Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Član 1.

U Zakonu o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), u članu 2. tačka 38) podtačka (3) menja se i glasi:

"(3) strane države, državni organi, centralne banke, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kao i ostale članice Grupacije Svetske banke, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i ostale slične međunarodne organizacije;".

Član 2.

U članu 5. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Izdavaoci iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona koji izdaju dužničke hartije od vrednosti ne smatraju se javnim društvom u smislu ovog zakona.".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 19. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Kada je izdavalac lice iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona odgovornost za sadržaj prospekta i skraćenog prospekta određena je u skladu sa ugovorom o osnivanju ili drugim odgovarajućim aktom tog izdavaoca.".

Dosadašnji st. 2 - 5. postaju st. 3 - 6.

Član 4.

U članu 24. stav 3. posle reči: "na iste" dodaju se zapeta i reči: "osim u slučaju kada je izdavalac lice iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona".

Član 5.

U članu 39. stav 1. reči: "može da dostavi" zamenjuju se rečju: "dostavlja".

U stavu 4. reči: "člana 8." zamenjuju se rečima: "člana 9.".

Stav 7. menja se i glasi:

"Izdavaoci iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona mogu vršiti ponudu hartija od vrednosti u Republici i uključivati ih na regulisano tržište, odnosno MTP u Republici bez ispunjavanja uslova iz stava 2. ovog člana, a u skladu sa propisom o sadržini i formi zahteva i dokumentacije za hartije od vrednosti ovih izdavalaca, koji donosi Komisija.".

Član 6.

U članu 73. stav 4. broj: "82" zamenjuje se brojem: "83", a reč: "odobrili" zamenjuje se rečima: "dobili odobrenje za".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Član 83. ovog zakona ne primenjuje se na izdavaoce iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona.".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 7.

Komisija za hartije od vrednosti i organizator tržišta u smislu Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), dužni su da usklade svoja akta sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o tržištu kapitala("Sl. glasnik RS", br. 31/2011- u daljem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 17. maja 2011. godine, a počeo sa primenom 17. novembra 2011. godine.      

U proteklom periodu tržišni učesnici su se upoznali sa odredbama Zakona i uskladili svoje poslovanje sa novim zakonskim rešenjima. Pošto je Zakon u velikoj meri usklađen sa direktivama EU iz ove oblasti, javile su se mnoge nedoumice u praksi oko primene novih zakonskih rešenja, s obzirom da su određeni pojmovi i instituti po prvi put uvedeni na naše finansijsko tržište.

U pravnom sistemu Republike Srbije oblast tržišta kapitala regulisana je setom zakona, kao što su Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o privrednim društvima, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o investicionim fondovima, Zakon o preuzimanju akcionarskih društava, Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i drugi. Odredbe navedenih zakona su u nekim oblastima primene međusobno neusaglašene, a prvenstveno imajući u vidu stupanje na snagu važećeg Zakona o privrednim društvima i izmene odredaba koje se tiču pravne forme društva i organa društva. Stoga, postoji potreba da se usklade pojedini pojmovi navedenih zakona.

 Rešenjem Ministarstva finansija i privrede Broj: 119-01-64/2013-16 od 11. marta 2013. godine obrazovana je Radna grupa za izmenu propisa u vezi sa hartijama od vrednosti (u daljem tekstu: Radna grupa), sa zadatkom stvaranja jednoobraznog pravnog okvira iz ove oblasti.

U radu Radne grupe aktivno učešće uzelo je 26 institucija i predstavnika privatnog sektora, i to Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo pravde, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beogradska berza, Agencija za privredne registre, Agencija za osiguranje depozita, Agencija za privatizaciju, Udruženje banaka, mnogobrojni učesnici na tržištu, strani konsultanti i međunarodne institucije.

 Od trenutka osnivanja, Radna grupa je u periodu od marta do novembra 2013. godine održala četiri sastanka. Učesnicu u radu Radne grupe dostavili su primedbe i sugestije koje se tiču hartija od vrednosti i tržišta kapitala. Cilj ove sveobuhvatne uporedne analize imao je za rezultat definisanje svrsishodnih predloga izmena i dopuna svih zakona iz ove oblasti, koji bi morali da se izmene i dopune istovremeno sa pojedinim odredbama Zakona o privrednim društvima.

Pri tome, kao jedan od predloga učesnika ove radne grupe predložene su i izmene pojedinih odredaba Zakona, koja se odnose na proceduru izdavanja dužničkih hartija od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija. Tako je i nastao ovaj nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kao rezultat sagledavanja postojećih problema i iskazanih potreba Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne finansijske korporacije za uređenjem ove oblasti na način primereniji poslovanju stranih finansijskih institucija.

Kako je radi postizanja ciljeva Radne grupe neophodno izmeniti čitav set zakona, među kojima je i Zakon o privrednim društvima, što čini ovaj posao veoma kompleksnim i dugotrajnim, Ministarstvo finansija ovom prilikom pristupa neophodnoj, relativno jednostavnoj i kratkoj izmeni, samo odredaba Zakona, kako bi se što pre omogućilo izdavanje dužničkih hartija međunarodnim finansijskim institucijama.

