Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS OBJAVILA NACRTE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI POSLOVA PLATNOG SISTEMA


NBS je na svojoj internet stranici objavila nacrte podzakonskih akata iz oblasti poslova platnog prometa, i to:

Nacrt odluke o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Operativna pravila za kliring međunarodnih plaćanja (međunarodni kliring sistem u devizama)

Nacrt odluke o elektronskom načinu izvršavanja platnih transakcija

Nacrt odluke o međubankarskom kliringu i poravnanju plaćanja u devizama

Nacrt odluke o određivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva pružalaca platnih usluga

Nacrt odluke o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

Nacrt instrukcija za postupanje učesnika u RTGS NBS i Kliring NBS platnom sistemu po reklamacijama

Nacrt odluke o jedinstvenoj strukturi tekućih računa

Nacrt uputstva o formatu i nameni poruka za razmenu podataka kod izvršavanja elektronskih platnih transakcija

Nacrt uputstva za sprovođenje odluke o elektronskom načinu izvršavanja platnih transakcija

Nacrt uputstva o bližoj sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka pružaoca platnih usluga o izvršenim platnim transakcijama

Nacrt odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

Nacrt odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Nacrt instrukcija za izvršavanje direktnih zaduženja sa računa učesnika u RTGS platnom sistemu Narodne banke Srbije

Pravila rada kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Pravila rada međubankarskog kliring sistema u devizama i

Pravila rada RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije

Sva podzakonska akta mogu se preuzeti ovde (ONLINE)

Primedbe i sugestije mogu se dostaviti Sektoru za platni sistem elektronskim putem na imejl-adresu: platni.sistem@nbs.rs do 22. aprila 2015.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.4.2015.