Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI: Nosilac odobrenja, na zahtev carinskog organa, nadoknađuje troškove carinskih organa ili drugih lica koja postupaju u ime carinskog organa, od trenutka zadržavanja ili obustavljanja puštanja robe, uključujući troškove skladištenje i rukovanje robom. Primena ovog člana ne isključuje pravo nosioca odobrenja da traži naknadu od lica koje je učinilo povredu prava ili drugih lica u skladu sa propisima


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 11. januara 2018. godine donela Uredbu o izmeni Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Uređenje zaštite prava intelektualne svojine na granici od strane carinskog organa prvi put je regulisano posebnim carinskim propisom u 2010. godini. Naime, na osnovu ovlašćenja Vlade iz člana 287. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon) doneta je Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 86/2010, a izmene i dopune u broju 28/2012. Ova uredba je bila usklađena sa tada odgovarajućim propisom EU iz ove oblasti, a to je Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights.

U međuvremenu, u EU doneta je nova Uredba koja reguliše istu oblast - Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, te je, u cilju dalje harmonizacije naših propisa sa propisima EU iz ove oblasti, bilo potrebno donošenje nove uredbe. U tom smislu, Vlada Republike Srbije je donela novu Uredbu o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 25/2015. Danom početka primene ove uredbe, tačnije od 1. septembra 2015. godine, prestala je da važi Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010 i 28/2012).

U cilju dalje harmonizacije sa propisima EU u ovoj oblasti, to je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o izmeni Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici sa početka ovog teksta. Izmena uredbe je izvršena u delu koji se tiče troškova koji nastaju u vezi sa skladištenjem, čuvanjem, održavanjem ili uništavanjem zadržane robe. Prema usvojenim izmenama, nosilac odobrenja, na zahtev carinskog organa, nadoknađuje troškove carinskih organa ili drugih lica koja postupaju u ime carinskog organa, od trenutka zadržavanja ili obustavljanja puštanja robe, uključujući troškove skladištenje i rukovanje robom, u skladu sa odredbama ove Uredbe. Takođe, propisano je da primena ovog člana ne isključuje pravo nosioca odobrenja da traži naknadu od lica koje je učinilo povredu prava ili drugih lica u skladu sa propisima.

Izvor: Redakcija, Milka Živanović, 12.01.2018.