Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI": PO ZAHTEVU INVESTITORA MOżE SE IZDATI I REšENJE O POSEBNOJ GRAđEVINSKOJ DOZVOLI ZA IZVOđENJE PRIPREMNIH RADOVA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. decembra 2015. godine Zakon o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi".

Ovim Zakonom je predviđeno da se po zahtevu investitora može izdati i rešenje o posebnoj građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova.

Reč je o posebnim dozvolama za pripremne radove koji podrazumevaju rušenje postojećih objekata, izmeštanje infrastrukture, raščišćavanje terena, zemljane radovi i sondiranje terena.

Kako je u obrazloženju navedeno, investitor je u praksi naišao na probleme, odnosno uočeno je da zahtevne, najsloženije objekte ne može da gradi ukoliko se ne izmeni Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015).

Dopunama je precizirano da se do privođenja zemljišta urbanističkoj nameni u skladu sa planskim dokumentom, za izgradnju privremenih objekata različite namene koji su u funkciji projekta, po zahtevu investitora, može izdati privremena građevinska dozvola.

Za izgradnju objekata visokogradnje preko bruto građevinske površine 30.000 metara kvadratnih u obuhvatu planskog dokumenta, mogu se zbog složenosti objekta i tehnologije izvođenja radova, po zahtevu investitora, izdati građevinske dozvole za dve odvojene faze izgradnje.

Prva faza za koju se izdaje građevinska dozvola obuhvata izvođenje radova na izgradnji temelja objekta, uključujući postavljanje i izvođenje šipova, dok druga faza obuhvata radove na izgradnji preostalog dela objekta.

Propisana je mogućnost da se prilikom ocene ispunjenosti uslova utvrđenih posebnim propisima, standardima i drugim aktima, može prihvatiti i dokazivanje ispunjenosti zahteva prema stranim propisima i standardima, kao i prema priznatim metodama proračuna i modelima ukoliko su tim propisima oni predviđeni.

Dopune, kako je objasnila Vlada Srbije, treba da omoguće podelu izgradnje složenih objekata visokogradnje na faze, koje odstupaju od opštih pravila sadržanih u Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kao materijalnom propisu koji se supsidijarno primenjuje u ovim postupcima.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 10. aprila 2015. godine Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015), kojim je regulisan postpupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, što je bio preduslov za početak izgradnje projekta.

Projekat "Beograd na vodi" definisan je kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i Beograd, a predviđa investiciju od 3,5 milijardi evra u izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa, površine oko dva miliona kvadratnih metara na obali Save. Radovi na prvom objektu počeli su krajem septembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.12.2015.
Naslov: Redakcija