Naime, jedan od problema nedovoljno razvijenog tržišta kapitala u Republici Srbiji je i hroničan nedostatak kvalitetnog tržišnog materijala, odnosno finansijskih instrumenata u koje bi investitori mogli da ulažu. Predloženim izmenama omogućilo bi se izdavanje dužničkih hartija od vrednosti visokog kvaliteta, što bi doprinelo atraktivnosti domaćeg tržišta kapitala kako za domaće investitore tako i za strane portfolio investitore.      

Uključivanje dužničkih hartija od vrednosti renomiranih izdavalaca na plitkom i nelikvidnom domaćem tržištu, doprinelo bi rastu ukupnog prometa finansijskim instrumentima, skrenulo pažnju stranih i domaćih profesionalnih investitora na naše tržište, kao i pomoglo formiranju krive prinosa na dugoročne hartije od vrednosti u Republici Srbiji. Pri tome, navedeni predlozi izmena ne zahtevaju suštinske promene u zakonskim rešenjima, već se radi o predlozima za pojednostavljenje procedure izdavanja dužničkih hartija od vrednosti za navedene institucije.

III. OBJAŠNJENJE PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. dopunjavaju se i preciziraju odredbe člana 2. tačka 38) podtačka (3) Zakona koje se odnose na posebne vrste izdavalaca. Tako se precizira da se pored dosadašnjih izdavalaca navedene tačke, a koji su strane države, državni organi, centralne banke, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka i Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije, dodaju i Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija i ostale članice Grupacije Svetske banke.

Članom 2. dodaje se novi stav 5. u članu 5. Zakona kojim se precizira da se gore navedeni izdavaoci iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona koji su izdali dužničke hartije od vrednosti ne smatraju javnim društvom u smislu ovog zakona, a kako bi se postupak izdavanja hartija od vrednosti u Republici Srbiji kada su izdavaoci navedene renomirane institucije uskladio sa specifičnim organizacionim ustrojstvom ovih institucija.

Članom 3.dodaje se novi stav 2. u članu 19. Zakona, koji propisuje da je, u slučaju kada je izdavalac lice iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona, odgovornost za sadržaj prospekta i skraćenog prospekta određena u skladu sa ugovorom o osnivanju ili drugim odgovarajućim aktom tog izdavaoca, iz razloga specifičnog oblika organizovanja ovakvih institucija.

Članom 4. dopunjuje se član 24. Zakona i propisuje se izuzetak za gore navedene izdavaoce u smislu da informacije u prospektu koje se odnose na finansijske izveštaje mogu da se uključuju u prospekt upućivanjem na iste. Naime, kako je za predmetne izdavaoce otežavajuća okolnost prevođenje i upodobljavanje finansijskih izveštaja sa propisanim stavkama u prospektu za izdavanje hartija od vrednosti javnom ponudom, izmenama se omogućava da se podaci u prospektu u delu koji se odnosi na finansijske izveštaje mogu uključiti u prospekt upućivanjem na njihov godišnji izveštaj koji je izrađen na engleskom jeziku. Pri tome ostaje obaveza za ove izdavaoce da skraćeni prospekt izrade na srpskom jeziku i da on ne može da upućuje na druge dokumente, a radi transparentnosti i jednakog tretmana zainteresovanih investitora.

Članom 5. vrši se preciziranje stava 1. član 39. Zakona, zamenom reči: "može da dostavi" rečju "dostavlja", a radi jasnijeg i nedvosmislenog definisanja obaveza stranog izdavaoca. U stavu 4. ovog člana broj 8 zamenjuje se brojem 9, čime se ispravlja tehnička greška u smislu pozivanja na pogrešan član Zakona.Takođe, u stavu 7. umesto nabrajanja pojedinih subjekata na koje se odnosi odredba, izvršeno je upućivanje na član 2. tačka 38) podtačka (3) Zakona i korigovana je tehničke greška pogrešnog pozivanja, u smislu da se upućuje na stav 2. istog člana, umesto dosadašnjeg pogrešnog upućivanja na stav 1.

Članom 6. vrši se pravno-tehnička redakcija u članu 73. stav 4. Zakona, zamenom broja: "82" brojem: "83", tako da se i član 83. Zakona koji govori o sastavljanju spiska lica koja poseduju insajderske informacije obuhvati u članove zakona koji se ne primenjuju na izdavaoce koji nisu javna društva i koji nisu zatražili ili dobili odobrenje za uključenje svojih finansijskih instrumenata u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP u Republici Srbiji. Takođe, dodaje se novi stav koji oslobađa izdavaoce iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona od sastavljanja spiska lica koja poseduju insajderske informacije prema članu 83. Zakona, a radi posebnog načina organizovanja ovih međunarodnih institucija.

Član 7. propisuje da su Komisija za hartije od vrednosti i organizator tržišta u smislu Zakona o tržištu kapitala("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), dužni da usklade svoja akta sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 8. određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.