOĐENJEM OVOG ZAKONA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI, KAO I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, VRŠI MINISTARSTVO FINANSIJA – ODELJENJE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU (U DALJEM TEKSTU: ODELJENJE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU).

U CILjU SPROVOĐENjA NADZORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UPRAVA ZA TREZOR, TREZOR AUTONOMNE POKRAJINE I TREZORI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIKUPLjAJU PODATKE O PREUZETIM OBAVEZAMA OD SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJE ONI DOSTAVLJAJU KROZ INFORMACIONI SISTEM UPRAVE ZA TREZOR I BUDŽETSKO INFORMACIONI SISTEM TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE I DOSTAVLJAJU ODELJENJU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU IZVEŠTAJE SA PODACIMA O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ČIJI SE RAČUNI VODE U PRIPADAJUĆEM KONSOLIDOVANOM RAČUNU TREZORA, U ROKOVIMA UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM.

U CILjU SPROVOĐENJA NADZORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODELJENJE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU PREUZIMA PODATKE O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA JAVNIH PREDUZEĆA IZ INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA TREZOR.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA POSEBNIM AKTIMA BLIŽE UREĐUJE NAČIN I POSTUPAK VRŠENjA NADZORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KAO I NAČIN I POSTUPAK PREUZIMANjA PODATAKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove finansija donosi akt kojim se uređuje način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem ovog zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata.

NADZOR NAD SPROVOĐENjEM OVOG ZAKONA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA VRŠI MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA DONOSI AKT KOJIM UREĐUJE NAČIN I POSTUPAK VRŠENjA NADZORA NAD SPROVOĐENjEM OVOG ZAKONA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 14.07.2015.