Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18), u članu 43. stav 2. broj: “1,9”, zamenjuje se brojem: “1,96”, broj: “1,5”, zamenjuje se brojem: “1,71”, broj: “1,2”, zamenjuje se brojem: “1,38” i broj: “1”, zamenjuje se brojem: “1,20”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za februar 2022. godine.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

 Izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika proizilazi iz potrebe da se vrednovanje pratećih pomoćno-tehničkih poslova u državnim organima, upodobi u što većoj meri vrednostima uporedivih poslova koji obavljaju državni službenici. Inicijativa za izmenu zakona potekla je od reprezentativnih sindikata zaposlenih u državnim organima, koji su predložili uvećanje koeficijenata za obračun i isplatu plata nameštenika čija radna mesta su razvrstana od treće do šeste platne grupe. Prestavnici sindikata smatraju da se izmenama koeficijenata doprinisi ostvarivanju principa uspostavljenog opštim propisima o radu “jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti”, s obzirom da se i za obavljanje poslova nameštenika zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja kao i za iste ili slične poslove koji obavljaju državni službenici u odgovarajućem zvanju, a priroda namešteničkih poslova i njihov doprinos funkcionisanju organa, naročito u pravosuđu, opravdava traženo uvećanje koeficijenata. Obavljanjem pratećih pomoćno-tehničkih poslova od strane nameštenika, kao što su poslovi pravosudne straže, daktilografa, dostavljača, kurira, zaposelnih na prijemu i ekspediciji pošte i dr.značajno se doprinosi nesmetanom funkcionisanju sudova i tužilaštava na teritoriji Republike Srbije. Za obavljanje poslova slične složenosti, ali u referentskim zvanjima državnih službenika, određeni su koeficijenti u rasponu od 1,40 do 2,18, s obzirom da početni koeficijent može da se uvećava po osnovu ostvarenih rezultata rada, dok je za posao nameštenika istog nivoa kvalifikacije koji je razvrstan u četvrtu platnu grupu utvrđen koeficijent od 1,5, bez mogućnosti napredovanja i trajnog uvećanja koeficijenta po osnovu ostvarenih rezultata rada. Takođe, na predloženi način pravi se i razlikovanje u odnose na poslove nameštenika za koje se zahteva osnovna škola i niži nivo kvalifikacija, a čija isplaćena plata je bila izjednačena sa nameštenicima 4. vrste. S obzirom da je osnovica za obračun plata zaposlenih nameštenika u državnim organima, rasla sporije od rasta minimalne zarade, osnovne plate nameštenika čija su radna mesta razvrstana od četvrte do šeste platne grupe ostale su ispod minimalne zarade.

 Na predloženi način stvaraju se uslovi za adekvatno razlikovanje u vrednovanju poslova različite složenosti, koji svakako ne mogu biti isplaćeni ispod minimalne zarade i unapređuje materijalni položaja zaposlenih nameštenika koji obavljaju prateće, pomoćno-tehničke poslove u državnim organima.                 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 Članom 1. menja se član 43. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u delu koji se odnosi na promenu koeficijenta za obračun i isplatu plata za radna mesta nameštenika koja su razvrstana od treće do šeste platne grupe i to: koeficijent 1,9 na 1,96; 1,5 na 1,71; 1,2 na 1,38 i 1 na 1,20.

 Članom 2. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu i početak primene.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, u visini od 14% planirane mase sredstava za plate nameštenika u 2022. godini, odnosno 292.798.305,31 dinara, u neto iznosu.

 Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2023. i 2024. godini biće planirana u okviru limita utvrđenih zakonom o budžetu za svaku budžetsku godinu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 10.12.2021.