Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Značenje pojedinih izraza

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "proizvođač akciznih proizvoda" je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona, UKLjUČUJUĆI I LICE KOJE VRŠI PRERADU, PRŽENjE, PAKOVANjE, KAO I DRUGE SA NjIMA POVEZANE RADNjE KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNjE KAFE;

2) "uvoznik akciznih proizvoda" je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) "obveznik akcize" je lice koje je dužno da plati akcizu propisanu ovim zakonom;

4) "akcizna dozvola" je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) "akcizno skladište" je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi, skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) "ovlašćeni držalac akciznog skladišta" je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize;

7) "režim odloženog obračunavanja i plaćanja akcize" je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) "cigaretama proizvedenim u zemlji" smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

IV. OBVEZNIK AKCIZE

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) (brisana)

2) (brisana)

3) (brisana)

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ.;

5A) SVAKO LICE KOJE STAVI U PROMET U REPUBLICI SRBIJI AKCIZNE PROIZVODE SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

6) (brisana)

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, a na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (u daljem tekstu: nesagorevajući duvan) akciza se plaća u skladu sa stavom 10. STAVOM 11. ovog člana, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Nesagorevajući duvan je posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 4. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete - 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) - 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

- 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

- 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

- 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

- 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

IZUZETNO, UKOLIKO SE RADI O PROIZVODIMA KOJI SE U CELINI ILI DELIMIČNO SASTOJE OD SUPSTANCI KOJE NISU DUVAN, ALI KOJI U POGLEDU DRUGIH KRITERIJUMA ODGOVARAJU TIM PROIZVODIMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PROIZVODNjA I PROMET DUVANA I DUVANSKIH PRERAĐEVINA, OSNOVICA ZA UTVRĐIVANjE MINIMALNE AKCIZE NA TE PROIZVODE JE MINIMALNA AKCIZA NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE IZ STAVA 5. TAČKA 2) OVOG ČLANA, A SRAZMERNO SADRŽINI DUVANA U TIM PROIZVODIMA.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene i minimalne akcize iz stava 5. ovog člana u prethodnom polugodištu.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO) UTVRĐUJE JEDNOM GODIŠNjE, I TO DO 15. FEBRUARA TEKUĆE GODINE, IZNOSE PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA U PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI, A IZNOSE MINIMALNE AKCIZE UTVRĐUJE POLUGODIŠNjE, I TO DO 15. FEBRUARA, ODNOSNO DO 31. JULA TEKUĆE GODINE.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 8. STAVA 9. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, a u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 6. do 9. ST. 7. DO 10. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 5. i 8. ST. 5. I 9. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Kafa

Član 14.

Kafom u smislu ovog zakona smatra se:

1) nepržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00;

2) pržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 2101 11 00 00;

5) zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 90 00;

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00;

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 1806 90 70 00;

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202.

Čokolada i proizvodi slični čokoladi, kremproizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe ne smatraju se kafom u smislu stava 1. ovoga člana.

POD PROIZVODNjOM KAFE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE PRERADA, PRŽENjE, PAKOVANjE, KAO I DRUGE SA NjIMA POVEZANE RADNjE KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNjE KAFE.

Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu od 80,00 din/kg;

2) prženu kafu od 100,00 din/kg;

3) ljuspice i opne od kafe od 110,00 din/kg;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe od 150,00 din/kg.

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 300,00 din/kg. za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

NAČIN OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE NA KAFU, VRSTU, SADRŽINU I NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJA, DOSTAVLjANjA PODATAKA I PODNOŠENjA PORESKE PRIJAVE PROPISAĆE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

Član 14a

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi iz tarifne oznake nomenklature CT 3824 90 92 90 CT 3824 99 92 90 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 90 90.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iznosi 4,00 dinara po mililitru.

Kontrolne akcizne markice

Član 18.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK DUŽAN JE DA PRI PROIZVODNjI, ODNOSNO PRE UVOZA CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE NAMENjENE ZA KRAJNjU POTROŠNjU, OSIM PIVA, NISKOALKOHOLNIH PIĆA KOJA SADRŽE MANjE OD 5% VOL ALKOHOLA I CIGARETA KOJE SE KORISTE ZA TESTIRANjE KVALITETA PROIZVODA, OBELEŽI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM SVAKI OD TIH PROIZVODA POSEBNO.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, cigarete i alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.

Ministarstvo odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana., KAO I VRSTU POJEDINAČNOG PAKOVANjA KAFE ZA KRAJNjU POTROŠNjU KOJE ĆE SE OBELEŽAVATI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

Umanjenje obračunate akcize

Član 20.

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza.

