Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OGLAšAVANJU: NACRT PRECIZIRA čUVANJE OGLASNE PORUKE I PODATAKA O OGLASNOJ PORUCI, KAO I SUDSKU ZAšTITU ZA OBMANJUJUćE I UPOREDNO OGLAšAVANJE


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o oglašavanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

U uvodnim odredbama definiše se da se Nacrtom zakona uređuju opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. Takođe, Nacrtom zakona su definisani i osnovni pojmovi kao što su: oglašavanje, oglasna poruka, oglašivač i prenosilac oglasne poruke.

Predviđeno je da se odredbe Nacrta zakona primenjuju na oglašavanje bez obzira na način i sredstvo kojim se vrši, a precizno su definisane i aktivnosti na koje se odredbe Nacrta zakona ne primenjuju.

Kada su u pitanju opšta pravila oglašavanja, predlagač zakona je odredbama Nacrta zakona precizno definisao:

1) da je oglašavanje slobodno;

2) samoregulativu kao skup pravila kojima se definišu postupci u komercijalnoj komunikaciji koja obuhvata oglašavanje u vezi sa jednim ili više poslovnih postupaka ili poslovnih grana, odnosno pravila struke, za čije formulisanje, prihvatanje, primenu, praćenje primene i reviziju su odgovorni svi učesnici u oglašavanju;

3) društvenu odgovornost u smislu da se oglasnom porukom ne sme izazvati mržnja, netolerancija, zloupotreba poverenja, lakovernost, sujeverje primalaca oglasne poruke, kao i da oglasna poruka ne sme sadržati uvredljive sadržaje i da mora biti istinita;

4) zabranu oglašavanja pravno nedozvoljenog, odnosno zabranjeno je oglašavanje kojim se preporučuje oglašivač, aktivnost ili proizvodnja i promet robe i pružanje usluga koji su zabranjeni zakonom, kao oglašavanje kojim se poziva na nedopuštene radnje prema drugome ili nedopušteno bojkotovanje drugoga;

5) zabranu podsticaja diskriminacije čime se postiže da oglasna poruka ne sme podsticati diskriminaciju po bilo kom osnovu;

6) zabranu diskriminacije oglašivača pod čim se podrazumeva zabrana neopravdanog odbijanja objavljivanja oglasne poruke;

7) zabranu podsticanja na štetno ponašanje, odnosno zabrana da se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;

8) pojam i zabranu obmanjujućeg oglašavanja;

9) pojam i zabranu prikrivenog oglašavanja;

10) oznaku prepoznatljivosti, koja predstavlja grafičku, vizuelnu, odnosno audio oznaku koja u zavisnosti od načina oglašavanja označava svojstvo određene poruke kao oglasne poruke;

11) pojam uporednog oglašavanja i kada je ovakva vrsta oglašavanja dozvoljena;

12) pojam i upotrebu ličnog dobra u oglašavanju;

13) oglašavanje prodajnih podsticaja, odnosno dužnosti, obaveze i situacije kada je ova vrsta oglašavanja zabranjena;

14) skrivenu tarifu, odnosno situaciju kada se oglašavanjem upućuje na telefonski broj ili drugi korisnički servis za koji važi posebna tarifa oglasna poruka mora sadržati iznos te tarife, odnosno ukupne cene te usluge;

15) upotrebu simbola kao što su zastava himna i grb;

16) pojam i upotrebu oglasna deklaracija i

17) odgovornost prenosioca oglasne poruke.

Odredbama Nacrta zakona preciziraju se i posebna pravila oglašavanja, što se pre svega odnosi na:

1) posebna pravila o zaštiti maloletnika;

2) posebna pravila u pogledu načina oglašavanja i

3) posebna pravila s obzirom na predmet oglašavanja.

