Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD: ODRżANA JAVNA RASPRAVA U PREDMETU IUZ-168/2014 - INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI ODREDBE čLANA 65. STAV 3. ZAKONA O JAVNIM PREDUZEćIMA


Javna rasprava u predmetu IUz-168/2014, formiranom povodom inicijative za ocenu ustavnosti odredbe člana 65. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), održana je 13. aprila 2016. godine, u Ustavnom sudu.

Javnoj raspravi nije prisustvovao inicijator, ali ni predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, tako da je raspravi, osim nekoliko sudija, prisustvovalo troje od 10 pozvanih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, kao i nekoliko studenata prava iz Niša.

Za inicijatora ovog postupka sporan je član 65. stav 3. Zakona u kome se kaže da "u preduzećima koja posluju društvenim kapitalom i obavljaju delatnost od opšteg interesa, Republika Srbija može u skladu sa posebnim aktom Vlade preuzeti vlasnička prava na društvenom kapitalu".

Savetnica u Ministarstvu privrede, Jelena Arsić, rekla je da odredbe ovog Zakona nisu u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), te da su oni radeći na tekstu, vodili računa da ne povrede ni postupak privatizacije sa jedne, ni opšti interes preduzeća, sa druge strane.

- Ministarstvo privrede smatralo je da u slučaju preuzimanja vlasničkih prava ne dovodi nikoga u neravnopravan položaj. Ovim smo pokušali da zaštitimo oba interesa - rekla je Arsićeva.

Profesor Pravnog fakulteta, Miodrag Orlić, rekao je da je u ovoj oblasti teško doći na "zdrav teren jasnih odredaba" i da postoji veliki broj zakona koji su u suprotnosti jedan sa drugim.

Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, Miodrag Zec, rekao je kako je on lično učestvovao od 1986. do 2006. u radu na mnogim zakonima o privatizaciji i da su oni svi protivustavni, ali da je društvena volja bila takva da se to nije pokazivalo.

- Pedeset godina smo gradili sistem na društvenoj svojini, a da niko nikad nije definisao šta znači društvena svojina. I normalno je da sada imamo problem. U Ustavu piše da su svi oblici svojine ravnopravni, pa kako su ravnopravni kad društvena svojina mora da umre - istakao je Zec.

U ovom konkretnom slučaju Zec kaže da ne vidi šta je neustavno, ali da je krivac ovakvoj situaciji strašan nemar i velika protivurečnost koja postoji u 90 odsto zakona.

- Nisu nam potrebni novi zakoni, ne moramo da donosimo ništa, samo treba prestati davati novac. Tako je sve moglo da se reši za pet godina, a ovako sve traje već 16 godina - naglasio je profesor Zec.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon)

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65

Osnivači javnih preduzeća uskladiće osnivačka akta tih preduzeća sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i njegova zavisna društva, koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, dužni su da svoja opšta akta usaglase sa ovim zakonom i osnivačkim aktom, u roku od 30 dana od dana usklađivanja osnivačkih akata sa odredbama ovog zakona.

U preduzećima koja posluju društvenim kapitalom i obavljaju delatnost od opšteg interesa, Republika Srbija može u skladu sa posebnim aktom Vlade preuzeti vlasnička prava na društvenom kapitalu.

U javnim preduzećima u oblasti informisanja kod kojih nije izvršena svojinska transformacija do dana stupanja na snagu ovog zakona, odredbe ovog zakona primenjuju se do njihove vlasničke transformacije.

Izvor: Vebsajt Danas, LJ. Bukvić, 13.04.2016.
Naslov: Redakcija