Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVAKOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Način rada

Član 14.

Savet može da odluči da radi u javnoj sednici, u skladu sa Poslovnikom.

SEDNICE SAVETA SU JAVNE, A SAVET MOŽE DA ODLUČI DA SEDNICA BUDE ZATVORENA ZA JAVNOST AKO TO NALAŽU INTERESI JAVNOG REDA ILI ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA, KAO I U SLUČAJEVIMA ODREĐENIM POSLOVNIKOM.

Sednice Saveta saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje tri člana Saveta.

Savet može da održi sednicu ako je prisutno najmanje šest članova Saveta.

Odlučivanje

Član 17.

Odluke Saveta donose se većinom glasova svih članova.

Odluke Saveta moraju uvek biti obrazložene, kada je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i Poslovnikom propisano.

ODLUKE SAVETA MORAJU BITI OBRAZLOŽENE, AKO POSLOVNIKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

Poslovnik

Član 18.

Savet donosi Poslovnik kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanje Saveta.

Poslovnik i druga opšta akta Saveta objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" I NA INTERNET STRANI SAVETA.

Javnost rada

Član 19.

Savet podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU OBJAVLjUJE SE NA INTERNET STRANI SAVETA.

Savet redovno obaveštava javnost o svom radu na način uređen Poslovnikom.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.