Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Predviđeno je da Ministar prosvete može da proglasi diplomu o stečenom visokom obrazovanju nevažećom kada ju je izdala neovlašćena ustanova, ali i ako je diplomu potpisala osoba koja za to nije ovlašćena. Diploma se može poništiti i ako se utvrdi da osoba koja ju je stekla nije ispunila ispitne obaveze u skladu sa zakonom i predviđenim studijskim programom, ili nije ispunjavala uslove za upis na osnovne, master i doktorske studije


U Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju, na osnovu kog bi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ubuduće imao ovlašćenje da poništi diplome.

Otvarajući raspravu, ministar Mladen Šarčević rekao je da je radna grupa mesecima intenzivno radila i da je pri donošenju Nacrta zakona u potpunosti poštovana demokratska procedura.

- Sada je njihov rad pred vama. Na kraju rasprave videćemo da li će eventualno biti potrebne neke izmene. Nastojaćemo da do kraja juna zakon usvoji Narodna skupština - istakao je ministar.

Planirano je da on može da nevažećom proglasi diplomu o stečenom visokom obrazovanju kad ju je izdala neovlašćena ustanova, ali i ako je diplomu potpisala osoba koja za to nije ovlašćena. Međutim, neće to moći da radi na svoju ruku, već će morati da potraži saglasnost odgovaraće komisije.

Ministar će tu privilegiju iskoristi u trenutku kad se iscrpe sve ostale mogućnosti, a pre svega ukoliko posle njegovog upozorenja diplomu ne poništi visokoškolska ustanova u kojoj je izdata. Diploma se može poništiti i ako se utvrdi da osoba koja ju je stekla nije ispunila ispitne obaveze u skladu sa zakonom i predviđenim studijskim programom, ili nije ispunjavala uslove za upis na osnovne, master i doktorske studije.

Umesto Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta osniva se Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) kao posebno pravno lice, koje se finansira iz sopstvenih sredstava i budžeta Republike Srbije. Upravni odbor Nacionalnog tela za akreditaciju imenuje Vlada. Akreditacija se izdaje na sedam umesto na pet godina.

Uvode se kratki programi studija radi stručnog osposobljavanja studenata za uključivanje u radni proces, koji može da nosi od 30 do 60 ESP bodova i za koji se izdaje sertifikat o završenom kratkom programu studija.

Uvodi se mogućnost organizovanja studija uz rad za studente koji su zaposleni ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu.

Broj bodova koji student u tekućoj školskoj godini treba da ostvari kako bi stekao uslov da se finansira iz budžeta (ako se rangira u okviru ukupnog broja budžetskih studenata) smanjen je sa 60 na 48 ESP.

Organ poslovođenja (rektor, dekan, direktor) bira se na četiri godine, a broj mandata nije ograničen. Organu poslovođenja prestaje dužnost u slučajevima kad je pravosnažnom presudom osuđen na kaznu zatvora za drugo krivično delo danom pravosnažnosti presude, odnosno konačnosti odluke.

Izvor: Vebsajt Kurir, 12.05.2017.
Naslov: Redakcija