Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2014. GODINI


Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US i 72/2012), Vlada je donela

UREDBU O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina posebne naknade za podsticaj u 2014. godini.

Naknada iz stava 1. ovog člana izražava se u din/kWh.

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 0.081 din/kWh koju, u skladu sa zakonom plaćaju krajnji kupci uz račun za pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu i posebno se iskazuje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj:

U Beogradu, 14. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

1. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 59. stav 7. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 - ispravka, 93/12 i 124/12) kojom je propisano da Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu posebne naknade za podsticaj.

Odredbom čl. 42. st.1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Kategorije povlašćenih proizvođača električne energije koje imaju pravo na podsticajnu otkupnu cenu električne energije su definisane u skladu sa strateškim interesima Srbije i definicijom obnovljivih izvora energije datom u direktivi 2001/77/ES, tako da politika stimulisanja projekata korišćenja obnovljivih izvora energije bude održiva.

Članom 59. Zakona o energetici propisane su podsticajne mere za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije od povlašćenih proizvođača, u zavisnosti od vrste i snage elektrane.

Odredbom stava 5. istog člana predviđeno je da sredstva za podsticaj obezbeđuju krajnji kupci plaćanjem posebne naknade za podsticaj, a odredbom stava 7. istog člana da Vlada, na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu naknade iz stava 5. ovog člana koja se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odredbom člana 4. Uredbe o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013) propisano je da se visina naknade za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije određuje kao količnik korigovanog ukupnog potrebnog godišnjeg prihoda od naknade i ukupne godišnje neto potrošnje električne energije u Republici Srbiji iskazane u energetskom bilansu.

3. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uredbe definisan je predmet uredbe, način na koji se naknada za podsticaj obračunava, kao i kako se izražava.

Članom 2. je opredeljen iznos naknade za podsticaj za 2014. godinu.

Članom 3. određuje se dan stupanja na snagu uredbe.

4. STUPANJE UREDBE NA SNAGU

Članom 6. Uredbe o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po  osnovu  naknade  za  podsticaj  povlašćenih  proizvođača  električne  energije (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 8/13) propisano je da do kraja novembra svake godine javni snabdevač dostavlja Ministarstvu podatke o:

1) ukupnoj električnoj energiji prodatoj potrošačima na javnom snabdevanju u prethodnih 12 meseci;

2) ukupnim novčanim sredstvima fakturisanim potrošačima na javnom snabdevanju za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci, bez dela koji se odnose na troškove prenosa i distribucije;

3) ukupnoj električnoj energiji otkupljenoj od svake kategorije povlašćenih proizvođača u prethodnih 12 meseci;

4) ukupnim novčanim iznosima fakturisanim od svake kategorije povlašćenih proizvođača za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci;

5) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator prenosnog sistema fakturisao javnom snabdevaču za balansiranje balansne grupe javnog snabdevača u prethodnih 12 meseci.

Imajući u vidu da je javni snabdevač izveštaj sa podacima koji su relevantni za proračun dostavio početkom januara 2014. godine, a da se radi o naknadi koju treba naplatiti uz račun za električnu energiju utrošenu u januaru 2014. godine, predloženo je da uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

5.  OBEZBEĐENJE POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Računi za pristup prenosnom odnosno distributivnom sistemu krajnjih korisnika (domaćinstava, privrednih subjekata, budžetskih korisnika i drugih) biće uvećani za oko 1% na mesečnom nivou, što zavisi od odnosa korišćenja električne energije po višoj ili nižoj tarifi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, 14.1.2014.