Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS DONELA NOVU UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU


Vlada Republike Srbije je na sednici 12. jula 2014. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu.

Podesećamo da je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 107/2013 i 119/2013) u primeni od 1. januara 2014. godine, kao i da je Uredba pretrpela izmene i dopune u junu 2014. godine ("Sl. glasnik RS", br. 64/2014).

Razlog za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu je:

transparentan prikaz preferencijalnih stopa carine za određene poljoprivredne i prehrambene proizvode i ribe u skladu sa Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, koji je potpisan 24. juna 2014. godine u Briselu i

dalje usaglašavanje nomenklature sa izmenama Kombinovane nomenklature Evropske unije koje su objavljene u Uredbi o sprovođenju (EU) broj 626/2014 od 10. juna 2014. godine kojom se menja Aneks I Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 o tarifskoj i statističkoj nomenklaturi i Carinskoj Tarifi Zajednice ("Službeni list EU" broj 174/14 od 13. juna 2014. godine).

U skladu sa odredbama Protokola uz SSP, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, izvršena je promena preferencijalnih stopa carine za poljoprivredne i prehrambene proizvode i ribe iz 85 tarifnih oznaka iz dvanaest Glava Carinske tarife (1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 22 i 24). Ove promene su izvršene u Delu II i Delu IV Priloga Uredbe.

Usaglašavanje sa Kombinovanom nomenklaturom odnosi se na dopunu novom Dodatnim napomenom u Glavi 22.

Izmene i dopune CT2014 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine, u skladu sa članom 11. Protokola uz SSP.

Izvor: Redakcija, 14.7.2014.