Reprodukcionim materijalnom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

PRI OBRAČUNU IZNOSA AKCIZE NA KAFU OBVEZNIK IMA PRAVO NA SRAZMERNO UMANjENjE OBRAČUNATE I PLAĆENE AKCIZE PRETHODNOM UČESNIKU OD KOGA JE NABAVIO KAFU, ODNOSNO IMA PRAVO NA SRAZMERNO UMANjENjE PLAĆENE AKCIZE KOJU JE SAM UVEZAO, A KOJA SE KORISTI U FAZI PROIZVODNjE, ODNOSNO PRERADE.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda, nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Posebni slučajevi obračunavanja akcize

Član 22a

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate.;

3) KADA SE U POSTUPKU KONTROLE UTVRDI DA JE LICE IZ ČLANA 6. STAV 2. TAČKA 5A) OVOG ZAKONA STAVILO U PROMET U REPUBLICI SRBIJI AKCIZNE PROIZVODE SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. TAČKA 5A) OVOG ZAKONA, DUŽAN JE DA OBRAČUNATU AKCIZU PLATI U ROKOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, uključujući i nesagorevajući duvan, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, KAFE, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava - Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića I KAFE.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar.

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE

Povraćaj akcize

Član 37.

Obveznik od koga je naplaćena akciza, a koju nije bio dužan da plati, ili koji je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predviđenog, ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize.

Zahtev za povraćaj akcize iz stava 1. ovog člana obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj, u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu.

Izuzetno, obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predviđenog, može podneti u svoje ime i za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize.

Ako su od obveznika akcize iz stava 1. ovog člana naplaćeni kamata, troškovi prinudne naplate ili novčana kazna, pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja.

Zahtev za povraćaj akcize, kamate, troškova prinudne naplate i novčane kazne iz st. 2-4. ovog člana, uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismeni zahtev kupca, obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se vodi kao poreski obveznik.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.

OBVEZNIK AKCIZE – PROIZVOĐAČ AKCIZNIH PROIZVODA IMA PRAVO NA POVRAĆAJ IZNOSA PLAĆENE AKCIZE NA PROIZVODE KOJI SU NABAVLjENI OD PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA AKCIZNIH PROIZVODA ILI IH PROIZVOĐAČ SAM PROIZVODI, ODNOSNO UVOZI, A ZA KOJE JE SAGLASNO ČLANU 20. OVOG ZAKONA IZVRŠENO UMANjENjE AKCIZE, A UPOTREBLjENI SU U PROIZVODNjI AKCIZNIH PROIZVODA NA KOJE SE NE PLAĆA AKCIZA SAGLASNO ČLANU 19. OVOG ZAKONA.

Refakcija akcize

Član 39.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji neposredno od proizvođača, ODNOSNO UVOZNIKA akciznog proizvoda.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IMA I LICE – UVOZNIK AKCIZNOG PROIZVODA KOJI JE TAJ PROIZVOD IZVEZAO.

Član 40.

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom, RAČUN UVOZNIKA AKCIZNOG PROIZVODA SA ISKAZANOM AKCIZOM KOJA JE PLAĆENA PRI UVOZU, ODNOSNO JEDINSTVENU CARINSKU ISPRAVU KOJOM SE DOKAZUJE DA JE AKCIZA PLAĆENA PRI UVOZU, KAO i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

XIIa OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. oktobra 2012. godine do 30. juna 2013. godine u iznosu od 43,00 din/pak; 

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine u iznosu od  45,00 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine u iznosu od     47,00 din/pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine u iznosu od 49,00 din/pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine u iznosu od     51,00 din/pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2015. godine u iznosu od 53,50 din/pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine u iznosu od     56,00 din/pak;

8) od 1. jula 2016. godine u iznosu od            58,50 din/pak.

1) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2017. GODINE U IZNOSU OD 64,00 DIN/PAK;

2) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE U IZNOSU OD 65,50 DIN/PAK;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2018. GODINE U IZNOSU OD 67,00 DIN/PAK;

4) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE U IZNOSU OD   68,50 DIN/PAK;

5) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2019. GODINE U IZNOSU OD      70,00 DIN/PAK;

6) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE U IZNOSU OD   71,50 DIN/PAK;

7) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2020. GODINE U IZNOSU OD       73,00 DIN/PAK;

8) OD 1. JULA 2020. GODINE U IZNOSU OD 74,50 DIN/PAK.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA NEĆE SE USKLAĐIVATI SA GODIŠNjIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, UKOLIKO U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANjE VRŠI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE TAJ INDEKS NE PRELAZI 2%.