Kada su u pitanju posebna pravila o zaštiti maloletnika, odredbama Nacrta zakona se definiše oglasna poruka namenjena maloletnicima, utvrđuju se ograničenja po pitanju zloupotrebe neiskustva, neznanja i lakovernosti maloletnika, zabranjuje se oglašavanje koje podstiče ili navodi na ponašanje kojim se ugrožava zdravlje, fizički i psihički razvoj maloletnika, zabranjuje se prikazivanje maloletnika u opasnoj situaciji u okviru oglasne poruke, definiše se zaštita integriteta i precizira se kada je dozvoljeno oglašavanje u obrazovnim i vaspitnim ustanovama.

Posebna pravila u pogledu načina oglašavanja, prema odredbama Nacrta zakona, odnose se na:

1) oglašavanje u elektronskim medijima;

2) oglašavanje u štampanim medijima;

3) oglašavanje na javnom prostoru i

4) Internet oglašavanje.

Predlagač zakona je predvideo da se na oglašavanje u elektronskim medijima primenjuju pravila Nacrta zakona, kao i posebna pravila u skladu sa zakonom koji uređuje elektronske medije, kao i da se ovaj tip oglašavanja, po pravilu, vrši putem audio-vizuelne komercijalne komunikacije (na primer televizijsko ili radijsko oglašavanje, sponzorstvo, televizijska prodaja i plasiranje proizvoda).

Takođe, pravila Nacrta zakona primenjuju se i na oglašavanje u štampanim medijima, pri čemu se pod štampanim medijima smatraju dnevne i periodične novine i druga štampana sredstva javnog informisanja i sadržaj dostupan putem Interneta u precizno definisanim slučajevima.

Nacrtom zakona oglašavanje na javnom prostoru predstavlja vid oglašavanja putem sredstva podesnog za upućivanje oglasne poruke javnosti, na javnoj površini ili drugoj površini izvan zatvorenog prostora, koja je dostupna javnosti, odnosno neodređenom broju primalaca. Sredstva za oglašavanje na javnom prostoru su, po pravilu, oglasni pano-bilbord, plakat, displej, svetleće oznake i slično.

Odredbama Nacrta zakona, kada je u pitanju oglašavanje na javnom prostoru, precizno se uređuje:

1) zaštita sigurnosti lica i drugog javnog interesa;

2) postavljanje oglasnih panoa na javnim površinama;

3) postavljanje plakata na javnim površinama;

4) postavljanje plakata i drugih sredstava za oglašavanje na ostalim površinama i

5) postavljanje ostalih sredstava za oglašavanje na javnom prostoru.

Nacrtom zakona Internet oglašavanje je definisano kao oglašavanje na internet prezentaciji, društvenoj mreži, aplikaciji, odnosno putem drugog vida internet komunikacije, kada iz sadržaja oglasne poruke nesumnjivo proizilazi da je usmerena na primaoce oglasne poruke iz Srbije i da se roba ili usluga koja se oglašava može kupiti, odnosno isporučiti na području Srbije. Ova vrsta oglašavanja se, po pravilu, vrši putem banera, kontekstualnih poruka i menija, specijalizovanih onlajn magazina i slično.

Kada su u pitanju posebna pravila s obzirom na predmet oglašavanja, odredbama Nacrta zakona precizno se uređuju i definišu:

1) Ograničenja oglašavanja alkoholnih pića i izuzeci od ove zabrane, kao i zabranjeni načini oglašavanja alkoholnih pića. Takođe, predviđeno je da se odredbe Nacrta zakona o oglašavanju alkoholnih pića ne odnose na oglasnu poruku kojom se preporučuje prestanak konzumacije alkoholnih pića, odvikavanje od zavisnosti upotrebe alkoholnih pića i borba protiv alkoholizma. Kada je u pitanju oglašavanje alkoholnih pića preciziraju se i ograničenja u smislu da oglasna poruka mora da sadrži upozoravajuću poruku koja se odnosi na zabranu prodaje alkoholnih pića maloletnim licima i podsećanje na odgovornu upotrebu alkoholnih pića;

