Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJAMA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU: NOVI PRAVILNIK IZJEDNAčAVA USLOVE IZRADE DOKTORSKIH DISERTACIJA43 NA SVIM FAKULTETIMA I PROPISUJE STROżE USLOVE ZA IZBOR čLANOVA KOMISIJE. PREDVIđENO JE DA MENTOR NE MOżE BITI U KOMISIJI PRI ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE, DA U ISTO VREME MOżE DA VODI NAJVIšE PET KANDIDATA, A KANDIDAT MORA BITI PRVI AUTOR NAJMANJE TRI RADA U ODGOVARAJUćIM čASOPISIMA


Univerzitet u Beogradu 2016. godine trebalo bi da upiše oko 14.800 brucoša i 9.500 studenata prve godine master studija. Usvojen je novi Pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu, za čiju izadu je bilo potrebno tri godine. Jedna od novina je da, osim ako za to ne dobije odobrenje Senata, mentor ne može biti u komisiji pri odbrani doktorske disertacije.

Broj studenata je gotovo identičan prošlogodišnjem. Oko 9.500 brucoša, ukoliko Vlada Republike Srbije to odobri, trebalo bi da se školuje o trošku države na najvećem i najstarijem univerzitetu u zemlji.

"Mi ćemo do kraja aprila, najverovatnije 30. aprila 2016. godine, raspisati konkurs da bismo ispoštovali Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), a onda ćemo raditi korekcije u zavisnosti od odluke Vlade", ističe prorektor Univerziteta u Beogradu, Nada Kovačević.

Dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ivan Gržetić, ukazuje da brojke pokazuju da su kapaciteti u okviru Beogadskog univerziteta ostali ograničeni i da se ne mogu značajno proširivati.

O predlogu novih, viših cena školarina, resorno Ministarstvo se do sada nije izjasnilo.

"Na studentskim parlamentima fakulteta je da sa svojom upravom, odnosno sa članovima Saveta fakulteta usaglase cene. Ta povećanja nisu velika, ali ćemo se truditi da do njih ne dođe", kaže potpredsednik Studentskog parlamenta UB, Borijan Soković.

Oni koji budu upisali doktorske studije, a planirano je oko 1.900 kandidata, studiraće po novim pravilima. Upravo usvojeni Pravilnik o doktorskim studijama izjednačava uslove izrade disertacija na svim fakultetima. Stroži su i uslovi za izbor članova komisije.

"Diže se nivo kvaliteta same komisije. I ono što je ključno u većini slučajeva, ukoliko to neki od fakulteta ne odredi posebno svojim propisima, mentor se izuzima iz članstva komisije za ocenu doktorske disertacije", ističe rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević.

Prorektor Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović, ukazuje da je ključna uloga mentora i komisije koja na osnovu svih pokazatelja utvrđuje da li je rad originalno naučno delo ili ne, pa na osnovu toga, rad dalje upućuje na odbranu ili korekcije.

Mentor u isto vreme može da vodi najviše pet kandidata, a kandidat mora biti prvi autor najmanje tri rada u odgovarajućim časopisima.

Izvor: Vebsajt RTS, Natalija Sinanović, 14.04.2016.
Naslov: Redakcija