UKOLIKO GODIŠNjI INDEKS POTROŠAČKIH CENA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI 2%, DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA USKLAĐIVAĆE SE ZA RAZLIKU KOJU ČINI INDEKS POTROŠAČKIH CENA U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANjE VRŠI UMANjEN ZA 2%, S TIM DA AKO JE IZNOS TE RAZLIKE ISKAZAN SA DECIMALNIM ZAPISOM TAKO DA JE PRVI I DRUGI DECIMALNI ZAPIS MANjI OD 24, ZAOKRUŽIVANjE DECIMALNOG ZAPISA CELOG BROJA SE VRŠI NA NULU, AKO JE IZNOS TE RAZLIKE OD 24 DO 74, ZAOKRUŽIVANjE SE VRŠI NA DECIMALNI ZAPIS 50, A AKO JE IZNOS TE RAZLIKE VEĆI OD 75, ZAOKRUŽIVANjE SE VRŠI NA PRVI NAREDNI CELI BROJ.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od, i to:

1)         do 31. decembra 2012. godine           35%;

2)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine        37%;

3)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 39%;

4)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine         41%;

5)         od 1. januara 2016. godine      43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA NA PROIZVODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJI SE U CELINI ILI DELIMIČNO SASTOJE OD SUPSTANCI KOJE NISU DUVAN, ALI KOJI U POGLEDU DRUGIH KRITERIJUMA ODGOVARAJU TIM PROIZVODIMA, AKCIZA SE OBRAČUNAVA NA OSNOVICU KOJU ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KILOGRAMU DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA, SRAZMERNO PROCENTU SADRŽINE DUVANA U OVOM PROIZVODU.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 18.

PROSEČNA PONDERISANA MALOPRODAJNA CENA CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA ZA 2017. GODINU, IZRAČUNAVA SE STAVLjANjEM U ODNOS UKUPNE VREDNOSTI SVIH CIGARETA I CELOKUPNOG DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANjE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA OBJAVLjENIM U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", SA UKUPNOM KOLIČINOM CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVANA ZA LULU, DUVANA ZA ŽVAKANjE I BURMUTA) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE.

ČLAN 19.

PRVO UTVRĐIVANjE IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE I IZNOSA MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE, DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANjE I BURMUT), U SKLADU SA ČLANOM 3. OVOG ZAKONA, IZVRŠIĆE SE DO 15. FEBRUARA 2018. GODINE, NA OSNOVU PODATAKA O UKUPNOJ VREDNOSTI SVIH CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANjE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA OBJAVLjENIM U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE" I UKUPNOJ KOLIČINI CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANjE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE.

ČLAN 20.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE VRŠIĆE SE POČEV OD 1. JANUARA 2018. GODINE, A PO ISTEKU KALENDARSKE GODINE U KOJOJ, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, INDEKS POTROŠAČKIH CENA PRELAZI 2%.

ČLAN 21.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 119/12, 142/14 I 103/15), U ČLANU 12. STAV 1. REČI: "2016. GODINE" ZAMENjUJU SE REČIMA: "2017. GODINE".

ČLAN 22.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 142/14 I 103/15), U ČLANU 8. REČI: "ZA 2014, 2015. I 2016. GODINU" ZAMENjUJU SE REČIMA: "ZA 2014, 2015, 2016. I 2017. GODINU".

ČLAN 23.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 142/14), U ČLANU 9. REČI: "DANA PROPISANOG ZA PODNOŠENjE PORESKE PRIJAVE ISKLjUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU ZA AKCIZE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA" ZAMENjUJU SE REČIMA: "1. JANUARA 2018. GODINE".

ČLAN 24.

DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE OBRAČUNAVANjE AKCIZE NA KAFU VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM O AKCIZAMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-DR. ZAKON, 142/14, 55/15 I 103/15).

ČLAN 25.

LICE KOJE SE NA DAN 31. DECEMBRA 2017. GODINE BAVI PRERADOM, PRŽENjEM, PAKOVANjEM, KAO I DRUGIM SA NjIMA POVEZANIM RADNjAMA KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNjE KAFE, DUŽNO JE DA SA STANjEM NA TAJ DAN IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA KAFE I DA POPISNE LISTE DOSTAVI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU U ROKU OD 15 DANA OD DANA IZVRŠENOG POPISA.

OD 1. JANUARA 2018. GODINE LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE DOSTAVLjA PODATAK O STANjU ZALIHA KAFE NA POSLEDNjI DAN U MESECU, I TO ZA SVAKI MESEC, DO UTROŠKA POPISANIH ZALIHA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAJKASNIJE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJE NA DAN 31. DECEMBRA 2017. GODINE IMA PROIZVEDENU KAFU ZA KRAJNjU POTROŠNjU NA ZALIHAMA NIJE DUŽNO DA NAVEDENI PROIZVOD PRILIKOM STAVLjANjA U PROMET OBELEŽI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

KAFA KOJA JE DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE UNETA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE, A ZA KOJU NIJE OKONČAN CARINSKI POSTUPAK, NE OBELEŽAVA SE KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

ČLAN 26.

ODREDBE ČL. 1, 4. (U DELU KOJIM SE UREĐUJE ŠTA SE SMATRA PROIZVODNjOM KAFE), 6. (U DELU KOJIM SE UREĐUJE OBELEŽAVANjE KAFE KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM), 7, 8. I 11. PRIMENjIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2018. GODINE.

ČLAN 27.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2017. GODINE.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.12.2016.