2) Zabrana oglašavanja duvanskih proizvoda i zabrana prikazivanja pušenja ili oponašanja pušenja u oglasnoj poruci. Takođe, predviđeno je da se odredbe Nacrta zakona o oglašavanju duvanskih proizvoda ne odnose na oglašavanje koje ima za cilj prevenciju upotrebe duvana, odnosno duvanskih proizvoda ili prevencije izloženosti duvanskom dimu. Odredbama Nacrta zakona kojima se uređuje oglašavanje elektronskih cigareta i drugih proizvoda koji zamenjuju cigarete i druge duvanske proizvode predviđena je shodna primena pravila o oglašavanju duvanskih proizvoda;

3) Ograničenja oglašavanja igara na sreću i vreme u kom je oglašavanje igara na sreću dozvoljeno ukoliko se ispunjavaju uslovi predviđeni Nacrtom zakona;

4) Nacrtom zakona dozvoljeno je oglašavanje nagradnih igara koje nisu igre na sreću pod uslovom da priređivač na jasan i razumljiv način u oglašavanju istakne pravila igre, vrstu i visinu nagrade;

5) Oglašavanje koje sadrži zdravstvene i nutritivne izjave, u smislu da se oglašavanje koje sadrži tvrdnje o zdravstvenom, lekovitom ili nutritivnom svojstvu robe ili usluga koje se oglašava mora da se zasniva na odgovarajućim naučnim ili stručnim nalazima;

6) Zabrana oglašavanja opojnih droga, kao i uslovi za oglašavanje drugih kontrolisanih psihoaktivnih supstanci;

7) Ograničenja oglašavanja pornografije, pri čemu je odredbama Nacrta zakona ova vrsta oglašavanja zabranjena osim u pornografskim javnim glasilima i u vremenskom periodu od 00 do 05 časova, i

8) Zabrana oglašavanja oružja, delova oružja i municije, pri čemu je odredbama Nacrta zakona ova vsta oglašavanja dozvoljena kada je usmerena prema stručnoj javnosti i kad je u pitanju oglašavanje sportskog i lovačkog oružja.

Odredbama Nacrta zakona direktno oglašavanje se definiše kao upućivanje oglasne poruke imenovanom ili na drugi način pojedinačno određenom licu. Takođe, precizirani su i načini na koji se vrši direktno oglašavanje, kao i neophodnost pribavljanja prethodne saglasnosti za direktno oglašavanje prema fizičkim licima.

Kada je u pitanju sponzorstvo, odredbama Nacrta zakona sponzorstvo se definiše kao svaki vid finansijske ili druge podrške sponzora drugom pravnom ili fizičkom licu ili njegovim aktivnostima u cilju promocije sponzorovog imena, naziva ili žiga, aktivnosti ili proizvoda. Odredbama Nacrta zakona precizno se definiše i uređuje i:

1) zabrana dovođenja u zabludu;

2) zaštita integriteta sponzorisanog lica, sponzorisane aktivnosti i sponzora;

3) sponzorstvo proizvođača alkoholnih pića;

4) sponzorstvo priređivača igara na sreću i

5) zabrana sponzorstva proizvođača duvanskih proizvoda.

Kada je u pitanju pravna zaštita, odredbama Nacrta zakona se detaljno precizira čuvanje oglasne poruke i podataka o oglasnoj poruci, kao i sudska zaštita za obmanjujuće i uporedno oglašavanje.

Takođe, odredbama Nacrta zakona definisano je da inspekcijski nadzor nad njegovom primenom vrše ministarstva, organi javne vlasti i lokalne samouprave preko tržišnih i komunalnih inspektora.

Konačno, Nacrtom zakona definisane su i kaznene odredbe za učinjene prekršaje.

U prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i da će se primenjivati po isteku tri meseca od njegovog stupanja na snagu. 

Izvor: Redakcija, 14.06.2015.